Hotărârea nr. 644/2007

Hotărârea 644/2007 - Însusirea documentatiilor cadastrale intocmite pentru inscrierea în Carteqa funciară a dezmembrării terenului si dezlipirea apartamentului nr. 5 situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Berăriei nr. 5-7

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentațiilor cadastrale întocmite pentru înscrierea în Cartea funciară a dezmembrării terenului și dezlipirea apartamentului nr. 5 situate în municipiul Cluj-Napoca, str.

Berăriei nr. 5-7

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentațiilor cadastrale întocmite pentru înscrierea în Cartea funciară a dezmembrării terenului și dezlipirea apartamentului nr.5 situate în municipiul Cluj-Napoca. str. Berăriei nr. 5-7 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 7459745/25.09.2007 al Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentațiilor cadastrale întocmite pentru înscrierea în Cartea funciară a dezmembrării terenului și dezlipirea apartamentului nr. 5 situate în municipiul Cluj-Napoca. str. Berăriei nr. 5-7;

Reținând prevederile Decretului-Lege nr.l 15/1938 privitor la Cărțile funciare, ale Ordinului nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c” , al. 5 lit.“b”, art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se însușește documentația cadastrală întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară a dezmembrării terenului în suprafață de 660 mp., înscris în CF nr. 155074N. după cum urmează:

Teren, curte în str.Berăriei nr. 5-7, în suprafață de 296 mp., va fi înscris în CF. nr. 155074N, cu nr.topo. 11478/2/1/1, nr.cad. 5819/1/1, în favoarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Teren, curte în str.Berăriei nr.5-7, în suprafață de 364 mp., va fi înscris în CF. NOU, cu nr.topo. 11478/2/1/2, nr.cad.5819/1/2, în favoarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Documentația cadastrală face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se însușește documentația cadastrală întocmită pentru înscrierea în Cartea funciară întocmită pentru dezlipirea apartamentului nr.5 din imobilul înscris în CF nr. 138736, cu nr. topo.l 1478/1, după cum urmează:

- Casă din cărămidă pe fundații din piatră și beton, acoperiș tip șarpantă. învelitoare din țiglă. în str.Berăriei nr.5-7, cu 4 ap. având pic : terenul, poarta, fațadele, intrarea la pod, podul. învelitoarea. gardul, inst.princip, de gaz. apă și electricitate, cu teren în suprafață de 196 mp., va fi înscris în CF nr. 138736, cu nr. topo.l 1478/1/1, în favoarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Casă din cărămidă pe fundații din piatră și beton, acoperiș tip șarpantă, învelitoare din țiglă, în str.Berăriei nr.5-7 (fostul apartament nr.5), compusă din : 1 bar, depozit, antreu, 4 ateliere cu suprafața utilă de 98,10 mp., cu teren în suprafață de 130 mp. , în favoarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca,

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 644 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a adoptată cu 22 voturi)

Anexă la Hotărârea nr.644/2007


■SC "TOPO CENAN" srl

Autorizația seria B nr. 479

CONTACT:

BIROU : tel/fax : 0264-561553

Adm lng. Nicolae Cenan tel. 0745-691974 ; 0788-167575

Ing. Ciprian Lujerdean tel. 0745-504603 ; 0788-167576

FOAIE DE PREZENTARE

DENUMIRE PROIECT:

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI

DELIMITARE A IMOBILULUI DOCUMENTAȚIE PENTRU DEZLIPIRE

STR. BERĂRIEI NR. 5-7

CLUJ - NAPOCA

BENEFICIAR :

CONSILIUL LOCAL AL MUN.

CLUJ - NAPOCA

STR.MOȚILOR NR. 1-3


ÎNTOCMIT \
/ S C. TOPO-CENAN S.R.L.
AUT.B 479 ul

BORDEROU DE PIESE

A. PIESE SCRISE

 • 1.  Cererea de solicitare informații și convenție

 • 2.  Cererea de recepție a documentației pentru dezlipire

 • 3.  Foaie de prezentare

 • 4.  Borderou de piese

 • 5.  .Memoriu tehnic

 • 6.  Declarație pe proprie răspundere cu privire la înstrăinarea și identificarea imobilului măsurat

 • 7.  Extras de carte funciară pentru informare

 • 8.  Tabel de mișcare parcelară :

 • 9.  Descrierea lucrărilor topografice și geodezice

 • 10. Fisa de măsurători prin metode clasice

 • 11. Calculul suprafețelor

 • 12. Dovada plății tarifelor pentru recepție și înscriere in cartea funciară

B. PIESE DESENATE

 • 1.  Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire scara 1: 500

 • 2.  Planuri de amplasament și delimitare pentru fiecare imobil care rezulta din dezlipire scara 1:500

 • 3.  Descrierile topografice ale punctelor noi din rețeaua de îndesire și ridicare

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării : - Plan de amplasament și delimitare a imobilului

având în caietul de evidența nr .   .

