Hotărârea nr. 645/2007

Hotărârea 645/2007 - Însusirea documentatiei cadastrale întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tache Ionescu nr. 15.

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației cadastrale întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilui situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tache Ionescu nr. 15

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Tache Ionescu nr. 15 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 75850/45/19.09.2007 al Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației cadastrale, pentru înscrierea în Cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tache Ionescu nr. 15;

Reținând prevederile Decretului-Lege nr.115/1938 privitor la Cărțile funciare, ale Ordinului nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c” , al. 5 lit.“b”, art. 39 al. 1 și ari. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se însușește documentația cadastrală întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str.Tache Ionescu nr. 15, după cum urmează:

nr.topo. 2813/1 - Casă familială și teren în suprafață de 68 mp. - în favoarea doamnei Ban Reghina

nr.topo.2813/2/1/2, 2813/3/2/2, teren în suprafață de 103,5 mp., cu nr. topo.2813/2/2/2, 2813/3/3/2, teren în suprafață de 60,5 mp. - în favoarea Statului Român.

- nr.topo.2813/3/1, 2813/2/1/1, 2813/3/2/1, 2813/2/2/1, 2813/3/2/1, teren în suprafață de 416 mp. - în favoarea lui Harpei Maszler Gheorghe (Georg).

Documentația cadastrală face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.Nr. 645 din 30 octombrie 2007 ( Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Anexă la Hotărârea nr.645/2007

Documentație cadastrală

9

pentru intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului din loc. Cluj-Napoca, str. Tache Ionescu nr. 15, jud. Cluj

Beneficiar:

Karpel-Massler Georg


Executant: ing. Paul Petru

Aut.seria CJ nr.097

’-' i

i **'/. L. ’i \                4/


Documentație cadastrală

9

pentru intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului din loc. Cluj-Napoca, str. Tache Ionescu nr. 15, jud. Cluj

Beneficiar:

Karpel-Massler Georg


Executant: ins. PauIJBetru

•   V.’                ** » ,.x

Aut.seriâ CJ nr.()97

CUPRINS

 • 1. Memoriu tehnic

 • 2. Descrierea lucrărilor topografice si geodezice

 • 3. Plan de încadrare in zona scara 1:5000

 • 4. Plan de amplasament si delimitare scara 1:500

 • 5. Planuri topo scara 1:200

 • 6. Calculul suprafețelor

 • 7. Tabel de mișcare parcelara

 • 8. Plan CF scara 1:1000

 • 9. Fisa de măsurători

 • 10.Acte de proprietate

MEMORIU TEHNIC

 • 1.    Denumirea lucrării: Documentație cadastrala pentru intabularca dreptului de

proprietate asupra imobilului din Cluj-Napoca, str. Taclic lonescu nr. 15, jud. Cluj ,

avand numărul .... din registru de evidenta propriu .

Beneficiarul lucrării: Karpel-Massler Georg , cu domiciliul in Germania, reprezentat prin procura speciala de dl. Cimoca Gheorghe domiciliat in Cluj-Napoca. str. Pitești nr. 20. jud. Cluj

 • 2.    Executantul lucrării: Paul Petru, aut. seria CJ nr. 097

Scopul lucrării: Documentația a fost executata la cererea proprietarului pentru intabularca dreptului de proprietate asupra imobilului din Cluj-Napoca, str. Tache lonescu nr. 15, jud. Cluj.

Operațiuni topo-cadastrale: Lucrarea a fost executata în sistem de proiecție Stereo 70 si Sistem de cote Marea Neagra 1975 folosind stația totală Leica TC1610. S-a staționat pe borna Librăria Universității cu viza pe Bis. Sf. Mihail iar prin drumuire s-a determinat st. 200. 210 si 211 din care s-a efectuat ridicarea corpului de proprietate. Documentația s-a întocmit cu respectarea normelor și tolerantelor în vigoare.

Suprafața măsurată este de 648 mp și se afla în Intravilanul loc. Cluj-Napoca.

