Hotărârea nr. 641/2007

Hotărârea 641/2007 - Modificarea si completarea Hotărârii nr. 333/2005 (aprobarea caietului de sarcini si a instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea procedurii de concesionare prin licitatie publică a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Livezii nr. 48, în vederea construirii unui bloc de locuinte.modificare nr. C.F., nr. topo., suprafată si însusire documentatie cadastrală).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 333/2005 (aprobarea caietului de sarcini și a instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Livezii nr. 48, în vederea construirii unui bloc de locuințe - modificare nr. C.F., nr. topo., suprafață și însușire documentație cadastrală)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 333/2005 (aprobarea caietului de sarcini și a instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Livezii nr. 48, în vederea construirii unui bloc de locuințe - modificare nr. C.F., nr. topo., suprafață și însușire documentație cadastrală) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 78096 din 08.10.2007 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 530/2000 (aprobarea caietului de sarcini și a instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Livezii nr. 48, în vederea construirii unui bloc de locuințe - modificare nr. C.F.. nr. topo., suprafață și însușire documentație cadastrală);

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art.l. al Hotărârii nr. 333/2005, în sensul modificării nr. C.F. din 1431- Cluj în 133960- Cluj, a numărului topo. din 5817/2/2 și 5817/4 în 5817/3 și a suprafeței terenului concesionat din 962 mp. în 910 mp., conform documentației cadastrale pentru concesionarea terenului.

Art.II. Se însușește Documentația cadastrală pentru concesionare, terenul ce face obiectul concesiunii urmând a fi înscris în C.F. 133960 - Cluj, cu nr. topo. 5817/3, în suprafață de 910 mp.

Documentația cadastrală pentru concesionarea terenului face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 641 din 30 octombrie 2007

( Hotărârea a adoptată cu 22 voturi)

Anexă la Hotărârea Nr. 641/2007

FIȘA LUCRĂRII

DOCUMENTAȚIE CADASTRALĂ

BENEFICIAR:

SC GOLDPRESTSRL

EXECUTANT:

POP ALEXANDRU

BORDEROU DE PIESE

PIESE SCRISE:

FIȘA LUCRĂRII

BORDEROU DE PIESE MEMORIU TEHNIC EXTRAS C.F.

PIESE DESENATE:

PLAN CADASTRAL SC. 1:500

MEMORIU TEHNIC

  • 1. Denumirea lucrării: Plan de situație

  • 2. Beneficiarul lucrării: SC GOLDPREST SRL

  • 3. Executantul lucrării: POP ALEXANDRU.

  • 4. Obiectivul lucrării: Plan de situație scara 1:500.

  • 5. Scopul lucrării: Lucrarea se execută în scopul depuneri la Consiliul Local al Municipiului CLUJ-NAPOCA

  • 6. Amplasamentul obiectivului:

  • 7. Str. LIVEZII Nr.48 , Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj,

  • 8. Situația juridică a terenului:

  • 9. Terenul este înscris în C.F. Nr. 133960; Nr. Topo. 5817/3 în suprafață de 910 mp.

  • 10. Operațiuni topo - cadastrale: Pentru executarea lucrării s-au folosit 2 puncte de coordonate: s263 și s14 nou; punctele de frângere a proprietății au fost calculate prin coordonate rectangulare. Planul s-a redactat la scara 1:500. Din punctele de contur s-a calculat suprafața de 91 Omp, egala cu suprafața din actul de proprietate.

întocmit:

POP ALEXANDRU

Nr. Cerere

73036/24.09.2007

IXCI’I.


DATA ELIB. 25.09.2007

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

CARTEA FUNCIARA nr:1431

Comuna/ Oraș/ Municipiu A. Partea l-a

CLUJ NAPOCA

Nr.crt.

Nr. CAD.

Descrierea imobilului

Suprafața

Observații

664.

665

5817/4

5817/2/2

Teren

Teren

1126 mp.

406 mp.

B. Partea a ll-a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

1.

Cu nr. 3640/1938, c.f. cu titlu de drept comasare in favoarea ; MUNICIPIUL CLUJ

847

Cu nr. 22848/2007 , se noteaza autorizația de construire nr. 1228/21.07.2006 eliberat de Primăria Cluj-napoca

î

i

848

Cu nr. 23467/2007, asupra construcției ce se va edifica pe terenul de sub A+664 - 665 se noteaza interdicția de instrainare si grevare in favoarea :

BCR SA SUC CLUJ

C. Partea a III- a


Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

58.

CU NR. 40407/2006, SE NOTEAZA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 58798/2005 eliberat de Consiliul Local Cluj Napoca - concesionar si SC Goldprest Impex SRL., concesionar, pe o perioada de 49 de ani pt. imobilele de sub A+664, 665. Cu nr. 23467/2007, asupra c-tiei ce se va edifica pe terenul de sub A+664-665 se

I

59.

intabulează drept de ipoteca pt. suma de 500.000 EURO + dobânzile aferente si alte costuri si comisioane, cheltuielile de orice fel legate de recuperarea tuturor sumelor datorate si a cheltuielilor de judecata, de executare silita, in favoarea ;

BCR SA SUC CLUJ

Certific că prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou. Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la informare

Nr. Cerere

62354/20.08.2007

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

CARTEA FUNCIARA nr: 133960                     Comuna/ Oraș/ Municipiu

A. Partea l-a                         CLUJ

Nr.crt.

Nr. Top

Descrierea imobilului

Suprafața mp

Observații

1.

5817/3

Teren in str.Livezii colt cu str.rasaritului

910

i

B. Partea a ll-a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

STATUL ROMAN încheiere nr.9641/1999

C. Partea a III- a

I Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Obsen/atii i

Nu sunt.

Certific că prezentul extras corespunde intru totul cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la informare

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de 20 lei prin chitOP )83 707.....pentru serviciul de publicitate imobiliară cu cod 11P7EXI


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONAproprietar.

STATUL ROMAN5817/2/2TABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR

SITUAȚIA AC IUA

. . ______________1----------------------------------------------------------------------------------------------

Nr. crt.

Nr.

C.F.

Nr. cadastral

Nr. topo.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAFAȚA

PROPRIETARI

HA

MP

1

133960

5817/3

Teren în str. Livezii colț cu str. Răsăritului

-

910

S TATUL ROMÂN

SITUAȚIA IN VIITOR

________________________________________________________________3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr. crt.

Nr.

C.F.

Nr. cadastral

Nr. topo.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAFAȚA

PROPRIETARI

HA

MP

1

133960

5817/3

Teren în str. Livezii colț cu str. Răsăritului

-

910

STATUL ROMÂN

SC GOLDPREST SRL cu drept de concesiune pe 49 ani