 • 2. Beneficiarul lucrării : CONSILIUL LOCAL AL MUN. CLUJ - NAPOCA cu sediul în mun. CLUJ - NAPOCA , str. MOȚILOR nr. 1 - 3 Jud. CLUJ .

 • 3. Executantul lucrării : S.C. TOPO - CENAN S.R.L. , având certificatul de autorizare seria B , nr. 479 .

 • 4. Obiectivul lucrării : PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A IMOBILULUI situat în mun. CLUJ - NAPOCA , str. BERĂRIEI nr. 5 - 7 . jud. CLUJ.

 • 5. Scopul lucrării : Documentație pentru dezlipire .

 • 6. Amplasamentul corpului de proprietate : Terenul este situat în mun. CLUJ -NAPOCA , str. BERĂRIEI nr. 5-7 , jud. CLUJ .

 • 7. Situația juridică a corpului de proprietate : Dovada deținerii corpului de .proprietate se face cu :

- Extras C.F. Nr. 155074N

Nr. cad : 5819/1 în suprafață de 660 mp.

( Nr. Topo : 11478/2/1)

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale : Pentru legarea în rețea s-a folosit punctul de coordonate cunoscute 100 . orientat pe punctul de coordonate cunoscute 101 . Din această stație am ridicat toate punctele radiate necesare întocmirii planului. Calculul punctelor și a suprafeței au fost efectuate analitic.

Sistemul de proiecție folosit ‘"stereo 70 “.MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării : - Plan de amplasament și delimitare a imobilului

având în caietul de evidenta nr .  .

 • 2. Beneficiarul lucrării : CONSILIUL LOCAL AL MUN. CLUJ - NAPOCA cu sediul în mun. CLUJ - NAPOCA , str. MOȚILOR nr. 1 - 3 Jud. CLUJ .

 • 3. Executantul lucrării : CENAN NICOLAE , având certificatul de autorizare seria CJ , nr. 094 .

 • 4. Obiectivul lucrării : PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI situat în mun. CLUJ - NAPOCA , str. BERĂRIEI nr. 5 - 7 , jud. CLUJ .

 • 5. Scopul lucrării : Documentație pentru dezlipire .

 • 6. Amplasamentul corpului de proprietate : Terenul este situat în mun. CLUJ -NAPOCA , str. BERĂRIEI nr. 5 - 7 , jud. CLUJ .

 • 7. Situația juridică a corpului de proprietate : Dovada deținerii corpului de proprietate se face cu :

 • 1. Extras C.F. Col. Nr. 138736

Nr. topo : 11478/1 în suprafață de 326 mp.

 • 2. Extras C.F. Nr. 138737 ; Nr. topo : 11478/1AZ

8. Operațiuni topo - cadastrale : Pentru legarea în rețea s-a folosit punctul de coordonate cunoscute 100 , orientat pe punctul de coordonate cunoscute 101. Din această stație am ridicat toate punctele radiate necesare întocmirii planului . Calculul punctelor și a suprafeței au fost efectuate analitic.

Sistemul de proiecție folosit “stereo 70 “.

In urma adresei nr. 41723/452/31.05.2007 se cere dezlipirea apartamentului nr. 5 si a suprafeței de teren aferente acestuia . din terenul indentificat cu nr. topo. 11478/1 in vederea incheierii in forma autentica a contracului de vanzare cumpărare nr. 130 din 19.12. si a actului adițional încheiat la 18.04.2006 .

ÎNTOCMIT

ING.CENAN NICOLAE

AUT. CJ 094

*

Către:0HC1UL DE CADASTRU

?•: jrlichate iMOt'j:


OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ , BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA . ț.sAj.


Nr. de înregistrare......./....../..../ 20....