Descrierea lucrărilor topografice și geodezice

 • - metode folosite: drumuire si radiere

 • - aparatura folosita: Statie Totala Leica TC1610

  agra 1975


 • - Sistem de Proiecție Stereografic 1970 si Sistem de Cote Marea T

 • - puncte geodezice de sprijin folosite: Librăria Universității

Bis. Sf. Miliail

 • - starea punctelor geodezice vechi a fost buna


PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

scara


1:5000
586075


DE AMPLASAMENT DELIMITARE A

CORPULUI DE PROPRIETATE


586075


intravilan scara 1:500

Nr. C.F. :

128596, 139064, 10028 j

Suprofota mosutata

Adresa imobilului

Nr. topo

2813/1, 3813/3/1

: Str. Tache lonescu nr. 15

2813/2/1, 2813/3/2

648mp

: Cluj-Napoca

2813/2/2, 2813/3/3

UAT: Cluj-Napoca
ordonate pct.ce contur

205

586051.955

3^3845.831

201

536055.“34

T9TF59.696

203

556032.545

393671.943

261

5 56005.804

393886.06“

219

566004.743

393883.219

254

556001.745

393875.169

20"

566028.629

393861.067


S=548mp


Executonti Paul Petri/' • •"* aut. seria CJ’nr.?097


G255

25$ *r'


Suprfata totala măsurăta=290Cmc

Suprafața din oct= 2900mp

Nr. porcelo

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoarea de impozitare (RON)

Mențiuni

C1

Construcție

68,00

Cel

Teren

189,50

Cc2

Teren

90,50

Cc3

Teren

300,00

Totol

648,00


>05


201


CDNEURM


Str.


PLAN TUPD

SITUAȚIA EXISTENTA

I CE 10028, 139064 si 128596 scara b200

Tache lonescu

Clu j-Napoca

S=648np


nr, 15


Cc3


S = 300mpCel

- nr,

topo

2813/2/1

si 2813/3/2

Cc2

- nr.

topo

2813/2/2

si 2812/3/3

Cc3

- nr

topo

2813/3/1

CI

- nr.

topo

2813/1


Cl+Ccl+Cc2+Cc3

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

205

201

203

261

219

254

207

586051.955 586055.734

586032.545

586005.804

586004.743

586001.745

586028.629

393848.831

393859.696

393871.943

393886.067

393883.219

393875.169

393861.067

11.5C3

26.224

30.242

3.039

8.590

30.358

26.341

S (Total)=648mp P=136.298mPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNERE DE DEZLIPIRE scara 1:200

S = 86mp


TABEL DE

a


MIȘCARE PARCELARA PENTRU DEZLIPIRE

imobilului situat in UAT Cluj-Napoca

SITUAȚIA ACTUALA (inainte de dezlipire)

SITUAȚIA PROPUSA (după de dezlipire)

Nr.

Suprafața

Categoria

Descrierea

Nr.

Nr.

Suprafața

Categoria

Descrierea

T opo

(mp)

de folosința

imobilului

T opo

Cad.

(mp)

de folosința

imobilului

2813/2/1

2813/3/2

189,50

T eren

Cel

2813/2/1/1

2813/3/2/1

nou

86

Teren

Ccl/1

2813/2/1/2

2813/3/2/2

nou

103,50

Teren

Ccl/2

T otal

189,50

Total

189,50

CERTIFICAT DE AUTORIZARE '■ftw.ovî 2f&*097
Parcela Ccl+Cl

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [ in ]

Y [m]

207

586028.629

393861.067

8.561

209

586031.529

393869.122

30.269

219

586004.743

393883.219

8.590

254

586001.745

393875.169

30.358

S (Cc2)=257.50mp P=77.778m

Parcela(Ccl/1)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [ m [

207

586028.629

393861.067

10.367

222

586019.449

393865.883

8.531

223

586022.681

393873.778

9.998

209

586031.529

393869.122

8.561

S=86mp P=37.457m

Parcela(Ccl/2+Cl)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [ml

222

586019.449

393865.883

8.531

223

586022.681

393873.778

20.271

219

586004.743

393883.219

8.590

254

586001.745

393875.169

19.992

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNERE DE DEZLIPIRE scara 1:200


Tir. C.F. :

10028

Suprafața

mosutata

Adresa imobilului

1

Nr. topo

F—   —   —

: 2813/2/2, 2813/3/3

90.5

mp

1 Str. Tache lonescu Nr. 15

UAT: Cluj-Napoca

TABEL DE MIȘCARE PARCELARA PENTRU DEZLIPIRE

q imobilului situat in UAT Cluj-Napoca

lrnocmlt^J>diiiF^fe7 <r0

ICL        ca'99°’”ie       -*•

îuJ        BlC       vq


SITUAȚIA ACTUALA (inainte de dezlipire)

SITUAȚIA PRDPUSA

(dupc

de dezlipire)

Nr.

