Hotărârea nr. 646/2007

Hotărârea 646/2007 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiile de fezabilitate elaborate pentru cele 23 de blocuri de locuinte-condominii nominalizate în „Programul de actiuni pe anul 2007”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiile de fezabilitate elaborate pentru cele 23 de blocuri de locuințe-condominii nominalizate în “Programul de acțiuni pe anul 2007“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiile de fezabilitate elaborate pentru cele 23 de blocuri de locuințe-condominii nominalizate în “Programul de acțiuni pe anul 2007 “ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 83996 din 15.10.2007 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiile de fezabilitate elaborate pentru cele 23 de blocuri de locuințe-condominii nominalizate în “Programul de acțiuni pe anul 2007“;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se aprobă indicatorii tehnico-economici din studiile de fezabilitate elaborate pentru cele 23 de blocuri de locuințe-condominii nominalizate în “Programul de acțiuni pe anul 2007“, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și

Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ing. Horea Ioan Florea

Contrasemnează: Secretarul miț^icipiului, Jr. Aurora

iure


Nr.646 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

MUNICIPIUL CLU.J-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 646/2007

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

23 DE BLOCURI DE LOCUINȚE-CONDOMINII NOMINALIZATE ÎN “PROGRAMUL DE ACȚIUNI PE ANUL 2007”

NR. ort.

Adresa imobil

Numărul pachetul de soluții ales de către Asociația de proprietari Nr.1-pachet minimal Nr. 2- pachet mediu Nr. 3 -pachet maximal

INDICATORII TEHNICO-

ECONOMICI

Valoare Totală

Deviz general Lei euro

Din care

C+M Lei euro

0

1

2

3

4

1

str. Fântânele nr.46

Nr. 1

381.192,50 LEI

115.066,56 EURO

341.875,11 LEI

103.198,23 EURO

2

str. Mehedinți nr. 94 bl.S15

NR.1

416.606. 45 LEI

125.756,59 EURO

370.259,84 LEI

111.766,43 EURO

3

str.Primăverii nr. 14 bl.D19

NR.3

542.290. 91 LEI

163.695,64 EURO

484.071,86 LEI

146.121,67 EURO

4

str. Brâncuși Nr. 194

bl. E2

NR.3

688.141,25 lei

207.721,94 EURO

615.638.04 lei

185.836,16 EURO

5

str.Moldoveanu nr. 8 blR14

NR.3

359.927.27 lei

108.647,45 EURO

319.007.91 lei

96.295,55

6

str.Bucium Nr.17-19 bl.R 6-7

NR.3

894.535,56 lei

270.024,02 EURO

802.568.94 lei

242.263,02 EURO

7

str. Bucium Nr. 9 bl. D40

NR.3

929.194,44 lei

280.486,13 EURO

836.683,85 lei

252.560.93 EURO

8

str. Micuș Nr. 3 bl.D12

NR.3

865.542,35 lei

261.272,14 EURO

778.288.61 lei

234.933,77 EURO

9

str. Bucegi Nr. 3 bl. B2

NR.2

397.424,86 lei

119.966,45 EURO

355.575.84 lei

107.333,93 EURO

10

Aleea Firiza Nr. 4 BI.A3

NR.3

1.009.130,51 lei

304.615,58 EURO

907.381,42 lei

273.901,66 EURO

11

Aleea Albac Nr.9

NR.3

465.725,58 lei

140.583,67 EURO

409.173,12 lei

123.512,77 EURO

12

Calea Florești Nr. 135

bl.C2

NR.2

704.910.48 lei

212.783,89 EURO

627.291,01 lei

189.353,72 EURO

13

str. Mehedinți Nr. 1-3

NR.3

2.722.727

777.922

2.444.120

698.320

14

str.Mehedinți Nr. 4

NR.1

1.338.408,00 LEI

404.011,11 EURO

1.205.604,16 LEI

363.923,01 EURO

15

str. Donath Nr. 80

NR.2

668.736,71 LEI

201.864,50 EURO

597.836,07 LEI

180.462,47 EURO

16

str. Donath Nr. 13

NR.2

1.839.235,89 LEI

555.190,74 EURO

1.661.667,16LEI

501.589,94 EURO

17

str. Putna Nr. 4

NR.3

1.060.836,42 lei

320.223,50 EURO

955135,50 lei

288.316,68 EURO

18

str. Barsei Nr.5 bl.H

NR.3

1.244.353,71 lei

375.619,93 EURO

1.119.317,54lei

337.876,58 EURO

19

str. Unirii nr. 15

NR.3

608.002,62 LEI

183.531,34 EURO

539.699,91 LEI

162.913,52 EURO

0

1

2

3

4

20

str. Cioplea Nr. 10 bl.

S/12

NR.2

542.304,37 LEI

163.699, 70 EURO

483.337,94 LEI

145.900,13 EURO

21

Str. Fabricii de Zahăr

nr. 14 bl.S 10

NR.1

646.319,42 LEI

195.097,63 EURO

577.270,15 LEI

174.254,45

22

Aleea Firiza Nr.10

Bl.A 4

NR.3

990.432,21 lei

298.971,33 EURO

890.227,36 lei

268.723,55 EURO

23

str. Tarnița nr. 5 bl. A2

NR.3

1.007.866,03 LEI

304.233,89 EURO

906.221,37 LEI

273.551,49 EURO

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizele generale ale investițiilor, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

DIRECTOR, SORIN APOSTU