Hotărârea nr. 642/2007

Hotărârea 642/2007 - Însusirea unei documentatii cadastrale în vederea delimitării perimetrului pentru „Cartierul Lomb”, dezmembrării si comasării nr. topo. de carte funciară într-un singur nr. cadastral al amplasamentului situat în municipiul Cluj-Napoca, Dealul Lomb, în suprafată de 267,03956 ha.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind nsușirea unei documentații cadastrale în vederea delimitării perimetrului pentru "CARTIE IUL LOMB", dezmembrării și comasării nr. topo de carte funciară într-un singur nr. ca,'astral al amplasamentului situat în municipiul Cluj-Napoca. Dealul Lomb, în suprafață de 267,03956 ha

Cti siliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Ext minând proiectul de hotărâre privind însușirea unei documentații cadastrale în vederea de’imitării perimetrului pentru "CARTIERUL LOMB", dezmembrării și comasării nr. topo de!carte funciară într-un singur nr. cadastral al amplasamentului situat în municipiul Cluj-Napoi' a. Dealul Lomb. în suprafață de 267,03956 ha - proiect din inițiativa primarului;

Ai&lizând Referatul nr. 83494 din 12.10.2007 al Direcției patrimoniul municipiului și evident-: proprietății prin care se propune însușirea unei documentații cadastrale în vederea delimitării perimetrului pentru "CARTIERUL LOMB", dezmembrării și comasării nr. topo de’carte funciară într-un singur nr. cadastral al amplasamentului situat în municipiul Cluj-Napoia. Dealul Lomb, în suprafață de 267,03956 ha;

Reținând prevederile Legii nr. 50/ 1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Pof-ivit dispozițiunilor art. 36 al. 4, lit.d, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administra'*ei publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

ArtT. Se însușește documentația cadastrală în vederea delimitării perimetrului pentru "CARTIERUL LOMB". dezmembrării și comasării nr. topo de carte funciară într-un singur nr. cadastral al amplasamentului situat în municipiul Cluj-Napoca, Dealul Lomb, în suprafață d*î 267,03956 ha.

Documentația cadastrală privind delimitarea perimetrului pentru "CARTIERUL LOMB", dezmembrarea și comasarea nr. topo de carte funciară într-un singur nr. cadastral, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția urbanism. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Președinte de ședință,


Ing. Horea Ioan Florea-'^c^’ontrasemnează: - -

-Secretarul municipiului, Jr. Aurora/Părmure

Nr. 642 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)Anexă la Hotărârea nr. 642/2007

IMPACT DFVFT.DPF.R 3c CON1KAC1 OR SA

Vnlnnrn-n >OS. Pip<m»-Tnnari ax. 4C,

Centrai de Afaceri Cotxstrudava, et. 6,7, jud. Ilfov

Tel: 021- 230.75.70/71/72, ăua C21- 230.75.81/82/83, mobil 0’29.100.001

Capital socal subscris șt integral vărsat ÎOO.OOO.OOORON înmarrinilar la O. R.C. de pe lângă T. M B. sub ax. J 23/1927/ 2006            —> ț ȚliC

C.I.F. RO 1553483

Oocraror de dace cu caracter oersonai, înscrisă în Registrul de Rvidencâ a Prelucrăm de Da


Nr Ieșire I


CĂTRE:

IN ATENTLA


Consiliul Local al Municipiului Cluj-NapocaDOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, EMIL BOC


SPRE STIINTA


DOPMNEI DIRECTOR PA DIRECȚIEI DOMENIULUI PUBLIC SI

PRECÂT, DACLA CRISAN

DOMNULUI DIRECTOR PA DIRECȚIEI TEHNICE, SORIN APOSTU>r—r.r* Domnule ~1~—*

Subscrisa, S.C. IMPA.CT DE^ELOPER A CONTRP.CTOR S.P.., cu sediul m Voiumau. Sos. Pioera-Tunan nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6 si ~, Jud. Ilfov, avand calitatea ce Investitor, conform Coutracrului-Cadru nr. 55423 04.0~.200~, încheiat cu Consiliul Local ai Municipiului Cluj-Napoca,

Va înaintam documentația cadastrala Întocmită de SC GEOTOP SRE Cluj-Napoca, cu privire la terenul din zona Deaiul Lomb, Drenat societarii noastre in baza Proceselor-’ erbale ni. 65436, 42, 08.08.2007 si nr. 76659. 42/21.09.200R mai ourir. suDrafata de teren de o.OOOmp (care nu a fost avută în vedere la întocmirea documentației cadastrale, astfel cum rezulta din Adresa J2678/8.10.2007).

Menționăm că astfel cum rezultă din dispozițiile contractului sus-menponat, Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca ar trebui să își însușească documentația copo-cadasmală, in vederea obținem ulterioare a numărului cadastral și respectiv, înscriem, in Cartea Funciară.
Ce

Slt. Jupiicr nr. .

C241 — 61 5.743/l 15.722

0729.100.008 v


Orin x                                   Ploiești

Cr-uiui m.IO                             St Grcoca^a, b ..a; i

n0359,r>Ot.749 -.■                .    0244-529327

’- ^O78S156L070                         0244 C 529 J28 _^   ■;,. ..

