Hotărârea nr. 651/2007

Hotărârea 651/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire case familiale D+P+E+M, str. Mircea Eliade nr. 32 B,C,D,E.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casc familiale D+P+E+M str. Mircea Eliade nr. 32 B,C,D,E

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire case familiale D+P+E+M pe str. Mircea Eliade nr. 32 B,C,D,E - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 80781 din 15.10.2007al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu pentru construire case familiale D+P+E+M pe str. Mircea Eliade nr. 32 B,C,D,E, beneficiar: Mocan Ioan;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 61320/9106 din 12.09.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire case familiale D+P+E+M pe str. Mircea Eliade nr. 32 B,C,D,E, beneficiar: Mocan Ioan prin care se reglementează condițiile urbanistice de amplasare, ocupare a terenului și organizarea incintei pentru construirea a patru locuințe unifamiiiale. Amplasarea construcțiilor se face la 5,0 m. de la aliniament, la 4,0 m. față de limitele laterale și 5,0 m. de la limita posterioară. Accesul auto se face dispre str. Mircea Eliade pe un drum de 6,0 m. carosabil și 1 m. trotuar. Se asigură parcarea în incintă.

P.O.T. = 35%, C.U.T. = 0,9. U.T.R. = L3c. (P.O.T. max. = 35%, C.U.T. max. = 0,9).

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 61320/9106 din 12.09.2007.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 651 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)