I. CERERE DE SOLICITARE INFORMAȚII

Subsemnatul (numele si prenumele persoanei fizice autorizate sau denumirea persoanei juridice autorizate) ..Ț.EA.A^..A7.CFA..5.<T....... cu domiciliul (sediul _social) in .d.J.ț.e.r 7.......

posesor al Bl/Of seria ,5W. nr.49oA..AȚ’..../CNP(Cod Fiscal)

în vederea întocmirii documentației cadastralei^.A/Â'Z't .. , pentru imobilul situat pe teritoriu’ administrativ al localității AAV/r.cY.., identificat prin (tarla, parcela, nr. cadastral/topografic sau adresa imobilului) ,D~ .*<.•. ÂLcÂA^.'țz            Z

Vă solicităm următoarele informații............................

II. CONVENȚIE

Intre             TV.JcZ*.....în calitate de proprietar al imobilului mai sus menționat si

FaAzy          pe.rsoana fizica/juAdte® autorizata au convenit următoarele

 • 1                       va executa o documentația cadastrala pentru imobilul mai sus menționat

 • 2 Termen i! de execuție a documentației este de ,'i>o zile, începând cu data

 • 3  Onorariul convenit pentru lucrările menționate la punctul 1 este de .... lei si reprezintă

..................................din care s-a achitat avansul in suma de.........cu chitanța nr..... din

dota de . . . urmând ca restul de........ sa fie achitai la data de................

 • 4 Plata va fi efectuata prin....................în următoarele condiții....................................

 • 5 Persoana fizica /jrickiisa autorizata va depune documentația necesara recepției si înscrierii in cartea funciara și va ridica încheierea do carte fiinciara si extrasul de carte fiinciara de informare.

 • 6. Prezenta convenție se incheie in 4 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, un exemplar pentru a fi depus la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara in vederea obținerii informațiilor solicitate și unul în documentația supusa înscrierii in cartea funciara.

 • 7. Numărul de ordine al documentației din registrul de evidenta a lucrărilor realizate si verificate

este...................

 • 8. Alte clauze si condiționări....................................

Proprietar,                                             Executant,

Nume, prenume (denumire)

Nume, prenume (denumire)


elor juridice


CFaMY zv/erz-rfe~

Semnătură si stampila ..roumanie


ii» I. AROMANI A V

■-““      -Illl

I.'


CARTE     carte de 'OENTITATE ^>ț,

O'tDENTI TE      SERIA l\A,           „n-m

cnp 1771227120706 ?'i-Numo/Nomrt Ml namn / A IJ/i!?'J ' . .'JțlJJ' ■ .....

liIRTAN                |/i/4'••; ;a'’>-.V' '■!îi'

P^nm./P.onnn./FU-Inl.n.l. .         . | ,   . . J

ȚUDOR-MIHAI               ••»■«<■

SKU......

asafflsaB^:/ ci MIW ’


Mun. CLurNapocBjwa.;

^^4                Domlclliu;Adr.«>n'M«WjrV.h‘<

CluWoca^d. z!:        Str\ Ciucaș

1226


a®|

L- I ȘMSOMafS.d*

îl- Iii.' M


II!


I llll’J.W v ,V''V\v


către                                    - c/oi

OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARA.... UAȚCcfr. BIROUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE. IMOBILIARĂ.

DECLARAȚIE

Subsemnatul (a) domiciliat(ă) în localitatea .                    Ă

str. C llMd.......................................


....................i..................

..... nr3/.^C.., legitimat (â) cu Ci •TĂI seria k. prezenta decjar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al

imobilului situai Ir. (adresa imobilului).......f&fy.......■■■■■

Sub sancțiunile prevăzute de ari. 292 Cod Penal, câ nu am înstrăinat bunul imobil (sau o pme a acestuia) și îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate.......^C...7ZZ7C’...<’i'.ZZz7Zk..-Ă^<'-.-r...................... a următoarelor acte doveditoare a

dreptului de proprietate Ă.( /.9(?.:Z2P.ZZ£7/E.'.Z'c’/Z'Xz........................................

/

in vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.
'ancpi

AGENȚIA NAȚIONALA Ut i. a i> * s T • • j i


Nr cerere: 653/08.01.2(10/

Ziua.............11......

Luna..............01........

Anul...........200".....


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru
INFORMARE

Cartea funciară cu nr. 155074N Comuna/ Oraș/ Municipiu CLUJ- NAPOCA

 • A. Partea l-a

  Nr crt

  Nr Cad

  Descrierea imobilului

  Suprafața

  (mp)

  Observații

  1

  5819/1

  Teren , curte in str.Berăriei nr.5-7

  660

  _

  Topo

  11478/2/1

 • B. Partea a ll-a

  ‘Nr.crt

  înscrieri privitoare la proprietate

  Observații

  i

  1.-

  2

  Intrat cu nr 24712/2005 dreptul de proprietate cu rangul serial castigat cu nr.6290/1961 in favoarea:

  Statul Roman in admin

  Consiliului Local Cluj-N

  l

 • C. Partea a III- a

  Nr.crt.