Wetalie «nn>J«n>rau> E-âuIl: offkefllimEțctM.ro                           .


r>


isyraDevelopei Contractor


IMPACT DEVELOPER A- CONTRACTOR SA

Voluntari, Șos. Pioerj-Tunan nr. 4C,

Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jucl. Ilfov

TeL: 021- 230.75.70/71/72, lax: 021- 230.75.81 Z82/83, mobil: 0729.100.001

Capital social subscris și integral vărsat: 100.000.000RON

Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. ] 23/1927 '2006

C.l.F. RO 1553483

Operator de date cu caracter personal, inscnsă în Registrul de Evidentă a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406

CĂTRE:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCAIn atenția:


Doamnei Dacia Crișan - Director al Direcției Domeniului public si privat, Domnului Sorin Apostu - Director al Direcuei Tehnice

Stimată Doamnă Director,

Stimate Domnule Director,

Avânc in vedere deounerea de către subscrisa societate a documentației tODO-cadastrale necesară a £ însușită prin hotărâre de către Consiliu! Local si

Având in vedere situația topografică a narcelelor ce au tos* predate societății noastre prin procesele-verbale nr. 65436/42/08.08.2007 si nr. 76659/42/21.09.2007, pentru a fi urmate procedurile de ambuire număr cadastral și înscriere în Cartea Funciară, am fost informați de SC GEO TOP SRL Cluj-Napoca, societate ce a întocmit documentația, că Hotărârea de însușire a documentației ar trebui să cupnndâ următoarele:

însușirea documentației topo-cadastraie prezentate,

Comasarea numerelor topografice in suprafața totala de 2.670.396mp după cum urmeaza:

O 19320, cu suprafața de 291.420mp;

o 19899, cu suprafața de 182.951mp;

o 19900, cu suprafață de 40.877mp;

O 19901, cu suprafață de 16.780mp;

O 19316/1, cu suprafață de 297.428mp;

O 19893/2/1/1/1/1/1/1 cu suprafață de 1.738.869mp

o 19903/2, cu suprafața de 102.071 mp

Dezmembrarea numerelor cadastrale

O 19893/2/1/1/1/1/1, cu suprafață de 1.845.902mp

o 19903, cu suprafața de 898.422mp

împuternicirea unei persoane din aparatul de specialitate al Consiliului Local să semneze toate documentele necesare obținerii numărului cadastral pentru terenurile predate subscrisei și pentru înscrierea în Cartea Funciară (ceren, solicitări și altele asemenea, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, Regulamentelor din 13.10.2006 privind organizarea și funcționarea birourilor de cadastru și publicitate imobiliară și privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în Cartea Funciară) precum și împuternicirea SC GEO TOP SRL să realizeze aceste operațiuni;

Constanta

Str. Jupiter nr. 2C

0241-615.743/615.722

0729.100.008


Oradea

Crisului nr.10

0359 - 401.749 0788.561.070

Website: www.impactsa.ro, E-mail: office^im pa ctsa.roRecunoașterea identificării imobilului teren măsurat și împuternicirea Primarului Municipiului Cluj-Napoca sau a altei persoane din cadrul Primăriei Mun. Cluj-Napoca sau a Consiliului Local Cluj-Napoca să semneze în acest sens Declarația prevăzută in Anexa 5 a Regulamentului din 13.10.2006 privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii in Cartea Funciară;

Dispunerea ca serviciile de specialitate a Primăriei să obțină și să pună la dispoziția persoanelor împuternicite documentele necesare obținerii numărului cadastral și înscrierii în Cartea Funciară.

Cu deosebită stimă,

S.C. IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA.

Director,


Li/nu Nita


P.I. / 2 ex.


Constanta

Str. Juprter nr. 2C

0241-615.743/615.722

0729 100.008


Oradea

Crisului nr.10 0359 - 401.749 0788.561.070


Ploiești

Ștefan Grcceanu, bl LI. ap 1

0244 - 529327

0244 - 529.328


Website: www.impactsa.ro, E-mail: oflice@impactsa.roIMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA

Voluntari, Șos. Pipera-Tunari m. 4C,

Centrul de Afaceri Consmidava, et. 6,7, jud. Ilfov

TeL: 021- 230.75.70/71/72, fax: 021- 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001 Capital social subscris și îmegtal vărsat: 1 OO.OOO.OOORON

înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006 C.I.F. RO 1553483

Nr. Ieșire I


CĂTRE:

IN ATENTLA:


Consiliul Local al Municipiului Cluj-NapocaDOMNULUI PRIMAR .AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, EMIL BOC


SPRE STIINT.A DOAMNEI DIRECTOR .AL DIRECȚIEI DOMENIULUI PUBLIC SI

PRIVAT, DACLA CRI S AN

DOMNULUI DIRECTOR .AL DIRECȚIEI TEHNICE, SORIN APOSTU


Referitor la: Documentație cadastrală întocmită în baza Contractului-cadru 55423 /04.07.200..


Stimate Domnuie Primar,


Subscrisa, S.C. IMPACT DF.\~EI.OPER &; CONTRACTOR S.A., cu sediul in Voluntari, Sos Pipera-Tunan nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6 si 7, Jud. Ilfov, avand calitatea de Investitor, conform Contracrului-Cadru nr. 55423/04.07.2007, încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca,

Va înaintam documentația cadastrala întocmită de SC GEOTOP SRL Cluj-Napoca, cu privire la terenul din zona Dealul Lomb, predat societarii noastre in baza Proceselor-Verbale nr. 65436/42/08.08.2007 si nr. 76659/42/21.09.2007, mai puțin suprafața de teren de S.OOOmp (care nu a fost avută în vedere la întocmirea documentației cadastrale, astfel cum rezultă din Adresa J2678/8.10.2007).

Menționăm că astfel cum rezultă din dispozinile contractului sus-menuonat. Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca ar trebui să își însușească documentația topo-cadastrală, in vederea obținerii ulterioare a numărului cadastral și respectiv, înscrierii în Cartea Funciară.


/Cu deosebită considerație,

I Impact Developer & Contractor SA, Director > Liviu Niță II


.\


Constanta

Str Jupitcr nr. 2C

0241-615.743/615.722

0729.100.008


Oradea

Crisului nr.10

0359 - 401.749

0788.561.070

'mnwrtse rn. F-maih rțfHre<n>*mnaersa.re


Ploiești

Ștefan Grecednu, bl LI, ap 1

0244-529327

0244 - 529328


S.C. GEO-TOP LUCRĂRI Șl SERVICII S.R.L.

CI. L'.l-N A POC A. Sil ■ M ăc inu Iii i Ni .4      Co.i si IUI .S 12S.'-19(>4|i: Cod riscul R(' 2KSI-265. -EU .112 -107-5 ‘ 1992

Mobil : (i"-l5-3(>4 I -11                        R.Ali i EISEN BANK con; rn 1)2652(1

Telefon : 0264-4-13066                 TREZORERIA CLU.I-N.APOCA RIH9TREZ2165069XXX007K12

FIȘA LUCRĂRTI

OBIECTIV : DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ

pentru intabularea dreptului de proprietate asupra terenului pentru "CARTIERUL LOMB" in cartea funciara.

