Hotărârea nr. 647/2007

Hotărârea 647/2007 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Construire si reabilitare campus Colegiu Tehnic Transilvania”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

H OT Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construire și reabilitare campus Colegiu Tehnic Transilvania”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire și reabilitare campus Colegiu Tehnic Transilvania” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 81.040 din 05.10.2007 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire și reabilitare campus Colegiu Tehnic Transilvania”;

Văzând avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construire și reabilitare campus Colegiu Tehnic Transilvania”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 647 din 30 octombrie 2007 (Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICA


Anexa la Hotararea nr. 647/2007


CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Construire si reabilitare campus Colegiu Tehnic Transilvania”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: str. Bistriței nr.21, municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

  • > Valoarea totala a investiției conform

devizului general cu TVA, preturi 2007:             7.055.025 lei (inclusiv tva)

  • > Din care C+M :                                     6.467.735 lei (    -//-    )

  • > Clădirea noua va avea regim de inaltime P+l

  • > Finanțarea din buget local si buget de stat

  • >  Durata de realizare a investiției: 12 luni

Acești indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integranta din prezenta hotarare.

DIRECTOR: SORIN APOST"