Hotărârea nr. 653/2007

Hotărârea 653/2007 - Aprobarea P.U.D. Ansamblu multifunctional, Calea Floresti nr. 56.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Ansamblu multifuncțional, Calea Florești nr. 56

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Ansamblu multifuncțional. Calea Florești nr. 56 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 73193 din 10.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Ansamblu multifuncțional, Calea Florești nr. 56, beneficiară; Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 73193/9291 din 04.10.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit,”c", 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Ansamblu multifuncțional. Calea Florești nr. 56,

beneficiară; Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară prin care se reglementează condițiile urbanistice de ocupare a terenului și organizarea incintei pentru construirea unui ansamblu multifuncțional cu locuințe, dotări și servicii, pe terenul studiat prin P.U.Z. aprobat prin H.C.L nr. 602/2007. Se propune amplasarea unui hotel cu restaurant S+P+6E, centru comercial și birouri cu 2S-rP+5-10E și locuințe cu 2S-P+12-18E. Organizarea acceselor și a circulațiilor interioare se racordează la trama stradală existentă. Se va asigura parcarea autovehicolelor conform normelor, în afara circulației publice.

Se stabilește P.O.T. max. 85% și C.U.T. max. 2,2 în zona de servicii și dotări (U.T.R. CM1). respectiv P.O.T. max. 30% și C.U.T. max. 3,5 în zona de locuințe și dotări (U.T.R. CM 1/18).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 73193/9291 din 04.10.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 653 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)