BENEFICIAR: IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

pentru CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT: S.C. GEO-TOP LUCRĂRI Șl SERVICII S.R.L.

CLUJ - NAPOCA

2007

BORDEROU

Imobilul : "CARTIERUL LOMB"

A.PIESE SCRISE

 • 1.  Cerere de solicitare informații si convenție ( anexa 1 din regulament )

 • 2.  Cerere de recepție si Înscriere ( anexa 2 din regulament)

 • 3.  Fișa lucrării

 • 4.  Borderou de piese scrise și desenate

 • 5. Memoriu tehnic

 • 6.  Declarație pe propria răspundere cu privire la înstrăinarea si identificarea imobilului masurat ( anexa 5 din regulament)

 • 7.  Descrierea lucrărilor topografice si geodezice ( anexa 10 din regulament )

 • 8.  Tabel de mișcare parcelara cu indicarea situației actuale conform Ordinului nr.508 al Prefecturii Județului CLUJ si a procesului de Predare-Primire a amplasamentului

nr.65436.'42/08.08.2007si 76559/42/21.09.2007 a! Consiliului local al Municipiului CLUJ-NAPOCA ( anexa 13 din regulament )

 • 9.  Măsurători efectuate in rețeaua de indesire si ridicare ( anexa 14 din regulament )

 • 10. Calculul suprafețelor

1 1. Actul de proprietate Ordinul nr.508 al Prefecturii Județului CLUJ

12. Extras de carte funciara pentru informare nr. 1431 CLUJ

B.PIESE DESENATE

 • 1. Plan de incadrare in zona scara 1:10000

 • 2. Plan de amplasament si delimitare a imobilului scara 1:5000 ( anexa 11 din regulament)

 • 3. Extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de Primar

MEMORII Tr.HNiC

1 .Denumirea lucrării :

DOCUMENTAȚIE CADASTRALA pentru intabularea dreptului de proprietate asupra terenului pentru " CARTIERUL LOMB" in cartea funciara.

2.Beneficiarul lucrării;

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR cu sediul in VOLUNTARI, Sos.PIPERA TUNARI, Nr.4C Centrul de Afaceri Constudava , Et. 6 si 7 Jud ILFOV.

Ț.Eexecutantul lucrării:

S.C.GEO - TOP LUCRĂRI ȘI SERVICII S.R.L., Str. MÂCINULU1 Nr. 4, CLUJ - NAPOCA, autorizație A.N.C.P.l. nr.252/04.11.2002.

4.Obiectul lucrării;

Plan de amplasament și delimitare a imobilului scara 1:5000.

5.Scopul lucrării:

lntabuiarea dreptului de proprietate cu nr. cadastral in cartea funciara.

6.Amplasamentul imobilului :

Imobilul este situa: in CLUJ-NAPOCA trapezele L-34-48-C-a-l-ll, L-34-48-C-a-2-L L-34-48-C-a-l-IV,

L-34-48-C-a-2-IlI si are ca vecini :

 • - NORD: STATUL ROMAN si proprietăți private a persoanelor fizice

 • - EST : STATUL ROMAN si proprietăți private a persoanelor fizice

 • - SUD: Proprietăți private a persoanelor fizice si STATUL ROMAN - Ocolul Silvic CLUJ

 • - VEST : STATUL ROMAN - Ocolul Silvic CLUJ

7. Situația juridică a imobiluluir:

Imobilul este inscris in cartea funciara a Municipiului CLUJ-NAPOCA nr. 1431, sub nr.topo. 19320, 198S9, 1 9900. 19901, 19316'1, 19893/2'1/1 '1 /I /I si 19903/1. la categoriile de folosința pășune, arator si pădure.

In baza Ordinului nr.508 '07/2007al Prefecturii Județului CLUJ si a procesului de Predare-Primire a amplasamentului nr.65436/42/08.08.2007si 76559/42/21.09.2007 al Consiliului local al Municipiului CLUJ-NAPOCA se propune intabularea cu nr.cadastral in cartea funciara a Municipiului CLUJ-NAPOCA.

Anexa nr. 10

DESCRIEREA LUCRĂRILOR TOPOGRAFICE SI GEODEZICE

Metode si aparamra folosite la măsurători :

Pentru determinarea punctelor de statii si a puctelor radiate s-a folosit metoda drumuirii cu radieri. Măsurătorile s-au realizat cu STAT1A TOTALA SOKK1A 610 .

Sistemul de coordonaie:

Cordonatele X.Y au nfosi determinate in sistem de proiecție STEREO 70. Coordonatele Z au fost determinate in plan de referința M.Neagra.

Punctele geodezice vechi si noi folosite :

 • 6 Borna

 • 7 Borna

 • 46 Bis. Catolica Sf.MIHAIL

 • 47 HO1A

212 TĂIETURĂ TURCULUI

215 STELUTA

 • 10000 POPEȘTI NORD

 • 10001 POPEȘTI NORD

10215 STELUTA RELEU

10247 G.P.S.

 • 10823 Bis.Ortodoxa SOMESEN1

 • 10824 TURN PARAȘUTISM

11102 Borna

Starea punctelor geodezice vechi este buna.

Descrierea punctelor topografice noi determinate in cadrul lucrării se gaseste in anexa.

Data : octombrie 2007

PERIMETRUL CAR I IERULUI LOMB


ANEXA Nr. I ' clin regulament


Nr. T P

Nr. Tarla

Nr.

Parcela

Suprafața mp

Categoria de folosim;

Proprietari

Nr. cad.

Suprafața ni p.

Categoria de folosința

p ■ , • 1

Proprietari

Ord 508

/07.09.2007

27. 28. 61 si 62

2670396

Pășune

Municipiul CLUJ-NAPOCA

2670396

Pășune

Municipiul CLUJ-NAPOCA

Total

--a—

2670396

2670396

întocmit S C. GEO-TOP LUCRĂRI și SERVICII S R L.

