Hotărârea nr. 640/2007

Hotărârea 640/2007 - Concesionarea, prin încredintare directă, a terenului situat în municipiului Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 59, în suprafată de 6 mp, în vederea extinderii locuintei.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 59, în suprafață de 6 mp, în vederea extinderii locuinței

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 59, în suprafață de 6 mp, în vederea extinderii locuinței - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 80443 din 08.10.2007 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 59, în suprafață de 6 mp, în vederea extinderii locuinței;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă concesionarea, prin încredințare directă, a terenului în suprafață de 6 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca. B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 59, în favoarea domnului Acatrinei Iosif, în vederea extinderii locuinței.

Art.2. Perioada concesionării este de 49 ani, iar taxa de concesionare se stabilește la suma de 200 EURO/mp.

Art,3. Se însușește Documentația cadastrală pentru concesionare, terenul ce face obiectul concesiunii urmând a fi înscris în C.F. 7013, cu nr. topo. 4909/1/2/2, în suprafață de 6 mp.

Documentația cadastrală pentru concesionarea terenului face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului

și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 640 din 30 octombrie 2007 ( Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi )

TABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR

CORPUL I)E PROPRIETATE : Mun. Cluj Napoca , str. Bld. 21 Decembrie, nr. 59, Jud. Cluj

C. SITUAȚIA PROPUSA - CONCESIONARE:

NR.

C.F.

NR. SER.

J         -  -     1—

NR.

CAD.

NR. TOPO.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAF.

(m.p.)

PROPRIETARI

7013

A+4

4909/1/2/1

Teren curte in str. 21 Decembrie 1989, nr. 59

593

Drept de proprietate cu titlu de drept naționalizare si dezlipire , in favoarea : STATULUI ROMAN in folosința SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

A+5

4909/1/2/2

-

Teren curte in str. 21 Decembrie 1989, nr. 59

6

Drept de concesionare, in favoarea :

ACATRINE1IOSIFA. SITUAȚIA CONFORM CÂRTIT FUNCIARE,:

NR.

C.F.

NR. SER.

NR.

CAD.

NR.

TOPO

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAF.

( m.p.)

PROPRIETARI

7013

A+3

4909/1/2

Teren curte in str. 21

Decembrie 1989, nr. 59

599

Drept de proprietate cu titlu de drept naționalizare , in favoarea :

STATULUI ROMAN in folosința SFATULUI POPULAR AL

ORAȘULUI CLUJ

B. SITUAȚIA PROPUSA - DEZLIPIRE :

NR.

C.F.

NR. SER.

NR.

CAD.

NR. TOPO.

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAF.

1 m.p.)

PROPRIETARI

1   7013

A+4

4909/1/2/1

Teren curte in str. 21 Decembrie 1989, nr. 59

593

Drept de proprietate cu titlu de drept naționalizare si dezlipire , in favoarea : STATULUI ROMAN in folosința SFATULUI POPULAR .AL ORAȘULUI CLUJ

A+5

4909/1/2/2

Teren curte in str. 21 Decembrie 1989, nr. 59

6

NTOCMIT : S.C. AREHTOPâ!R.L.

Z/S* CERTIFICAT «OV DE AUTORIZARE <gA Seria B, Nr. 568 r^j Clasa II        Ci

sr. ARHITOP s.r.l / */ " An ctN- N7

DI          ■ ..2 ■" 5 DD-IM; .-.ia IMOBILUL^.

Scara. 5 500

. Cackismil Suprafaia măsurau

Adrese imctbiluiiii

1

L2lv.O L      6 m'P

Mim. Cluj .X..

sn. 21 Decembrie 2 989. nr 5p|

| Cariea Funciara nr.              7(‘i 3

UAT

Cluj Napctoc

Sunui roi"*11.

Statui ronwSiaiui ren iarB. Date referitoare la construcții Suprafața construita ta       Valoarea de


393287.04


393288.11


393289.98


393288.88


Dstâ:27.07.2007 /


,x 'Maieiaobțiiara cilii

Bota^ElenaV

siUungjner


•^,-n 'u

'f Z. c. ; ■ *■ ®

£ r>


Plai.

