Hotărârea nr. 648/2007

Hotărârea 648/2007 - Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Modernizare sistem de încălzire centrală – Grădinita nr. 74 – str. Pasteur nr. 12”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂ R Â R E

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții

“Modernizare sistem de încălzire centrală - Grădinița nr. 74 - str. Pasteur nr,12“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare sistem de încălzire centrală - Grădinița nr. 74 - str. Pasteur nr. 12“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 84829 din 16.10.2007 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare sistem de încălzire centrală - Grădinița nr. 74 - str.Pasteur nr. 12

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare

sistem de încălzire centrală - Grădinița nr. 74 - str.Pasteur nr. 12 “, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția

economică.


Nr. 648 din 30 octombrie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 648/2007

CARACTERISTICILE PRINCIPALE Șl INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Modernizare sistem de incalzire centrala - Grădiniță nr.74 - str.Pasteur nr. 12 “

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca AMPLASAMENT: str. Pasteur nr. 12, municipiul Cluj-Napoca.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

  • •  Valoarea totală a investiției conform devizului general cu TVA, în prețuri 2007 este:

118.096,86 LEI (inclusiv T.V.A.)

Din care C+M 66.623,9 LEI

  • •  Zona seismică de calcul este “ F cu perioada de calcul T= 0.7 sec și coeficientul seismic Ks=0,08.

Regimul de înălțime al construcției P+E

  • •  Grad de rezistenta la foc 1

  • •  Durata de realizare a investiției: 2 luni

  • •  Finanțarea investiției: Din bugetul local

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.