Siliialiajui idica.a imobilului

Ordinul nr. SOS (lin 07.09.2007 al Picfcctm ii județului CLUJ

Procese verbale de predarea amplasamentului nr. 65436/42/08.08.2007 si 76559/42/21 09.2007 al Consiliului Local al Municipiului CLUJ-NAPOCA


PERIMETRUL CARTIERULUI LOMB


TABEL DE MIȘCARE PARCELARA a imobilului situai in UAT CLUJ-NAPOCA

SITUAI IA ACTUALA

SITUAȚIA PRO

Nr T.P.

Nr. Tarla

Nr. Topo

Suprafața mp.

Categoria de folosința

Proprietari

Nr. cad.

Suprafața

mp.

Categoria de

Folosința

28

19320

291420

Pășune

2670396

Pășune

Municipi

27

19899

182951

Pășune

27

19900

40877

Pășune

27

1990 ]

16780

Pășune

Municipiul CLUJ-NAPOCA

28

19316/1

297428

Pășune

27.28.61

19893/2/1/1/1/1/1/

/1738869

Pasiinc

61.62

19903/1/2

102071

Răsune

......... -

-----------------

-.......... •

....

... --------

....

Total

2670396

2670396

. — . ---------

i’USA


întocmit ȘXHEO-TOP LUCRĂRI și SI RVICII S 1’1. o

DE

J AUTORIZARE

\ Seria B Nr. 252

5. Clasa III

s.c. GEO 101’ S.R.L./

A N.c.Pv '■/


np

---------J

P o/ -A? /


Situația juridica a imobilului

C I I HI C’l IJJ-NAPOCA

Ordinul nr. 508 din 07.09.2007 al Prefecturii județului CLUJ

Procese verbale de predare a amplasamentului nr. 65436/12/08.08.2007 si 76559/42/2 1.09.2007 al

Consiliului Local al Municipiului CLUJ-NAPOCA


ANEXA Nr I ' clin rceulamci’t


I ABELCU IMIȘCAK EA l\A. RCELELOR

PERIMETRUL CARTIERULUI LOMB

TE Rl TO RIU L C A D A ȘIRA L C LU J-N A PO C A

A) SITUA

Uf IA existentă ÎN CAR I

B) PRO

PUNERI UI

L DEZMEMBRARE Șl REPARCELARE

EA itw

IAKA

Nr

Nr

Nr.

Nr. topo.

SUI’RAI

A|A

Categoria

PROPRIETAR

Teren rămas la vechiul proprietar

Teren comas

il Cartierul 1 .< >MP j

Cad

CI

scrie

.hig.

Slj.

m.p.

lblosin(a

NR IOPO.

stipr. in p.

NR.TOPO.

stipr ni p

■)R.T( ~>PO

snpi in p

1-131

3 14

19320

291420

Pasunc

19320

291420

.118

19X99

1X2951

A ral or

| 9.499

IX?9s|

1

319

19900

40X77

1-etina

(9900

40X77

320

19901

167X0

Citadina

Municipiului CLUJ-

NAPOCA

19901

167X0

717

19316/1

297428

Pășune

19316/1

297428

723

19X93/2/1/1/1/1/

1

1X45902

Anilor

19X93/1

107023

19X93/2/1/

1/1/1/1/I

I73XS69

727

19903/1

15500X7

Pădure

19903/1/1

144X016

19903/1/2

102071

TOTAL

4225445

1555049

2670396

CoNSlLlUI LOCAL Ai.. MUNiCîI’IULUI

CLUJ-NAPOCA

!•■! R. (> 5 -1 ? (> 1. ’.! (18,(18.2 0 t) /


I’ROCES-VERB AL

înîaciniLazi. Oo August 2007, la sediul Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca din slr. Moților nr. 1-3, jud. Cluj, cu ocazia predării-primirii amplasamentului pentru terenul în suprafață de 261,389 ha situat în municipiu) Cluj-Napoca, zona Dealul Lomb

Sunt prezenți reprezentanții celor două părți, respectiv:

 • -  din partea CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA: viceprimar, Janos Boros, inspector de specialitate Adrian Hcnț, arhitect Ion Buligă și inspector de specialitate Gheorghe Maniu

 • -  din partea S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.: președinte Consiliui de administrație și Director general, Dan loan Popp.

Reprezentanții părților, după ce au cercetat și acceptat planșele întocmite de firma S.C. GEO-TOP LUCRĂRI Șl SERVICII S.R.L. din Cluj-Napoca, care a efectuat măsurătorile la terenul care face obiectul prezentului proces-verbal, au procedat la predarea - primirea amplasamentului terenului în suprafață de 261,389 ha., teren intabulat în C.F. nr. 1431 Cluj-Napoca având nr. topo. 19S93, 19899, 19320, 19316,19900 și 19901.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/199i, republicată, a Hotărârii nr. 575/2006 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum și contractul-cadru nr. 55423/04.07.2007, la data prezentului, Consiliu! Loca! al municipiului Cluj-Napoca, prin reprezentanții legali, procedăm la predarea către S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” S.A. a amplasamentului terenului în suprafață de 261,389 ha., amplasament identifica: conform planșelor anexă la prezentul proces-verbal.

Subscrisa S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” S.A., prin reprezentant legal, procedăm la primirea de la Consiliu! Local al municipiului Cluj-Napoca a amplasamentului terenului în suprafață de 261,3S9 ha., amplasament identificat conform planșelor anexă la prezentul proces-verbal.