Suprafața

Categoria

Descrierea

Nr.

Nr.

Suprafața

Categoria

Descrierea

Topo

(mp)

de folosința

imobilului

Topo

Cad.

(mp)

de folosința

imobilului

2813/2/2

2813/3/3

90,50

T eren

Cc2

2813/2/2/1

2813/3/3/1

nou

30

T eren

Cc2/1

2813/2/2/2

2813/3/3/2

nou

60,50

Teren

Cc2/2

T otal

90,50

T otal

90,50

Stampila BCPI Data

Parcela(Cc2)nr. topo 3813/2/2 si 2813/3/3

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i, i + 1)

X [m]

Y [m]

209

586031.529

393869.122

2 . 998

203

586032.545

393871.943

9 . 871

210

586023.817

393876.553

20.371

261

586005.804

393886.067

3.039

219

586004.743

393883.219

20.271

223

586022.681

393873.778

9.998

S(Cc3)=90.50mp

P=66.54 8m

Parcela(Cc2/1)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

■ ( i,i X1)

X [m]

Y [m]

209

586031.529

393869.122

2 . 998

203

586032.545

393871.943

9.871

210

586023.817

393876.553

2.999

223

586022.681

393873.778

9. 998

S(Cc5)=30mp  P=25.866m

Parcela (Cc2/2)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D (i, i + 1)

X [m]

Y [m]

223

586022.681

393873.778

2.999

210

586023.817

393876.553

20.371

261

586005.804

393886.067

3.039

219

586004.743

393883.219

20.271

S(Cc)=60.50mp P=46.680m


IÎ1FICAT

:

__^jij«rpI097Cj fepAULPCE7PA<^

201


205


PLAN TDPEI

SITUAȚIA INTERMEDIARA CDNEURM DEZLIPIRII scara T200 Str. Tache Ionescu nr.

CluJ-Napoca S=648mpCc1/1

S = 86mp


Ccl/1

Ccl/2 - nr, topo 2813/2/1/2 sl 2813/3/2/2 Cc2/1 - nr, topo 2813/2/2/1 sl 2812/3/3/1 Cc2/2 - nr. topo 2813/2/2/2 sl 2812/3/3/2 Cc3 - nr topo 2813/3/1

CI - nr. topo 2813/1


225

Cc1/2

S= 103,50mp


?05Ccl/2

Cc2/2

Cc4


Ca


201


<y 'X

\


Str.


PLAN TUPD SITUAȚIA PROPUSA scara L200

Tache Ionescu nr, Clu j-Napoca. S=648np


15


Cc4=Cc1 /1+Cc2/1+Cc3

S = 41 6mpCe 1/2

S= 103,50mp


\261

CV


TABEL C'L1 MIȘC ARI A PARCELELOR

Situația existenta conform C.F.

Nr

C.F.

Nr

Cad

Nr topo

Descriere imobil

Suprafața

(mp)

Proprietari

Sarcini

128596

Cluj

2813/1

Casa familiala

68

Ban Reghina

- cu titlu de drept cumpărare

Cu nr. 14730/24 09 1998 drept de ipoteca pentru suma de 13.305.237 lei si dobânzi in fav.

S C. Constructardealul Cluj

10028

Cluj

2813/2/1

2813/3/2

Teren

189.5

Statul Roman

Fara sarcini

2813/2/2

2813/3/3

Teren

90.5

Statul Roman

Cu nr. 7218/1998 drept de servitute de trecere in fav. imob cu nr topo 2813/3/1

139064

Cluj

2813/3/1

Teren

300

Statul Roman

Cu nr 19961/2000 se noteaza dreptul de concesiune pe o durata de 49 de ani in fav. Miron Marius Dorin si soția Miron Patricia Lavinia

TOTAL

848

Situația propusa

ETAPA l-a: - Situație intermediara - conform dezlipirii

Nr.

C.F.

Nr.

Cad

Nr. topo

Descriere imobil

Suprafața

(mp)

Proprietari

Sarcini

128596

Cluj

2813/1

Casa familiala

68

Ban Reghina

- cu titlu de drept cumpărare

Cu nr. 14730/24.09.1998 drept de ipoteca pentru suma de 13.305.237 lei si dobânzi in fav.