  înscrieri privitoare la sarcini

  Observații

  Nu sunt

Certific că prezentul extras corespunde intru totul cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originala, pastrata de acest birou Prezent ul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la informare și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de 10 lei prin chitanța nr. 4468273/2007, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul

As

&jg £

AKCIL1

AGENȚIA NAȚIONALA r> k c a p a ? r r t $ i n kiicir.Ai» im<iihi i<h *


Nr. Cerere

52684/18.07.2007


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

CARTEA FUNCIARA nr:138736

Comuna' Oraș' Municipiu A. Partea l-a

CLUJ NAPOCA

Nr.crt.

Nr. Top

Descrierea imobilului

Str/Berariei nr.5-7

Suprafața

Observații

1.

11478/1

Casa din cărămidă,pe fundații piatra si beton,acoperiș tip,șarpanta,invelitoare, din :tigla,cu :5apartamente,av and ca pic tterenul,poarta,fatadaele,intrarea la pod.podul,invelitoarea,gardul,instalațiile principale de apa,gaz si electricitate.

326

B. Partea a Il-a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații '

1-

2

i

STATUL ROMAN in adm.op.a.

Consiliului local al Mun.Cluj-Napoca încheiere nr.17878/2000

----------------------------------------------------------------------------------i

C. Partea a III- a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

NU SUNT SARCINI

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la informare

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de 20 lei prin chit nr0004608 /07.....pentru serviciul de publicitate imobiliară cu cod 11P7EXI

Red.TN                                            Asistent - registrator,
Nr. cerere:

52692/18.07.2007


ANCP1

AGI x I IA SATION5L;\ ii t ■: a i> t t t u i <1 ri «I K ITAir IUOUILIAIA

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru

INFORMARE

Cartea funciara cu nr 138737 Municipiul/Comuna CLUJ NAPOCA

 • A. Partea l-a

  Nr. cri.

  Nr. top

  Descrierea apartamentului

  STR. Berăriei nr.5-7

  Observații

  1.

  11478/1/V

  . Apt.nr.5,la parter.compus din: 1 bar,depozit,antreu,4 ateliere,cu s.u.=98,10 m.p.,cu pic:39,77% in c.f.col.138736.

 • B. Partea a ll-a

  Nr. crt

  înscrieri privitoare la proprietate

  Observații 1

  1.

  2.

  STATUL ROMAN in adm.op.a

  CONSILIULUI LOCAL AL MUN.CLUJ NAPOCA încheiere nr. 17878/2000

  _

 • C. Partea a III- a

  Nr. crt.

  înscrieri privitoare la sarcini

  Observații

  NU SUNT SARCINI

Certific ca prezentul extras corespunde intru totul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou. Prezentul extras de carte funciara poate fi utilizat, conform cererii la informare

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de 20 lei prin nr0004609.12007. pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr.11P7EXI

Asistent - registrator,

Red.TN


23. IUL ?on?


românia

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

CONTRACT I)E VÂNZARE-CUMPĂRARE

NR.130 din 19.12.2005

Încheiat în baza legii 550/2002 si HCL nr.819/2OO5

I. PĂRȚILE CONTRACTACTE

Art. 1. Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în str. Moților nr.1-3, reprezentat prin primar Emil Boc, director economic Olimpia Moigrădean si director DFIS

Stefania Ferencz, având cont numărul RO77TREZ216500206X006726 deschis ia BN TREZORERIA CLUJ, în calitate de VÂNZĂTOR

Și

JURLAN TUDOR MIRAI cu domiciliul in municipiul Cluj-Napoca, str. Ciucas nr.3/60 posesor act de identitate C.l. seria KX nr.320580.

.în calitate de CUMPĂRĂTOR

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2. Obiectul contractului constă în vânzarea și respectiv cumpărarea spațiului comercial situat în Cluj-Napoca str. Berăriei nr.5 , suprafața utila de 96,85 mp, si teren in indiviziune in suprafața de 494 mp.,conform raportului de evaluare. Spațiul este înscris in CF col. nr. 138736 si CF individual nr. 138737 , nr.topo 11478/1 /V si terenul înscris in CF 19343, sub A+13, nr.topo 11478/2

Art. 3. Imobilul a făcut obiectul contractului de închiriere nr. 1943/2000 dintre Consiliul local și JURLAN TUDOR.