La prezentul proces-verbal sunt anexate și fac parte integrantă din acesta:

Plan Topografic scara 1:5000 Teren în suprafață de 261,389 ha - Delimitarea perimetrului "Cartierul Lomb", întocmit de S.C. GEO-TOP LUCRĂRI ȘI SERVICII S.R.L. din Cluj-Napoca - 2 exemplare originale

Plan Topografic scara l:28S0 Teren în suprafață de 261,389 ha - Delimitarea perimetrului "Cartierul Lomb", întocmit de S.C. GEO-TOP LUCRĂRI Șl SERVICII S.R.L. din Cluj-Napoca - 2 exemplare originale

Prezentul proces-verbal împreună cu Hotărârea nr. 575/2006 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, constituie actele legale pentru obținerea autorizației de construire până la înregistrarea în evidențele de publicitate imobiliară potrivit Legii nr. 50/1991, republicată.

Prezentul proces-verbal este întocmit în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru

fiecare parte.


in urma măsurătorilor identificării in teren a rezultai (> suprafața suplimentară de 5,O5O<> li.i mr< urmează să fie propusă spre validare Comisiei județene pentru stabilirea dreptului ele proprietate- privată asupra terenurilor Cluj, în prima ședință de fond funciar, urinând ca, ulterior validării propunerii comisiei locale să se efectueze demersurile ce se impun in vederea predării sa suprafeței de 5,6506 ha.

AM PREDAT


AM PRIMIT

CONS1L1 UL LOCAL AL       ///

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA ' municiiiul

U CLUJ•NAPOCA

Prin: Janos Boros- vi cep ri mar,-CC1 .Ața' (’<-■/

V>UVT|7

/Adrian Henț- inspector de specialitate. îGheorghe Maniu inspector de specialitateCONSILIU! LOCAL. AL MUNICIPIULUI

CI UJ-NAPOCA

NR.76659.'42;21.09.2007

PROCES-VERB AL

I, ■                                         '                 ' I

\-'

întocmit azi. 21 Septembrie 2007. la sediul Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca din sfr. Moțîlor.nr. 1-3, jud. Cluj, cu ocazia predării-primirii amplasamentului pentru terenul în suprafață de 5,650 ha situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Dealul Lontb (Lornbu Mare)

Sunt prezenți reprezentanții celor două părți, respectiv:

din partea CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA: viceprimar, Janos Boros, inspector de specialitate Adrian Henț, arhitect Ion Buligă și inspector de specialitate Gheorghe Maniu

din partea S.C. "IMPACT DFATLOPER & CONTRACTOR” S.A.: președinte Consiliul de administrație și Director general, Dan Ioan Popp.

Reprezentanții părților, după ce au cercetat și accepta: planșele întocmite de firma S.C. GEO-TOP LUCRĂRI Șl SERVICII S.R.L. din Cluj-Napoca, care a efectuat măsurătorile la terenul care face obiectul prezentului proces-verbal, au procedat la predarea - primirea amplasamentului terenului în suprafață de 5,650 ha., teren cuprins în “Lornbu Mare”, intabulat în

 • C.F. nr. 1431 Cluj-Napoca.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, a Hotărârii nr. 575/2006 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum și contractul-cadru nr. 55423/04.07.2007, la data prezentului, Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, prin reprezentanții legali, procedăm la predarea către S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR” S.A. a amplasamentului terenului în suprafață de 5,650 ha., amplasament identificat conform planșelor anexă la prezentul proces-verbal.

Subscrisa S.C. "ÎMPACI DEVELOPER &. CONTRACTOR” S.A.. prin reprezentant legal, procedăm la primirea de la Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca a amplasamentului terenului în suprafață de 5,650 ha., amplasament identificat conform planșelor anexă la prezentul proces-verbal.

Prezentul proces-verbal împreună cu Hotărârea nr. 575/2006 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, constituie actele legale pentru obținerea autorizației de construire până la înregistrarea în evidențele de publicitate imobiliară potrivit Legii nr. 50/1991, republicată.

Prezentul proces-verbal este întocmit în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

AM PREDATCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


C ALCUU1LșUPRAFETELOR

Lucrarea : CARTIER L.OMB

Beneficiar IMPACT DEVELOI’ER A CONTRACTOR SA

Sistem de proiecție. STEREO 11»70

SUPRAFAȚA TOTAL. PERIMETRII

| Ni. punct

X

Y I

1   6796

592654.443

390627.991 I

6795

592627.573

390722.473 |

i 6803/1

592639 406

390748.336 i

6447/1

□ yzobu.d4 /

'>rxr\r\A r\ as I JMUT IZ..U*tU |

6404/1

592662.280

390981.041

6415

592577.247

391023.450

6421

592686 407

391078.100

I 6305

592698.735

391149.743

|   6303

592706 498

391180.508

6295

592722.350

391262.897

6257

592732.850

391317.917

6261

592732.934

391326.639

6258

592718.532

391337.786

6214

592699.012

391360.836

6221

592696.398

391363.225

6222

592693.872

391366.636

6211

592688.672

391372.695

6213

592683.381

391379.227

6215

592582.569

391380.197

6218

592578.558

391385.090

i 6220

592675.393

391389.087

6154

592664.254

391401.663

,   6164

592648.149

391419.732

6105

592636.726

391432.025

6106

592625.597

391444.283

6109

592610 612

391460.679

6023

592594.417

391473.546

6017

592586.358

391480.681

I 6019

592576.961

391486.507

|   6015

592565.581

391495.719

6012

592552.034

391507.714

6016

592531.579

391529.052

6027

592523.314

391539.298

6024

592499.355

391559.901

5918

592482.326

391574 435

5909

592470.589

391589 453

5810

592460.723

391608.016

5811

592449.008

391623.840

5817

592434.972

391649.662

5818

592446.925

391666.207

7928

592437.693

391704.331

7927

592435.987

391707.049

7925

592432.616

391708.704

5648

592421.084

391727.713

5642

592423.998

391769.381

'   \| p-.iHCI

y

|    5641

39-țc/,- rycȚ j

5553

2414 >■ 4

Ci

592401.895

391837 668 I

5637

592341.856

391906.043

4577

592263.670

39'944.872

6792

592147.635

391965.365

4537/1

592126 502

391981.663

4524

592104 128

391985.554

4 530

592100.267

391963 188

5661/1

592090.029

391962 407

5653/1

592085 420

391961.910

6672/1

591978.543

391955.443

6670'1

591976.303

391986.187

6677/1

591997.907

392030 140

6678/1

592011.170

392021.750

6569/1

592006.654

391992.678

4519/1

592105.178

391991.591

4528/1

592112.726

391989.774

6643

592015.182

r-.nnc ■? c n uu / .u i xl

6673

591975.502

391989.231

7329

591754.645

391570.626

7044

592183.727

391359.375

7053

592158 088

391284.229

7054

592131.122

391295.057

7055

592099.556

391276.028

7056

592092.393

391253.177

37

592072.910

391255.240

38

592003 410

391263.000

39

591933.330 I 391274.300 j

40

591898.970

391282.210 :