S C. Constructardealul Cluj

10028

Cluj

2813/2/1/1

2813/3/2/1

Teren

86

Statul Roman

Fara sarcini

2813/2/1/2

2813/3/3/2

Teren

103.50

Statul Roman

Fara sarcini

2813/2/2/1

2813/3/2/1

Teren

30

Statul Roman

Fara sarcini

2813/2/2/2

2813/3/3/2

Drum acces

60.5

Statul Roman

Cu nr. 7218/1998 drept de servitute de trecere in fav imob. cu nr topo 2813/3/1

139064

Cluj

2813/3/1

Teren

300

Statul Roman

Cu nr 19961/2000 se noteaza dreptul de concesiune pe o durata de 49 de am in fav Miron Marius Dorin si soția Miron Patricia Lavinia

Cu drept de radiere, conform Deciziei Civila nr. 2662/A/2004. irevocabila, a Curții de Apel Cluj

TOTAL

648

ETAPA a ll-a: - Situație propusa finala

Nr.

C.F.

Nr Cad

Nr topo

Descriere imobil

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

128596

Cluj

2813/1

Casa familiala

68

Ban Reghina

- cu titlu de drept cumpărare

Cu nr. 14730/24.09.1998 drept de ipoteca pentru suma de 13 305.237 lei si dobânzi in fav S C Constructardealul Cluj

10028 Cluj

nou

2813/2/1/2

2813/3/3/2

Teren

103.50

Statul Roman

Fara sarcini

2813/2/2/2

2813/3/3/2

Drum acces

60.5

Statul Roman

Cu nr. 7218/1998 drept de servitute de trecere in fav. imob cu nr topo

2813/3/1 2813/2/1/1 2813/3/2/1 2813/2/2/1 2813/3/2/1

139064

Cluj

nou

2813/3/1

2813/2/1/1

2813/3/2/1

2813/2/2/1

2813/3/2/1

Teren

416

Karpei-Massler Georg - cu titlu drept de proprietate

Fara sarcini

TOTAL

648   .

TABEL CI MtSC ARI A PARCELELOR


Situația existenta conform C.F.

Nr

CF.

Nr Cad

Nr topo

Descriere imobil

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

128596

Cluj

2813/1

Casa familiala

68

Ban Reghina

- cu titlu de drept cumpărare

Cu nr 14730/24 09 1998 drept de ipoteca pentru suma de 13.305.237 lei si dobânzi in fav.

S C. Constructardealul Cluj

10028

Cluj

2813/2/1

2813/3/2

Teren

189.5

Statul Roman

Fara sarcini

2813/2/2

2813/3/3

Teren

90.5

Statul Roman

Cu nr. 7218/1998 drept de servitute de trecere in fav. imob. cu nr. topo 2813/3/1

139064

Cluj

2813/3/1

Teren

300

Statul Roman

Cu nr. 19961/2000 se noteaza dreptul de concesiune pe o durata de 49 de ani in fav Miron Marrus Dorin si soția Miron Patricia Lavinia

TOTAL

648

Situația propusa

ETAPA l-a: - Situație intermediara - conform dezlipirii

Nr.

C.F

Nr.

Cad

Nr. topo

Descriere imobil

Suprafața

(mp)

Proprietari

Sarcini

128596

Cluj

2813/1

Casa familiala

68

Ban Reghina

- cu titlu de drept comparare

Cu nr. 14730/24.09.1998 drept de ipoteca pentru suma de 13.305.237 Ier si dobânzi in fav S.C. Constructardealul Cluj

10028

Cluj

2813/2/1/1

2813/3/2/1

Teren

86

Statul Roman

Fara sarcini

2813/2/1/2

2813/3/3/2

Teren

103.50

Statul Roman

Fara sarcini

2813/2/2/1

2813/3/2/1

Teren

30

Statul Roman

Fara sarcini

2813/2/2/2

2813/3/3/2

Drum acces

60.5

Statul Roman

Cu nr 7218/1998 drept de servitute de trecere in fav. imob. cu nr. topo 2813/3/1

139064

Cluj

2813/3/1

Teren

300

Statul Roman

Cu nr 19961/2000 se noteaza dreptul de concesiune pe o durata de 49 de ani in fav Miron Marius Dorin si soția Miron Patricia Lavinia

TOTAL

648

ETAPA a ll-a: - Situație propusa finala

Nr.

C.F

Nr

Cad

Nr. topo

Descriere imobil

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

128596

Cluj

2813/1

Casa familiala

68

Ban Reghina

- cu titlu de drept cumpărare

Cu nr. 14730/24.09.1998 drept de ipoteca pentru suma de 13.305.237 lei si dobânzi in fav.

