Hotărârea nr. 652/2007

Hotărârea 652/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire ansamblu rezidential D+P+E+M, str. Donat nr. 140.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire ansamblu rezidențial D+P+E+M str. Donat nr. 140

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construirea unui ansamblu rezidențial D+P+E+M, str. Donat nr. 140 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 63163 din 04.10.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea unui ansamblu rezidențial D+P+E+M, str. Donat nr. 140, beneficiari: Zăhan Mircea și Pop Vladimir;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 53 110/9164 din 10.09.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construirea unui ansamblu rezidențial D+P+E+M, str. Donat nr. 140, beneficiari: Zăhan Mircea și Pop Vladimir, prin care se reglementează condițiile urbanistice de ocupare a terenului și organizarea incintei pentru construirea unui ansamblu rezidențial alcătuit din 3 grupuri de case înșiruite. Amplasarea spre stradă se face în aliniere cu biserica reformată de la nr. 142 iar față de limitele laterale se păstrează o distanță de 3,0 m. față de limita est și 8,0 m. față de limita vest. Se asigură acces auto și parcare în incintă. Amenajările incintei constau în sistematizarea verticală, alei, spații verzi, teren de joacă și punct gospodăresc. Se propun POT=28.0 % și CUT= 0,85. U.T.R.=L3a (P.O.T. max. 35%, C.U.T. max. = 0,9).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 53110/9164 din 10.09.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 652 din 30 octombrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)