41

591855.070

391297.990 |

42

591805.030

391307.390

43

591787.250

391310.250

44

591764.230

391315.380

45

591748.510

391317.700

46

591720 860

391323.35C

47

591663.450

391341.970

48

591614.230

391350.980

49

591607.360

391362.370

50/1

591580.340

39,1366.180

51/1

591538.630

39*1375.550

53/1

591455.320

391387.710

7430

591446 770

391420.834

55/1

591445.060

391460.410

7427

591432.187

391459.211

57/1

591431.630

391488.280

58/1

591428.010

391509.090

59/1

591421.880

391532.330

7407

591420.916

391565.124

61/1

591400 670

391555.730

7395/1

591394.980

391555.056

62/1

591389.290

391558.100

63/1

591337.160

391613.430

64/1

591279.250

i 391678.750

65

591271.980

391688.830

65/1

591161.580

391796.860

67/1

591129.200

391826.570

68/1

591071.730

) 391866.010

Ni. pmiCl

/.

Y

7567

591676 531

391876 155

69'1

591082710

391880.780

7566/1

591083.946

391869.344

7565

591 030 450

391915.582

7564

591010.772

391925.564

7563

590995431

391933.398

7562

590990.939

391935.388.

7561

5909S1.234

391936.945

7560

590932175

391934.334

7559

597-905 003

391934 664

7558

590595.855

391899.313

7557

590:88 988

391870.869

7556

590884.906

391854 124

7555

590570.522

391796.372

7554

590852.756

391765.181

527

590858.547

391746.437

530

590853.724

391724 419

532

593853.314

391720.736

523

590851 483

391712.816

521

590844.811

391685.725

578

590837.170

391663.886

570

590830.150

391638.120

559    1

599823 432

391607.773

552/1

590820.257

391592.025

555/1

590823.630

391591.270

573/1

590866.080

391580.730

549/1

590884.420

391577.640

547/1

590931.640

391571.790

577/1

590954.590

391566.080

i 507/1

590976.720

391555.860

I 602/1

590984 420

391543.920

601/1

590988.580

391530.900

657/1

590999.390

391506 240

660/1

591005.620

391480.320

562/1

591012 948

391447.850

616/1

591025 112

391432.462

563/1

591028 500

391421.426

658/1

591033.160

391406.245

566/1

591034.608

391401.531

686/1

591033 480

391381.040

568/1

591030 990

391340.210

679/1

521030420

391320.340

572/1

591029.340

391304.740

583/1

591027.770

391290.380

583/3

591025.030

391267.270

685/1

591022.160

391250.110

598/1

591016.260

391215.350

604/1

591011.940

391192.240

609/1

591009.690

391176.580

619/1

591006.010

391161.390

624/1

591001.600

391143.630

860/1

591000.370

391 131.500

628/1

590999 170

391 127.070

856/1

, 590992.910

391105.250

635/1

590981 461

391067.888

640/1

590973.538

391038.567

883/1

590967.970

391001.690

Nr. punct

X

Y

1297/1

590917.970

391001.690 j

1327

590822 814

391146.732

1206

590870.898

390788.207

1151/1

590968.221

390747.355

1521/1

591236 680

390625.890

1524

591268 849

390508.333

1507/1

591244.010

390604 520

1594

591193.397

390593.217

7551

591148.977

390562.839

1623

591082.045

390479.593

1626

591074.079

390421.658

1628

591073 126

390383.591 j

1788

591045.764

390329.356 I

1789/1

591038.334

390298.504

7AHP.

590927.206

390135.269

7607

590918.262

390109.196

7591

590949.506

390073.001

7589

590976.935

390011.612 |

7585

591021.259

389964.447 |

7583

591079.630

389983.998

7580/1

591195.440

389959.167

7577

591309.625

389960.690

7575

591356.811

389959.136

7571

591395.320

389969.573

7569/1

591449.050

389988.020

7647/1

591559.350

389939.770

7661/1

591684.530

389862.630

7675/1

591809.851

389743.920

6793

592615 403

390535.345

19

592633.090

390521.140 |

ST = 2670396 mp

SC

Inc


GEO-TOP LUCRĂRI SI SERVICII S.R.L. Panaș Miliare'.-"" ’

NOI?.'


S" O»W    .

sC. geo-to’’

A.N.c^' '


340/200-} pOFICIUL DE CADASTRU Si PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru INFORMARE

CARTEA FUNCIARA nr 1431

Comuna Oraș Municipiu

CI. U.l


A. Partea l-a

Descrierea imobilului

Nr.crt

Nr Top

31 d

19320

Pășune la Lomb

0 d r"»

J I 0

19899

i Arator la Lomb

319   1

19900

Ferma la Lomb

320   1

19901

! Gradina la Lomb

717

19316/1

Pășune la Fata din Valea Chintaului

723

19893/2/1/1

1/1/1

/ Arator la Lomb

t       >

19903/1

Pădure la Lomb


Suprafața j Observații


291420 182951 40877 15780

297428 1845902 155ha si

87mp


B. Partea a ll-a

i Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate                             . Observați;

1.

