Hotărârea nr. 654/2007

Hotărârea 654/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a P.U.D. locuinte si amenajări B-dul. Muncii nr. 1-5.

CONSILIUL LOCAL AL. MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu locuințe și amenajări b-dul Muncii nr. 1-15

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu - lucuințe și amenajări - b-dul Muncii nr. 1-15 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 66554 din 28.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Pianului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu - lucuințe și amenajări - b-dul Muncii nr. 1-15, beneficiară: S.C. Colina S.A.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 8706 din 23.05.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1.-

Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu - lucuințe și amenajări - b-dul Muncii nr. 1-15, beneficiară: S.C. Colina S.A. Amplasamentul se află în zonă de activități productive și de servicii. Accesul se face dinspre b-dul Muncii pe o alee carosabilă de 5,0 m. lățime. Clădirea cu regim de înălțime P+E va conține o locuință colectivă cu 8 apartamente și 8 garsoniere ce se va amplasa alăturat cu construcțiile parter existente. Parcarea se rezolvă la sol, în partea de sud a parcelei. Amenajările incintei constau în alei, parcare, spații verzi, grădină, punct gospodăresc.

Se propun P.O.T. = 15% și C.U.T. = 0,31. U.T.R. = L.5.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 8706 din 23.05.2007.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 654 din 30 octombrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)