S.C. Constructardealul Cluj

10028 Cluj

nou

2813/2/1/2

2813/3/3/2

Teren

103,50

Statul Roman

Fara sarcini

2813/2/2/2

2813/3/3/2

Drum acces

60.5

Statul Roman

Cu nr 7218/1998 drept de servitute de trecere in fav. imob cu nr topo 2813/3/1

2813/2/1/1 2813/3/2/1 2813/2/2/1 2813/3/2/1

139064

Cluj

nou

2813/3/1

2813/2/1/1

2813/3/2/1

2813/2/2/1

2813/3/2/1

Teren

416

Karpel-Massler Georg - cu titlu drept de proprietate

Cu nr 19961/2000 se noteaza dreptul de concesiune pe o durata de 49 de ani in fav. Miron Marius Dorin si soția Miron Patricia Lavinia Cu drept de radiere, conform Deciziei Civila nr 2662/A/2004. irevocabila, a Curții de Apel Cluj

TOTAL

PLAN CF

scara 1:1000
Executant măsurători topo: Paul Petru, aut. Seria CJ nr. 097,

cu statia totala LEICA TCI6I0

cu precizia unghiulara 0.5mgon= de 1.5” si la distanta de 1.7 - 7000 ni cu precizia de ± (2mm+2ppm)

OCCUPIEDSTATION 200 INSTRUMENT 1.685 DESCRIPTION Statia_200 NORTHING

586042.53500 EASTING 393856.49400 ELEVATION 400.00000

SIDESHOT

201

HA

280.6645

VA

106.5266

SLOPE

13.433

TARGET

1.700

SIDESHOT

202

HA

295.0701

VA

107.9612

SLOPE

10.763

TARGET

1.700

SIDESHOT

203

HA

327.4594

VA

108.8015

SLOPE

9.067

TARGET

1.700

SIDESHOT

204

HA

240.5619

VA

106.5032

SLOPE

11.123

TARGET

1.700

SIDESHOT

205

HA

221.9011

VA

103.3846

SLOPE

11.857

TARGET

2.100

SIDESHOT

206

HA

209.4433

VA

112.5312

SLOPE

5.931

TARGET

1.700

SIDESHOT

207

HA

56.9111

VA

106.7866

SLOPE

7.208

TARGET

1.700

SIDESHOT

208

HA

9.8153

VA

102.2301

SLOPE

23.211

TARGET

1.700

SIDESHOT

209

HA

14.1202

VA

103.0549

SLOPE

22.835

TARGET

1.700

REFSTATION

210

HA

16.6406

VA

101.7542

SLOPE

27.569

TARGET

1 . 700

DESCRIPTION statia__

210 NORTHING 586023.

05400 EASTING 393874.64500

REFSTATION

211

HA

42.4827

VA

100.6616

SLOPE

52.845

TARGET

1.700

DESCRIPTION Statia_211 NORTHING 585993.15900 EASTING 393875.32100 OCCUPIEDSTATION 210 INSTRUMENT 1.655 DESCRIPTION statia_210 NORTHING 586023.05400 EASTING 393874.64500

