Hotărârea nr. 649/2007

Hotărârea 649/2007 - Propuneri de atribuire de denumiri a unor străzi din extinderile intravilanului municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

n O T Ă R Â R E

privind propuneri de atribuire de denumiri unor străzi din extinderile intravilanului municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind propuneri de atribuire de denumiri unor străzi din extinderile intravilanului municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 81200 /43 din 08.10.2007 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea atribuirii de denumiri unor străzi din extinderile intravilanului municipiului Cluj-Napoca”;

Reținând prevederile Legii nr. 48/2003;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă atribuirea de noi denumiri următoarelor străzi din municipiul Cluj-Napoca, începând cu dala de 1 ianuarie 2008 :

Denumire veche

Denumire nouă

str. Colonia Borhanci

str. Borhanciului

str. Colonia Sopor (Drumul Soporului)

Str. Soporului

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția urbanism.Nr. 649 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)