 • 111. PREȚUL, MODALITĂȚILE ȘI CONDIȚIILE I)E PLATĂ

Art. 4. Prețul de vânzare al imobilului este de 155.000 RON ( 1.550.000.000 ROL) lei , la care se adaugă TVA 19%.

Art. 5. Cumpărătorul va achita vânzătorului prețul stipulat la data semnării contractului

Prezentul contract s-a încheiat astâzi.......?..L..7?.2^....., în 6 exemplare,

română, toate cu valoare de original și având aceeași forță probantă.

VÂNZĂTOR

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

ACT ADIȚIONAL

LA CONTRACTUL DE VANZARE CUMPĂRARE NR. 130/19.12.2005

incheiat azi,18.04.2006

I. părțile contractante

ART.l.

 • - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, cu sediul in Cluj Napoca, str. Moților nr.I-3, reprezentat prin PRIMAR, EMIL BOC in calitate de LOCATOR

si

 • - JURIAN TUDOR MIHAI persoana fizica- calitate de CUMPĂRĂTOR .

In baza HCL nr.229/2006, s-a incheiat prezentul act adițional.

 • II. OBIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL

ART.2 - Obiectul actului adițional il consituie modificarea art.2 care va avea 'următorul ' itinui: ".Art.2 Obiectul contractului consta in vanzarea si respectiv cumpărarea spațiului comercial aat in Cluj-Napoca, str. Berăriei nr.5 cu suprafața utila de 98,5 mp, si teren in indiviziune in suprafața de 494 mp, conform raportului de evaluare.Spațiul este inscris in CF col. nr. 138736 si CF individual nr.138737, nr.topo 1 1478/1/V si terenul inscris in CF 19343, sub A+13, nr.topo 11478/2.”

ART.3 - Celelalte prevederi ale contractului de vanzare cumpărare nr. 130/2005 raman in vigoare.

ART.4 - Prezentul act adițional s-a incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare pane.

LOCATOR


LOCATAR

JURIAN TUDOR MIHAI
seFeirou

DANIEL CIMPEAN

l’LAN DE ÎNCADRARE IN ZONA SCARA 1:5000

L-34-4S-C-a-4-IllÎNTOCMIT:

CENAN N1COLAE

ALT. CJ 094PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE

SCARA 1:500


Nr. cadastral

Suprafața nasurata

Adresa imobilului

5819/1

660

Str. Berăriei r>r. 5 7


porteo


155074N


DAT | CluJ-Napoco
Situația actuala

Situația viitoare

(înainte de dezlipire)

(după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Categona de folosința

Descrierea imobilului

N-. cad

Suprafața

(mp)

Categona de folosința

Descnerea imobilului

5819/1

660

CC

Teren , curte in str. Berăriei nr. 5-7

5819/1/1

296

CC

Teren , curte in str Berăriei nr. 5 - 7

5819/1/2

364

CC

Teren , curte in str Berăriei nr. 5-7

Total

660

660

[Executant- arafaL Semnătura si data


Aut 479


Stampila BCP!


^aSTBL'.C'-.


INr. cadastral

Suprafața nasurata

Adresa irnooilului

54 A'//2-

str. Berăriei nr 5-7 , Cluj-Napoco

Cartea Funciara nr. I        13B736              | UAT jciuj-Nopoca


Tabel de mișcare parcelară pentru dezlipirea/alipirea imobilului

Situația actuali (înainte de dezlipire )

Situația viitoare (după dezlipire )

Nr

cad

Suprafața imp.)

Categoria dc folosință

Desenarea imobilului

Nr cad

Suprafața

tmp.)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

326

cc

Casă din cărămidă pe fundații din piatra și beton . acopcnș Up șarpantă invclitoare din țiglă . in str Bcrănui nr 5 - 7 , cu 5 ap. avana pic terenul . poarta . fațadele , intrarea la pod . podul . invcliloarca . gardul . insl. princip, dc gaz . apă și cleclncitate

W.

CC

Casă din cărămida pe fundații din piatra $> beton . acopcnș tip șarpantă . invclitoare din pglă . in str Berăriei nr 5 - 7 . cu 4 ap având pic terenul . poarta fațadele . intrarea la pod . podul .învclitoarea . gardul , insl pnncip dc gaz . apă și ciectncitatc

130

2

CC

Casă din cărămidă pe fundaln din piatră și beton acopcnș tip șarpantă . invclitoare din țigla , in str Berănci nr 5 - 7 compusa din 1 bar. depozit . antreu . 4 ateliere . cu Su=98 |(t mp

CC

Apartament nr 5 la paner compus din 1 bar , depozit antreu . 4 ateliere , cu Su=98 10 mp . cu pic 39.77/100 in c.f. col nr 138736

Total

326

326

1

Executant.