.'Cu nr.3640/1938 . drept de proprietate in fav : ■MUNICIPIULUI CLUJ

C. Partea a III- a

înscrieri privitoare la sarcini

Nu sunt I

Certific câ prezentul extras corespunde intre totul cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală păstrată de acest birou Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la informare

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achita! tariful de 140 lei prin chit O024458/0C23595 /07 . pentru serviciu, oe publicitate imobiliară cu cod 11P7EXI

Asistent-^registrator^ /

A'


//jla.normeta

16 OCT 2007


.registrator


O Q O o-

<cp'4             Z/r\ !’x*-«     ’

eresiiMrniiifeb1.'•'v,;l sl M l!'""skl

V

I I I x\i o< \


DE

AUTOniZARF^—Ș' Sena B Nr. 252

Clasa UI £ c (ICO roi’sni /

•1. c p \J-1

j . i . . _.'v

45

591748.510

393317.700

* •> 7* j

4 6

591720.860

39)323.350

f 0.35

47

59)662.450

391341.970

*2.76

48

5916)4.230

39)360.9B0

7.0)

4?

591607.360

391362.370

27.29

50/1

59)560.340

39!366.ISO

42.75

51/1

59)538.€30

391375.560

84.19

53/1

591455.320

391387.710

34.21

7430

591446.770

39)420.934

2 9.61

55/1

59)445.060

391460.410

12.93

7 4 27

5 91 4 3 2 . 1 P 7

?. 9)459.21)

2 0.07

57/1

591431.630

391489.280

11.12

58/3

591429.010

291509.090

14.03

59/1

59)421.BB0

39’532.220

32.8)

7 4 0 7_

591 420.9H-

39)56-5 ■ 124_

2 7.32


r,JV94t*. r-J6

i 1. L'J j

-7P

1599

‘ <1 n a i c, q i s

? 9cc 11. *:

* 4

*;

,’ț.v6

591021.259

1 u o 3 ț 4  *<»,•

61

Ș£

,’țpg

5°)079.630

ipooni QQp

; r ț

4 4

7592/1

c a 1io c 449

? P Q O ț O ( f. 7

114

7 57 7

8^1309.*28

par*

4'

7 5 75

5Q135 €.Pil

7 O O O c O j H

•»o

QP

7572

« q 1? 9 f 320

ippof g

: r

?!

7559/1

591441 050

ipaooo p n

2 2 0

4 0

7647/1

SfJ158° 3*0

ȚCOOiQ 770

'. s 7

0 ’

7661/1

591694 8 30

3Ranc? ț-r

’.l?

*?

■('[ 'i

< a 1 e 01. ®. 51

?p07 <• ? o; r

1*0;

r.f

f9?

r 97 61r 4 0?

?90«3f.. ■>.'.r

22

C "3

1 °

'9263 ’ .0^0

390*21.140

2'

!?

e

T» 2 (-70 29 6 rp r=l?0)4

. 4 ;r


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A ÎMOBI1 1 HJ H

Scara I 5 000


Nf. cadastral:        I Supraf mas (mp).

Adresa imobilului.

267Q396 1

CLUJ-HAPOCA. 1.0MB

Cartea Funciara nr. |

DAT.: i 54975 CLUJ-NAFOCA j


A DATE REfERlTOARELA

TEREN

Nr. parcela

Cilegonc

dc folosința

S'jpraf

(mp)

Vdoare de impozitare (lei)

Mcnliitr.i

P

răsune

2670306

TOTAL

2670396


B DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Sugrîf. constr. h wl

Valoare de impozitare

Men'.iiru

«•DStr.

(mp)

(lei)

TOTAL

VIZAT


C0NSIJJL1 LOCAL Al. MUNICIHULUJ CLUJNAPOCA


Suprafața din masurmoii S - 2670.W. rnp

Supiafata din QCI _ S - 2('7O.'Gl' mp


’ ■ .

s c. (ir-oior luciri 5i sc p vicii s p. t.

U JK? ...7

Se confirma suprafața 'Im masmaron sj Introdrirerea imobilului in b.rzn de date

< 7                o|


19899


166121/


0'53

I.

"I


15691]....


■O

%


150121 .


19903./


19903


OCOLt'l

£

X? A tM A TT-

IX-tb

tir .

J

Lungim

F.'.L .

X | m 1

v ||>I

1> ( 1 , 1 c 11

6796

5 9 2 € 5 4 4 4 3

390627 991

98.23

ۥ795

592(2/.573

390722 4/3

28.44

6UQ 1/ 1

S'.’ieî1). ine

3'.»O 7 46.3 36

161.12

6 14 1/ 1

591650.847

3*30912.3-16

69.92

6404/1

592662.280

380901 041

4 4.97

64 15

592677.247

391023.450

55.41

6421

592686.407

J9lO7e ICO

72 . 70

6 305

542691: 735

J 9: 14 9 7 4 3

31 73

6 30 3

591706 91',

J9 1 l>:0. SO’i

6 3.90

6295

592721.350

391261.S9/

56.01

625 7

592732.850

391317 917

8 .72

6261

592732.984

391326.639

18 25

6258

592718 532

391337 786

30 20

62L4

592699.012

391360.336

3.54

62-1

591696.398

391363.125

4 2 4

6222

592693 872

391366.636

6211

592688 €72

391372.695

41

62 13

591683 . 36 1

391379 -27

1.27

6215

592682.563

391360.197

6 33

591675.558

391355 090

5 . 13

€2*0

592675.393

3«1389.087

16 80

6 154

5“2664.254

3 8 1 4 0 1.6 b 3

24 20

6164

592648.149

391419 732

16.79

6105

592636.726

391432.025

16.56

6106

592625 597

3 9 1 4 4 4 . 8 3

22.21

€109

591€10 - 612

381460.678

20.63

602 3

591594.417

381 4 7 j . 546

IC 7 6

6017

592566.358

3914* 3.€8 L

11.06

601 9

592576.961

391486.507

14 . €.4

6015

592565.581

391495.719

18.09

6012

591551 3 34

381507.714

29.56

601 6

591 5 3 1 57-)