Pi AM

PI \SAM!;K'7 SI 1 <•-1 IM i'l l’lttipl'NFl'.!: '. I>l l>

S.'iira 1 Stlti

n \p.i a i.ZLII'IKI

UHU IA l'i

Nr i iiditsiral

Slipi HI;1

U:t ni:i<ui:ii:.

Adie

s:i imobilului

1   .. • < rc ' ■

5l> 3

llt.p            'Mini i ’luj

N.. sn ?

1 Dcuenihrir 1       ni. 5*>iA Dale referitoare la teren

Nr parcela

Categoria oe ' folosința I

Suprafața din l măsurător» 1

1 mr-)

VBloarea oe impo? ilare (te- 1

Mențiuni

2

3

4

5

Cc

588

teren împrejmuit

1 1

j l oial

588.____I


B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (mp)

Mențiuni

..._. - --

Sup. constr des! =

1........

Total

_________________

Inventai de coordonate

Sistem de protecție STEREO ’7C E (mjn°ta Elena


subiiiginer


PUNCTE PE C’ONTUR lCc

Nume |

Punct

CODRI 1ONATF. STEREO*7fi

Turn»

Tun i

*-}>

5F7I43.35

393273.4

587138 3

3**3275.62

•12

587137.81

3‘>.12V. HI

•ir-

58713i-.r.1

393272.9

0-'

587 p 5.83

3*1.3271 (i?

4 i

îrrnrs

393271 4i>

44

587132.77

3*»32<m>.67

45

587123.29

39327U.6*»

•li.

587124.65

.30327 3.t»|

4 ’

587121.52

393275.24

•IR

58712(1.63

3*1.3273.12

40

587105.6

3*>327«<48

SI'

5E7IO3.95

393275.5<j

5]

587099.3

39.3277.41

52

587102.62

393285.31

șt

587100 48

.30.32R< .21

54

587098.80

.393282.58

55"

5870**5 49

39.3284

56

587096.57

.39328b.5o

■ju

587091.15

ÎuJîkE 8î

36

587090.37

.39.3287.04

37.....

587087 78

393288.11

3b

587088 58

393280.98

5

587084.04

393291.92

5R

587082.67

393289.38

5V

587084.24

393288 72

'BU

587082 42

393285.36


1’1 •••. Dl AÂl!'l AsAMIKI Si Di i liJII Al’: . I il’.li l'l I !

CI PKul’l NI |'.| A 1i| Di 7.1 ll’IP.i

Scaii.: I ?'K>

Ni < aiinstial

Suprafața maculata

Adresa, iiuubilnini

I C^t-e

5U<I m p.

IMuh Cluj N..SH.2I Dcc.-inhi ii- D>!‘L:. nr 59

| l anca Funciara nr

7013

;£JAT    ii’l Napoca


Tabel de mișcare parcelara pentru dezlipire imobil

Silualia actuala (înainte oe dezlipire •

Silualia viitoare (după oe dezlipire ,i

Nr cad

Suprafața (mp)

Categoria Or loiosinl.i

Descrierea imobilului

1 Ir cat

Suprafața

(mp)

C-alcrxwi.'i de lolosmla

Descrierea imobnmu

Cc

Teren curte

Teren curie

ÎCe

1 eren curteExecutant.


Data 27.07.2007,C. ARHITOP S.R.l

â /"


CFriTlFlCAl

DF AUTORIZARE N/_56fl Clasa £1 ARHIlUPim.Nr.45765/26.06.200"

£"

AND. PI


29.0o.2007

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA.................

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ “pentru

INFORMARE

Cartea funciară cu nr. 120511 Comuna/ Oraș/ Municipiu Cluj-Napoca

Â. Partea l-a

Nr.crt.

Nr. topografic

Descrierea imobilului

Suprafața in mp

Observații

1.

i_________________________________

4909/1/1

Str.21 Decembrie 1989 nr.59

Casa cu 9 apartamente avand ca pic terenul fundațiile,fațadele,podul.branșamentele,instalații de gaz, apa -canal,electricitate,coridoarele de la subsol si wc in curte.

629

B. Partea a ll-a

Nr.crt.

înscrieri privitoare ia proprietate

Observații

1.