Parafa . Semnătură si dau Stampila BCPI


ING CENANNICOLAE

Aut CJ 094

Data 28 .07 2007


INr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

5019/1/1

296

str. Berărie, nr. 5-7

155074N

UAT | CluJ-Napoca


jCortea
A Dale referitoare la teren

Valoare de

Nr parcela

Categoria     !     Suprafața     1     impozitare

de folosința    |         (mp)        •         (lei)

Mențiuni

1

CC      |       296

teren imprejmun ne latura Nordica

1

si Sudica

Total              |        296

!B. Date referitoare ia construcții

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

a

/

Total

a

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție "STEREO 70"

Pcl

Elm)

Nim)

Executant

1

390892.1955

585826.3277

S.C TOPOCENANS.R.L. ,

100

390888 48

585827.15

Aut. B479          \

101

390883.71

585828.87

102

390878

585829.46

Data 25:04.2007

103

390872.12

585831.68

i 104

390874.0498

585837.6954

Se confirma suprafața din măsurători si

105

390879.6685

585832.9714

Introducerea imobilului in baza de date

106

390885.2869

585839.7805

107

390888.53

585837.13

108

390891.47

585840.73

---------------------~ ------------------------

109

390891.0375

585B41.0812

rficitii ut ... i:asv i! 'jWvaiaf unnttiliarâ Cit

110

390892.8929

585843.5726

subt'tginei - -

I

390889.4182

585846.3269

1 112

390890 1203

585847.2172

113

390890.8823

585846.6705

A 4.       ■’Z-rfd

114

390896.692

585854.0201

17

390901.3191

585851.6027

33

390900 0561

585849.3507

16

390899.949

585849 182

27

390896.2015

585843.2698

26

390900.2256

585840.2822

12

390896 102

585833.7795

30

390896.0091

585833.6024

Suprafața totala masurata=296mp

Suprafața din aci=296mpNr. cadastral

Suprafața masurata (Adresa imobilului

S=229np                |str Berăriei nr. 5-7 , Ciuj-Nopoco

(JAT |Cluj-Napoca

A. Dale referitoare la teren


Valoare de


impozitare


(lei)I

Cod constr

Suprafața construita la sol tmp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

CI

182

Supraf Desf=lS2mp

Total

182

i!

INVENTAR DE COORDONATE

. d

Sistem de proiecție "STEREO 70"

Pct

Etm)

Ntm)

Executant      p \

14

390874.34

585838.6

ing CENAN NICOLAE   \

104

390874.0498

585837.6954

Aut: CJ 094          \

105

390879.6685

585832.9714

106

390885.2869

585839.7805

Data 28.07.2007

107

390888.53

585837 13

108

390891.47

585840.73

Se confirma suprafața din măsurători si

109

390891.0375

585841.0812

Introducerea imobilului in baza de date

110

390892.8929

585843.5726

111

390889 4182

585846.3269

112

390890.1203

585847.2172

113

390890 8823

585846.6705

114

390896.692

585854.0201

5

390895.85

585854 46

6

390889.69

585857.29

Suprafața totala masurata=229mp

/..V»..’..-

L                      I

Suprafața din

act=196mp

i             :
I npon n subineir


|Nr. cadastral

Suprafața nasurata

lAdresa imobilului

|       D ’ 7/-/z

S = 130np

str Ber-ariei nr 5-7 , Cluj-Napoca

cr NOU NR

partea Funciara nr. [


O o in

CD O Ch m


O o in sD CD O CT' m


5B5825.0C


Suprafața


CC


(mp)

130


Împrejmuit cu trotuar de protectit


al clădirii


130


Total

B. Date referitoare la construcții

Cod constr

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mentiun i

CI

123

Supraf. Desf=123mp

Total

123

INVENTA R DE COORDON A TE

Sistem de proiecție "STEREO 70"

Pct

Etm)

Nlm)

Executant     , l\

16

390899.949

585849.182

ing CENAN NICOL/^hI

33

390900.0561

585849.3507

Aut CJ 094 Jl//

32

390909.3511

585843.4891

/ *7

31

390900.9818

585830.2913

Data 28 07.2007

30

390896.0091

585833.6024

12

390896.102

585833.7795

Se confirma suprafața din măsurători si

26

390900.2256

585840.2822

Introducerea imobilului in baza de date

27

390896.2015

585843.2698

Suprafața totala masurata=l30mp

z’/r* •

Suprafața din

act=l30mpI ABEL CI MIȘCAREA PARCELELOR -TERITORII L MUN. CLUJ - NAPOCA

SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr.

