Hotărârea nr. 650/2007

Hotărârea 650/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire clădire birouri, atelier microproductie si garaj si clădire birouri si patru apartamente de protocol, str. Orastie nr. 32.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire clădire birouri, atelier microproducție și garaj și clădire birouri și patru apartamente de protocol str. Orăștie nr. 32

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire clădire birouri, atelier microproducție și garaj și clădire birouri și patru apartamente de protocol pe str, Orăștie nr. 32 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 65149 din 28.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru construire clădire birouri, atelier microproducție și garaj și clădire birouri și patru apartamente de protocol pe str. Orăștie nr. 32, beneficiar: Dombi Gheorghe;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 25520/8765 din 06.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

H OTÂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru construire clădire birouri, atelier

microproducție și garaj și clădire birouri și patru apartamente de protocol pe str. Orăștie nr. 32, beneficiar: Dombi Gheorghe prin care se reglementează condițiile urbanistice de amplasare, spre stradă a un corp D+P+2E pentru birouri și atelier ce va conține un garaj pentru 26 de mașini în demisol iar în partea posterioară a parcelei a unui corp, la 12 m. de primul, cu P+2E cu birouri la parter și 4 apartamente de protocol la etaje. Se asigură acces auto și parcarea în incintă în demisol și la sol. Amplasarea construcțiilor se face la 5,0 m. de la aliniament și min. 3,0 m. de la limitele laterale.

Calculul POT= 35,0 % și CUT= 0,9 ADC/'mp. teren. U.T.R. = L3a.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 25520/8765 din 06.06.2007.

Calculul din bilanțul teritorial va reflecta încadrarea în C.U.T. = 0,9 prevăzut.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,fecretarul municipiului

Jr. Aurora Jar mu re

Nr. 650 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)