2.

Intrat cu nr. 16383/1996

Drept de proprietate in favoarea:

Statului Roman in adm op a

Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

t

C. Partea a III- a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

Nu sunt

Certific că prezentul extras corespunde intru totul cu pozițiile in vigoare din canea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, confunn cererii, la ..................................................................................

și nu este valabil ta încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de ............20............... lei prin chitanța NR 0010171 , /2007....... pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul

nr.11P7EXI

Asistent - registrator,

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA L-34-48-C-a-4-II SCARA: 1:5000
'...... ■

.■iȚ^țnG

MEMORIU TEHNIC

Dennnurci: lucrării : • Documentație cadastrala pentru acțiuni notariale- dezlipire, concesionare

!'cueficinni: lucrăi ii-. A


.urinei Iosif. cu sediul domiciliul in mun. Clui Napoca . Bd. 2


L>


n- ?C:. ut- 3. jud Cluj. Simul Roman .

Lxt'Cininițiil literarii: S

5.

C.


-li::n!i:<i:ni.->::iii co’-piilui ci: ni-nn’-iciaic : Terenul l-am maenttficat in intravilanul mun. Ci


X CU


ciectirm


Simenii: iii’-idică a a'-rmlni de prcmrieiaic : Dov


ne se iu


L, 'C—-


8. Oncramini wr><> - cadawalc


str


1 decembrie 198°


1UO.


Clu;


.re.


rete


am folosit nun erele 703. 2


G C1“ ITTlHI 21!


■nor .Dir. acest


satii am determina; stațiile 1.2 si ? din care am ridicat, toate p-


■i1.


iz


Măsurătorile s-au efectuat in

Leica407 si ruleta de 50 m.

Calculul punctelor și a suprafeței au fost efectuate pe calculator.

Sistemul de proiecție - Stereo grafic 1970.

Sistem de cote - Marea Neagra 1975

ÎNTOCMIT :


S.C. ARH]TOP S.R.L.


\ -.7


<pned':'


BORDEROU DE PIESE

A. PIESE SCRISE

 • 1.  Fișa proiectului.

 • 2. Borderou de piese.

 • 3.  Memoriu tehnic.

 • 4.  Cerere de solicitare informații si convenție.

 • 5.  Cerere de recepție a doc. pir. dezlipire .

 • 6.  Declarație pe proprie răspundere cu privire la înstrăinarea si identificarea imobilului masurat.

 • 7.  Extras de carte funciara.

» ►

 • 8.  Descrierea lucrărilor topografice si geodezice.

 • 9. Plan de incadrare in zona la scara 1 : 5.000.

 • 10. Plan de amplasament si delimitare a imobilului la scara 1 :500 cu propunerea de dezlipire.

 • 11. Plan de amplasament si delimitare a imobilului la scara 1 : 500 ptr fiecare imobil.

 • 12. Măsurători efectuate in rețeaua de indesire si ridicare .

 • 13. Calculul suprafețelor.

 • 14. Descrierea topografica a punctelor noi.

 • 15. Dovada plătii tarifelor pentru recepție si inscriere in cartea funciara.

Anexă la 1 Iotărârea Nr. 640/2007

FISA PROIECTULUI

DENUMIRE PROIECT:

DOCUMENTAȚIE CADASTRALA PENTRU ACȚIUNI NOTARIALE - DEZLIPIRE.

C ON C ESIONAPJE

PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A CORPULLT DE PROPRIETATE DIN:

MLN. CLUJ NAPOCA

STR. 21 DECEMBRIE 1989 .. NR. 59

JUD. CLUJ

BENEFICIAR: ACATRINEI10SIF

Anexă la Hotărârea Nr. 640/2007

FISA PROIECTULUI

DENUMIRE PROIECT:

DOCUMENTAȚIE CADASTRALA PENTRU ACȚIUNI NOTARIALE - DEZLIPIRE.

CONCESIONARA

' PLAN DE AxlPLASARîENT Șl DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE DIN:

MUN. CLUJ NAPOCA

STR. 21 DECEMBRIE 1989 . NR. 59

JUD. CLUJ

BENEFICIAR: ACATRINE1 10SIE