CF

Număr

Descriere imobil

Supr. mp.

Proprietari

Ser.

cad.

topo.

155074N

A+l

5819/1

11478/2/1

Teren . curie în sir. Berăriei nr. 5-7

660

Intrai cu nr. 2471 2'2005 dreptul de proprietate cu rangul serial câștigat cu nr. 6290/1961 . în favoarea :

Bl. Statul Român în admin.

B2. Consiliului Local Cluj -N

TOTAL SUPRAFAȚA

660

SITUAȚIA PROPUSĂ DUPĂ DEZLIPIRE

Nr.

CF ;

Număr

Descriere imobil

Supr. mp. j

Proprietari

Ser.

cad.

topo.

155074N

A+2

5819/1/1

11478/2/1/1

Teren . curte în

str. Berăriei nr. 5 - 7

296

i

_

Dreptul de proprietate cu rangul serial câștigat cu nr. 6290/1961 . în favoarea :

Bl. Statul Român în admin.

B2. Consiliului Local Cluj -N

CF NOU

1

A+l

5819/1/2

11478/2/1/2

Teren . curte în str. Berăriei nr. 5 - 7

364

TOTAL SUPRAFAȚĂ

660. Il s â -

■’ i

- <

PLAII DE AMPLASAMENT SI DujMITARE

A CORPULUI DE PROPRIETATE

— intravilan—

sc. 1:500


NUMELE SI PRENUMELE PROPRIETARULUI: STATUL ROMA!) in administrația CONSIUULUI LOCAL CLUJ ITA! 7JUDETULiCLUJ

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORtALArCLUJ NAPOCA

COD S I R U T A :54975

ADRESA CORPULUI DE PROPRIETATE: STR.BERĂRIEI.NR.5-7

NUMĂR C.E.: 158736

NUMĂR TOPO.: 1 1 478 / 7 - ini) ia I

NUMĂR CADASTRAL A CORPULUI DE PROPRIETATE:


nr. C.F. NOU

nr fopo propus 11478/2/2
NUME.;:t^OroM&/l6XEGUTANT:

mg. Mihoi BOACA SEMNĂTURĂ SI SytyElll^:


CERTTFT6AT DE autorizare Seria B Ni '<*5 Catego'iB O ) î


" 344.95 SIC £ 344.86


Sî.B®


Nume .prenume propr AP3: Federiga Ionel si sofia Federiga Podica

Adresa: sfr Berăriei nr7,ap 3 Cluj-Nopoca , jud.Cluj


Șl PUBLICITATE IMOBILIAR/; Oficiul da Cadastru și Publicitate Imobiliar CIU!âtre:


OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA Z.JOX'-.’...


Nr. de 'înregistrare......../....../..../ 20....

I. CERERE DE SOLICITARE INFORMAȚII

Subsemnatul (numele si prenumele persoanei fizice autorizate sau denumirea persoanei juridice autorizate) ...$!.'...777D A/ZxAz/.cu domiciliul (sediul social) in posesor a! BI/CI seria.........nr................../CNP(Cod Fiscal)             L'

în vederea întocmirii documentației cadastraleZz.pentru imobilul situat pe teritoriul administrativ al localității .UZAtr/u..-, identificat prin (tarla, parcela, nr. cadastral/topografic sau adresa imobilului)                      Sr A1. ’             ■ '7 ȚViy'/

Vă solicităm următoarele informații......................

II. CONVENȚIE

’ntre               ......i.i...'T^.AC^r} calitate de proprietar al imobilului mai sus menționat si

rc'TrziJjzd.AA^persoana ferca/juridica autorizata au convenit următoarele:

7u.7TVx/i'.,Â< .a.Lâ va executa o documentația cadastrala pentru imobilul mai sus menționat Termenul de execuție a documentației este de .£>.0.. zile incepand cu data^.4'..^

5 Onorariul convenit pentru lucrările menționate la punctul 1 este de .... lei si reprezintă ...........................din care s-a achitat avansul in suma de..........cu chitanța nr.....din urmând ca restul de..........sa fie achitat la data de...................

a de


} Plata va fi efectuata prin..................., în următoarele condiții....................................