REFSTATION 200 HA 300.8501 VA 98.1069 SLOPE 27.571 TARGET 1.700

DESCRIPTION Statia 200 NORTHING 586042.53500 EASTING 393856.49400 ELEVATION

400.00000

SIDESHOT

212

HA

201.4091

VA

98.4762

SLOPE

6.740

TARGET

1.700

SIDESHOT

213

HA

182.7073

VA

98.7936

SLOPE

3.361

TARGET

1.700

SIDESHOT

214

HA

154.0768

VA

98.2366

SLOPE

5.339

TARGET

1.700

SIDESHOT

215

HA

136.8706

VA

98.5695

SLOPE

10.160

TARGET

1.700

SIDESHOT

216

HA

134.1151

VA

98.8100

SLOPE

10.178

TARGET

1.700

SIDESHOT

217

HA

130.6828

VA

98.8816

SLOPE

12.815

TARGET

1.700

SIDESHOT

218

HA

120.1983

VA

99.2620

SLOPE

8.660

TARGET

1.700

SIDESHOT

219

HA

91.5824

VA

96.6345

SLOPE

2.557

TARGET

1.700

SIDESHOT

220

HA

272.6942

VA

97.6549

SLOPE

6.725

TARGET

1.700

SIDESHOT

221

HA

267.8030

VA

105.3390

SLOPE

1.084

TARGET

1.700

SIDESHOT

222

HA

201.7752

VA

98.6118

SLOPE

10.753

TARGET

1.700

SIDESHOT

223

HA

120.8936

VA

105.1762

SLOPE

17.407

TARGET

0.000

OCCUPIEDSTATION 211

INSTRUMENT

1.666 DESCRIPTION Statia_211

NORTHING

585993.15900 EASTING

393875.32100

REFSTATION

200

HA

134.0972

VA

99.2860

SLOPE

52.848

TARGET

1.700

DESCRIPTION Statia_200 NORTHING 586042.

