Hotărârea nr. 643/2007

Hotărârea 643/2007 - Însusirea unei documentatii cadastrale pentru înscrierea în C.F. a dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 51.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea unei documentații cadastrale pentru înscrierea în C.F. a dreptului de concesiune

asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 51

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea unei documentații cadastrale pentru înscrierea în C.F. a dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 51 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 84162 din 16.10.2007 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea unei documentații cadastrale pentru înscrierea în C.F. a dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 51;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se însușește Documentația cadastrală pentru înscrierea în C.F. a dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 51, terenul ce face obiectul concesiunii urmând a fi înscris în C.F. nr. 14957, cu nr. topo. 11040/2/2, în suprafață de 11,76 mp.

Documentația cadastrală pentru înscrierea în C.F. a dreptului de concesiune asupra terenului face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 643 din 30 octombrie 2007 ( Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)


CLU J-NAPQCA, aleea paois, nr. i as Punct de lucru Str. Regele Fcrdinand, nr.S.'B Certificat de autorizare Seria B. nr. 56E3 Tel 0722224170, 07-45831067 e-mail: arhi_tcp@yahdd.com

Anexă la Hotărârea Nr. 643/2007

FLSA PROIECTULUI

DENUMIRE PROIECT:

DOCUMENTAȚIE CADASTRALA PENTRU CONCESIONARE

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE DIN:

LOCALITATEA CLUJ-NAPOCA,

STR.MOTILOR, NR. 51,

JUD. CLUJ

BENEFICIARI: GARBOAN GAVRIL MARIN

GARBOAN GENOVEVACLU J'NAPDCA,

ALEEA PADIS. NR. 1/42 Punct dc lucru Str. rcgclc Fcrdinand. nr.S/b

Certificat de autorizare Seria B. nr. 558 Tel 07222241 70, O745B31O67 e-mail: arhi top@yahoo.com

Anexă la Hotărârea Nr. 643/2007

BORDEROU DE PIESE

A. PIESE SCRISE

 • 1.  Fișa proiectului.

 • 2.  Borderou de piese.

 • 3. Memoriu tehnic.

 • 4. Contract de concesiune

 • 5.  Extrase C.F.

 • 6.  Fișa corpului de proprietate.

 • 7. Tabelul de mișcare a parcelelor.

B. PIESE DESENATE

 • 1.  Plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate, scara 1 : 500.

 • 2.  Plan de incadrare in zona, scara 1 : 5.000

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: - Documentație cadastrala pentru concesionare, având în caietul de evidența nr.812/2007.

 • 2. Beneficiarul lucrării-. Garboan Gavril Marin , cu domiciliul in mun. Cluj Napoca , str. Moților , nr. 49. jud. Cluj ; Garboan Genoveva , cu domiciliul in Cluj-Napoca, str. Molilor, nr.51, jud. Cluj.

 • 3.  Executantul lucrării: S.C. ARHITOP S.R.L., având certificatul de autorizare Sr. B Nr. 568.

 • 4.  Obiectivul lucrării: PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE din mun. Cluj-Napoca, str. Moților, nr.jfl, jud. Cluj.

 • 5.  Scopul lucrării: Documentație tehnica pentru concesionare.

 • 6. Amplasamentul corpului de proprietate : Terenul este situat in intravilanul mun. Cluj-Napoca, str. Moților , nr. 51, jud. Cluj.

 • 7. Situația juridică a corpului de proprietate : Dovada deținerii corpului de proprietate se face cu :

C. F. nr. 14957 . nr. Topo. 11040/2 , S = 338 mp.

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale : Terenul l-am identificat în, loc. Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 51,

jud.Cluj.


SC ARHITOP SRLANCEL

Nr. Cerere

67980/06.09.2007

Af.f ȘTIA SAT MINAI K

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

CARTEA FUNCIARA nr:  14957                    Comuna'Oraș/Municipiu

A. Partea l-a                         CLUJ

Nr cri

Nr. Top

Descrierea imobilului

Suprafața mp

Observații

2

11040/2

Teren-curte in str.Moților nr.51

338

B. Partea a ll-a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

6

Statul Roman in folosința

7

Sfatului Popular al or.Cluj.cu titlu de naționalizare încheiere nr.4217/1955

C. Partea a III- a

Nr crt

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

Cu nr.5693/2000

Asupra 35 m p.,drept de concesiune pe 99 ani in fav.

8

SALGAU LEONARD si

9

SALGAU MARIA CRISTINA

Cu nr.22234/2004

10

Asupra 24 m.p., drept de de concesiune pe durata existentei construcției,in fav beneficiarilor de sub B.8.9.

Certific că prezentul extras corespunde intru totul cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la Informare

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de 20 lei prin chitOOi 7381 707.....pentru serviciul de publicitate imobiliară cu cod 11P7EXI

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA L-34-48-C-a-4-lII SCARA: 1:5000

A IMOBILULUI


Scara: 1: 500J 341.92


341.92

1 "©G 341.99

.342.02


341.96


341.99


NeamțBeneficiari : GARBOAN GAVRIL MARIN GARBOAN GENOVEVA


TABEL DE MIȘC ARE A PARCELELOR CORPUL DE PROPRIETATE : Loc. Cluj Napoca, Str.

Motior, nr. 51, Jud. Cluj

A. SITUAȚIA CONFORM CÂRTII FUNCIARE :

C.F.

NR.

NR. SER.

NR.

CAD.

NR.

TOPO

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAF.

( m.p. )

PROPRIETARI

*14957

A+2

11040/2

Teren - curte in str. Moților, nr.

51

338

Drept’de proprietate cu titlul de naționalizare, in favoarea :

STATULUI ROMAN in folosința Sfatului Popular al or. Cluj SARCINI : Asupra cotei de 35 m.p. drept de conmcesiune pe 99 ani ij favoarea : SALGAULEONARD SALGAU MAR1A CRISTINA

Asupra cotei de 24 m.p., drept de concesiune pe durata existentei construcției, in favoarea beneficiarilor de sun B 8.9.

B. SITUAȚI A PROPUSA - DEZMEMBRARE :

C.F.

NR.

NR. SER.

NR.

CAD.

NR.

TOPO

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAF.

( m.p.)

PROPRIETARI

14957

A+3

11040/2/1

Teren - curte in str. Moților, nr. 51

326,24

Drept de proprietate cu titlul de naționalizare, in . favoarea :

STATULUI ROMAN in folosința Sfatului Popular al or. Cluj

SARCINI :

Asupra cotei de 35 m.p. drept de conmcesiune pe 99 ani ij favoarea : SALGAU LEONARD SALGAU MAR1A CRISTINA

Asupra cotei de 24 m.p., drept de concesiune pe durata existentei construcției, in favoarea beneficiarilor de sun B 8.9.

4

A+4

11040/2/2

Teren - curte in str. Moților, nr. 51

11,76

4

C. SITUAȚIA PROPUSA - CONCESIONARE :

C.F.

NR.

NR. SER.

NR. CAD.

NR.

TOPO

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAF.

(m-P-)

PROPRIETARI

14957

A+4

11040/2/2

Teren - curte in str. Moților, nr. 51

11,76

Drept de concesionare in favoarea :

GARBOAN GAVRIL

MARIN

GARBOAN

GENOVEVA.