?. Persoana fizica /juridica autorizata va depune documentația necesara recepției si înscrierii in tea funciara și va ridica încheierea de carte fiinciara si extrasul de carte fiinciara de informare.

 • 3. Prezenta convenție se incheie in 4 exemplare, căte unul pentru fiecare parte, un exemplar ntru a fi depus la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara in vederea obținerii informațiilor icitate și unul în documentația supusa înscrierii in cartea funciara.

 • 7. Numărul de ordine al documentației din registrul de evidenta a lucrărilor realizate si verificate

ii® ...................

 • 8. Alte clauze si condiționări...................................

  Proprietar,


  I

  Nume, prenume (denumire)

  Sem p si stampila*)


  Executant,


■»'la se aplica numai in cazul persoanelor juridice

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR-TERITORIUL MUN. CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr.

CF

Număr

Descriere imobil

Supr. mp.

Proprietari

Ser.

cad.

topo.

CF. Col. Nr.

138736

A+l

11478/1

Casă din cărămidă pe fundații din piatră și beton , acoperiș tip șarpantă . învelitoare din țiglă , în str. Berăriei nr. 5 - 7 .

cu 5 ap. având pic : terenul . poaita , fațadele . intrarea la pod . podul , învelitoarea , gardul . inst. princip, de gaz . apă și electricitate .

326

Intrat cu nr. 17878/2000

Asupra p.i.c. aferente ap. 5 dreptul de proprietate . în favoarea :

BL Statul Român în adinin.

B2. Consiliului Local Cluj -N

CF. Ind. Nr.

138737

A+l

11478/1/V

Apartament nr. 5 fa parter compus din : 1 bar . depozit. antreu , 4 ateliere , cu Su=98.10 mp , cu p.i.c. : 39.77/100 in c.f. col . nr. 138736

Intrat cu nr. 17878/2000

Drept de proprietate , în favoarea :

BL Statul Român în adinin.

B2. Consiliului Local Cluj -N

TOTAL SUPRAFAȚĂ

326

SITUAȚIA PROPUSĂ DUPĂ DEZLIPIRE

Nr.

CE

Număr

Descriere imobil

Supr. mp.

Proprietari

Ser.

cad.

topo.

CF. Col. Nr. 138736

A+2

11478/1/1

Casă din cărămidă pe fundații din piatră și beton , acoperiș tip șarpantă . învelitoare din țiglă . în slr. Berăriei nr. 5 - 7 , cu 4 ap. având pic : terenul . poarta , fațadele . intrare; la pod , podul , învelitoarea . gardul . inst. princip, de gaz , apă și electricitate .

196

Dreptul de proprietate . în favoarea :

Statul Român în admin.

Consiliului Local Cluj -N

CF NOU

A+l

11478/1/2

Casă din cărămidă pe fundații din piatră și beton . acoperiș tip șarpantă . învelitoare din țiglă , în str. Berăriei nr. 5-7 compusa din ;

1 bar. depozit . antreu . 4 ateliere , cu Su=98.10 mp

130

Dreptul de proprietate . în favoarea :

Statul Român în admin.

Consiliului Local Cluj -N

TOTALSUPRAFAȚĂ

326

NOTA : C.F. INI). NR. 138737 SE SISTEAZĂ DIN LIPSA DE IMOBIL

ÎNTOCMIT

CORP v


CORP /


?L/)/7 i'fiRTrf


L.. .


DEPOllT

15/il


XX XX

Ztnti' OTELifR


T±1 C

rtcluR

S-.^5


4==---Lj.,;

[■Z-'.’V      /'A(?

4ML-

1 Hl'tLItP.

S:/fiCO ,/li,


1.

I
£77<X£--

RlVR'lTR


IS<CO


CWfifl» fi.


EUCRIPRit

fi-./3^80


2J}0_

y
JX


2

c

E

■i


£

3 țj


CfiHFP.fi

rt. roPo.UVty/ț


3 35

ÎL-----

XX


SC CQNSTRUCTAROEALUL S.A CLUJ - NAPOCA

.B-dul 21 Decembrie 1?8? Nr.67 ATELIER proiectare

Bentfiuor CONSILIUL municipal LOCAL

Obiect 'DOCUMENTAȚIE P' INTABULASE

Numele

Semnat.

Scara

1 100

DLAtJ PfiPPl:r' <:l>aerrric'p

Proiectai

Kiroly E.

v’ptrZ,

F^rrppf

Kirnlv E

/Ir y7

■ ■ r .•*

X