.53500 EASTING 393856.49400 ELEVATION

400.00000

SIDESHOT

224

HA

138.4803

VA

99.7038

SLOPE

21.931

TARGET

1.700

SIDESHOT

225

HA

172.2946

VA

99.9317

SLOPE

15.074

TARGET

1.700

SIDESHOT

226

HA

148.7941

VA

93.6365

SLOPE

12.139

TARGET

0.000

SIDESHOT

227

HA

217.4806

VA

100.2901

SLOPE

33.170

TARGET

1.700

SIDESHOT

228

HA

217.1167

VA

100.2909

SLOPE

31.585

TARGET

1.700

SIDESHOT

229

HA

223.1128

VA

100.4724

SLOPE

52.838

TARGET

1.700

SIDESHOT

230

HA

225.0255

VA

100.5233

SLOPE

52.338

TARGET

1.700

SIDESHOT

231

HA

225.6677

VA

100.5558

SLOPE

51.219

TARGET

1.700

SIDESHOT

232

HA

219.6999

VA

100.4212

SLOPE

52.979

TARGET

1.700

SIDESHOT

233

HA

220.8004

VA

100.5194

SLOPE

60.106

TARGET

1.700

SIDESHOT

234

HA

225.8573

VA

100.5416

SLOPE

59.932

TARGET

1.700

SIDESHOT

235

HA

226 . 8497

VA

100.5715

SLOPE

60.153

TARGET

1.700

SIDESHOT

236

HA

227.2045

VA

100.5646

SLOPE

61.332

TARGET

1.700

SIDESHOT

237

HA

226.5006

VA

100.3567

SLOPE

60.628

TARGET

1.700

SIDESHOT

238

HA

227.7119

VA

100.5564

SLOPE

65.794

TARGET

1.700

SIDESHOT

239

HA

234.4830

VA

100.5584

SLOPE

66.452

TARGET

1.700

SIDESHOT

240

HA

234.4620

VA

100.5686

SLOPE

63.281

TARGET

1.700

SIDESHOT

241

HA

235.2364

VA

100.5956

SLOPE

61.431

TARGET

1.700

SIDESHOT

242

HA

235.7020

VA

100.5728

SLOPE

61.173

TARGET

1.700

SIDESHOT

243

HA

235.7406

VA

100.5573

SLOPE

53.292

TARGET

1.700

SIDESHOT

244

HA

234.9675

VA

100.6016

SLOPE

52.879

TARGET

1.700

SIDESHOT

245

HA

234.2868

VA

100.5961

SLOPE

51.815

TARGET

1.700

SIDESHOT

246

HA

234.2079

VA

100.6238

SLOPE

48.728

TARGET

1.700

SIDESHOT

247

HA

223.6402

VA

100.2180

SLOPE

50.488

TARGET

1.700

SIDESHOT

248

HA

216.6762

VA

100.6846

SLOPE

26.620

TARGET

1.700

SIDESHOT

249

HA

214.6459

VA

100.2974

SLOPE

25.100

TARGET

1.700

SIDESHOT

250

HA

204.3405

VA

101.1306

SLOPE

15.715

TARGET

1.700

SIDESHOT

251

HA

208.8971

VA

101.0182

SLOPE

15.795

TARGET

1.700

SIDESHOT

252

HA

195.2078

VA

100.3575

SLOPE

14.238

TARGET

1.700

SIDESHOT

253

HA

228.7337

VA

101.6710

SLOPE

5.295

TARGET

1.700

SIDESHOT

254

HA

153.1820

VA

99.5645

SLOPE

9 . 328

TARGET

1.700

SIDESHOT

255

HA

141.8311

VA

99.8462

SLOPE

8.457

TARGET

1.700

SIDESHOT

256

HA

193.7919

VA

101.2092

SLOPE

10.481

TARGET

1.700

SIDESHOT

257

HA

198.2758

VA

100.8096

SLOPE

7.539

TARGET

1.700

SIDESHOT

258

HA

225.6925

VA

101.9470

SLOPE

6.511

TARGET

1.700

SIDESHOT

259

HA

240.9401

VA

100.1114

SLOPE

6.536

TARGET

1.700

SIDESHOT

260

HA

233.1860

VA

100.1574

SLOPE

5.650

TARGET

1.700

SIDESHOT

261

HA

198.9957

VA

100.1663

SLOPE

16.940

TARGET

1.700

SIDESHOT

262

HA

95.0979

VA

100.9878

SLOPE

7.654

TARGET

1.700

SIDESHOT

263

HA

91.7629

VA

99.4592

SLOPE

10.034

TARGET

1.700

SIDESHOT

264

HA

83.7075

VA

99.3084

SLOPE

12.669

TARGET

1.700

SIDESHOT

265

HA

75.5921

VA

100.2353

SLOPE

12.297

TARGET

1.700

SIDESHOT

266

HA

36.1412

VA

100.1695

SLOPE

12.629

TARGET

1.700

'ancel

AiLKM IA SATIUNAlA


Data elib.

04.09.2007

OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru

INFORMARE

Cartea funciara cu nr 128596 Municipiul/Comuna CLUJ

A. Partea l-a

Nr. cri

Nr. Top

Descrierea apartamentului

Observații

1.

2813/1

Casa cu 2camere, bucătărie, camara alimente, baie, antreu, hol, pivnița si teren in str. Tache lonescu, nr.15

68mp

B. Partea a ll-a

Nr. crt

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

 • 3.

 • 4.

Cu nr. 14730/24.09.1998, cumpărare in baza legii 112/95, in favoarea :

BAN REGHINA

Totodată interdicție de instrainare timp de 10ani de la data cumpărării, conf.art.9 L112/95

C. Partea a III- a

Nr. crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

1.

Cu nr. 14730/24.09.1998 drept de ipoteca pentru suma de 13.305.237 lei si dobânzi, in favoarea

SC CONSTRUCTARDEALUL CLUJ

Certific ca prezentul extras corespunde intru totul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara onginala, pastrata de acest birou. Prezentul extras de carte funciara poate fi utilizat, conform cererii la informare

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de 20 lei în dos. 0018586 /2007. pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr11P7EXI

Asistent - registrator,


Nr. Cerere

65817/30 08.2007


'anceiOFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

CARTEA FUNCIARA nr: 10028


Comuna/ Oraș/ Municipiu

A. Partea l-a                         CLUJ

Nr.crt.

Nr Top

Descrierea imobilului

Suprafața mp

Observații

 • 5

 • 6

2813/2/1

2813/3/2

2813/2/2

2813/3/3   -

Teren in str.Tache lonescu nr.15

Idem

 • 189.5

 • 90.5

B. Partea a ll-a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

 • 9

 • 10

STATUL ROMAN in ad.op.a.

GIGCL CLUJ

încheiere nr. 1754-1756/1976

C. Partea a III- a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

Cu nr 7218/1998

Drept de servitute de trecere in fav,.imob cu nr top 2813/3/1

I

Certific câ prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la informare

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de 20 lei prin chit 0018588 707. .. . pentru serviciul de publicitate imobiliară cu cod 11P7EXI

Red TN


Asistent - registrator,

Tutuia Normeta

Nr.

65819/30.08.2007

ancei

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ.................

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

Cartea funciară cu nr 139064 Comuna/ Oraș/ Municipiu CLUJ- NAPOCA

A. Partea l-a

Nr.crt

Nr. Topo.

Descrierea imobilului

Suprafața in mp.

Observații

1.

2813/3/1

Teren in str.Tache lonescu nr.15

300mp

B. Partea a ll-a

Nr.crt

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

r

1

Intrat cu nr. 19961/2000 dreptul de proprietate in favorea : STATULUI ROMAN in adm.

CONSILIULUI LOCAL al mun.CLUJ

C. Partea a III- a

Nr.crt

i

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

Intrat cu nr 19961/2000

Se noteaza dreptul de concesiune pe o durata de 49 de ani in favoarea:

MIRON MARIUS DORIN si soția

MIRON PATRICIA LAVINIA

I

J