391519.052

13.16

6027

592523.314

391539.298

31.60

6024

592499.355

391559 901

22 39

59 8

5924e2 326

391 574 . 4 35

19 06

59u9

591470.50J

3915:9. 15 3

21.02

58 IC

591 Uu. 72 3

331638 016

19.69

581 1

592449.0C8

2 91 f23 -'40

29. 39

5917

592434.972

391c-.9 €62

20 4 1

S8.8

592446.925

391cc6.207

39.23

7913

591437.693

391734 33L

3 21

7 917

591435.987

381707.349

3.76

7 92 5

592432 616

391706 704

22.23

5648

59242 1 . 384

39.727 713

41.77

5 64 2

592423 99*

1917.9.381

38 . 24

564 1

591421 354

381:3 /.587

l 3 2:

•5653

591414 314

3916-5. 13 6

17.69

5 4 37

592401.895

391637.tbd

90.69

5637

5 92 3 4 1 .866

î 9 9 ■ r 04 3

8   31

4 57 7

5922c3.67O

3 91 94 4.-172

117.03

67 92

591147.635

391965.365

26.69

4537/1

591126 502

2918:1.663

22.71

4514

591104.128

391965 554

22 . 70

45 3C

592100.267

3919t 3 . 188

10.2 7

febt1/ 1

592090.329

391962 . 107

4 64

666 ’/l

592Oe5.420

391961 910

107.07

6672/1

591976 543

39.955 . 44.3

30.8 3

6670/1

591976 303

381986 197

48.98

6677/1

591897 907

391O3Q 140

15.69

6n 18/ 1

59-31 1 170

391011 750

29.42

6 6^9/ 1

592306 €5 4

391992.678

98 53

4519/1

592105.178

3 9199 1 .591

7 . 76

1518/1

59- 11 . 72b

391969 774

124.73

6 64 3

581315. 13 -

391u67 512

â7.76

6673

591 975.501

391 98 8.2 31

•16e 71

7329

591 764 . C45

39.570 . f26

469 32

7044

592 183 . 727

391359.375

79.4 0

7053

591133.08=

391.64 .28

2‘J >j6

7054

59-131 12

381295.057

3 6.-6

7055

591099 55 e

391*76 0 2 8

13.95

7056

592092.393

391253 177

19.72

47

592372.913

3912:>€ 240

6 9 «3

18

5 > j 0 3 . 4 1 <j

-63.JOO

7'J.


61/1

591400.670

191555.730

5.7.»

7395/1

591394.980

J91555.O56

6.45

62/1

‘91339 290

391558.100

76.C2

63/ 1

591337 160

391613.430

87.2?

64/1

591279 250

391678.750

12.43

65

591271 980

391688.830

154.46

66/1

591161.580

391796.860

43.94

67/1

591129.200

391826.570

69. 70

68/1

591071.730

391866.010

11.22

7567

591076.531

391876.155

12.29

69/1

591082.710

391806.780

2-95

7566/1

591083 946

391889.344

59.59

7 565

591O3O.45O

391915.582

22 . C6

7564

591010.772

391925.564

17.23

7563

590995 431

391933.398

4.91

7 562

590990.939

391935.388

9.8»

7561

590981234

391936.945

49.13

7560

590932■175

391934.334

27.17

7559

590905.003

391934.664

16ra

7558

590995 855

391899.313

29.3*

7557

590988.988

391870.869

17.24

7 556

590884.906

391854.124

59.52

7 555

590870.522

391796 372

32.14

7554

590862 756

391765.181

19.21

52 7

590858.547

391746.437

22.54

530

59085 3. 124

3 9 1 7 2 4.4 1 9

3.71

532

590853.314

391720.736

8.13

523

590851 483

3917'2.816

27.90

521

590844 811

391685.725

23.14

578

590837 170

391663.886

26.71

57C

590830.150

391638.120

31.CS

559

59C023 432

391607.773

16.C6

552/1

590820.257

391592.025

3.46

555/1

59O923.63C

391591.270

43.74

57 3/1

5-90966.08 0

391 58C. 730

18.60

549/ 1

590894.420

391577 640

47.53

54 1/1

590931 640

391 57 1 .790

23.65

577/1

S90954.59C

391566.C8C

23.

507/1

590976.72C

391558.860

16.81

602/ 1

f-90 99 4.420

391543.920

13.67

€01/1

59C988.S«C

391530.9OC

26 93

6 67 /1

590999 39C

391506.24C

27.97

660/1

59'. .'09 610

391480.32C

32. *4

562/ 1

591012.948

391447.850

19.62

€16/1

591025.112

391432.462

u.;«

5 6 3/1

591028.500

391421.426

15.33

653/1

591033 16C

391406.245

4.93 !

566/ 1

591034.608

391 40 1.531

20.52

€•«6/1

591033 4«C

391 38 1.040

40.91

569/ 1

591030.990

391Î4O.21O

19.89

67 9/1

591030.420

391 320. 340

15.>A

572/1

5 910 2 9 3 4 C

391304.74C

14.-TF

5t 3/ 1

591027.7/O

391290.380

2 3.27

58 3/ 3

591025 030

391267.270

17.40

6*5/1

591022.160

391250.110

35.26

598/1

59L016 26C

391215.35C

2 3.51

604/1

591011 94C

391 192.240

15.32

€09/ 1

591009 69C

391176.590

15.63

619/1

591006.010

391161.390

18. 10

624/1

591001.600

391143.63C

12.1?

660/1

S91000 37C

191131.500

-. =3

629/ 1

590999.170

391127,07C

2.’. 70

C5E/1

590992.9’0

3911C5.250

9 . - 5

635/1

590981 461

391C67 808

30.37

643/1

590973.538

391C38.567

37.29

8 6 3/1

590967.970

391001.690

50.CC

1297/1

590917.970

391001.690

1 7 3 4 7

1 327

‘90022.8.4

391146.732

361 . 74

1206

590870.898

390788.207

105.55

1151/1

590968.221

390747.355

294.66

1521/1

591236.68C

39C625.890

3 6 65

1524

531268.849

3906C8.333

25.13

ISC 7/1

f‘31244.010

390604.520

51.86

1591

5 jt193.397

39C593.217

53.81

7551

591148.977

390562.839

106.82

1 623

591082.046

3 3- 179.593

58.49

1626

'.91074.079

39042 1.658

3* .0».