Hotărârea nr. 639/2007

Hotărârea 639/2007 - Concesionarea, prin încredintare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeş nr. 19, în suprafată de 10 mp, în vederea extinderii locuintei.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 19, în suprafață de 10 mp, în vederea extinderii locuinței

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 19, în suprafață de 10 mp, în vederea extinderii locuinței - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 47555 din 08,10.2007 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune concesionarea, prin încredințare directă, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 19, în suprafață de 10 mp, în vederea extinderii locuinței;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, Se aprobă concesionarea, prin încredințare directă, a terenului în suprafață de 10 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 19, în favoarea domnului Suciu Ioan și Suciu Cezareana, în vederea extinderii locuinței.

Art.2. Perioada concesionării este de 49 ani, iar taxa de concesionare se stabilește la suma de 200 EURO/mp.

Art.3. Se însușește Documentația cadastrală pentru concesionare, terenul ce face obiectul concesiunii urmând a fi înscris în C.F. NOU. cu nr. topo. 852/1/2/1/2, în suprafață de 10 mp.

Documentația cadastrală pentru concesionarea terenului face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului

și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 639 din 30 octombrie 2007 ( Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Anexă la Hotărârea Nr. 639/2007

DOCUMENTAT1E CADASTRALA

PENTRU PARTAJ(PARCELARE) SI CONCESIONARE

CORP I)E PROPRIETATE

BENEFICIARE SUCIU IOAN

SUCIU CEZAREANA

ADRESA CORPULUI DE PROPRIETATE: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,

TEREN IN STR. 'VICTOR BABES,NR. 19, JUD. CLUJ

EXECUTANT : P.F.A. GABOR V1OREL,

’ CLUJ-NAPOCA, AL.PADIS-1/42

AUTORIZAȚIE NR. C.l. 084/2002

TEL. 0264.556073 MOI3IL 0722.224170

IS'F

r '

ANCEI


I Nr. DOSAR:

69639/12.09.2007

OFICIUL DE CADASTRU Șl PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru

INFORMARE

Cartea funciara cu nr. 168974

Cluj- Napoca


 • A. Partea l-a

  Nr.

  crt.

  Nr CAD

  Descrierea apartamentului

  Suprafat a

  mp

  Observații I

  Nr. top

  ' 1.

  2257/1

  TEREN IN STR. VICTOR BABES NR.19.

  1948

  I

 • B. Partea a ll-a

| Nr. .                                 înscrieri privitoare la proprietate                                  ■ Observații

crt. !_______________________________________________________________________________________________________________I_____________________

1.   STATUL ROMAN in administrarea

.2.   CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA.

|Lege, Act : 58578/1949, 2228/1948

incneiere : 69639/12.09.2007

 • C. Partea a III- a

  Nr. crt.

  înscrieri privitoare la sarcini

  Observații

  NU SUNT

  i

  i

  i

Certific ca prezentul extras corespunde întru totul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara poate fi utilizat, conform cererii, la.......................................................

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de lei prin chitanța nr. I 2007.......pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr.11P7EXI

c

p

u

Z

Nr.

topografic

DESCRIEREA APARTAMENTULUI

Cota „din părțile., indivize comune

OBSERVAȚII

1.

Z/

/T

(W- L Ci>rxpLUx <L>Ak_ '. 'b&VA\^o<-- \ kvcAV>^<_ \ 1 laxe.', 1 GS/'chca& dx        <A\k, ț \JC/.Q_.

'Î^TEL: 'b         A KcAKmV v 1

\ \ft\Crvy(U- Ă 1 OrXlij^ C1X HaujxoP^ tâUâ. Ik, \bb i2-h     • ' CJJ~         Vn^Nivc c<Wh

Vk.     c-^.iLvrvb

oVxWV <NK

%s.n,

ZIOC

-<-

1

f

J

!

)

11

■-IPLAN- Dl: SI TUlATIIȘ

A. SITUAȚIA ACTUALA :

Scara: 1: 500

INicH MIT: ing. VIORF.L GA13OR

baia: IS. 12.2004

SIS'I EM DE PROIECȚIE "S I ERE O 7(1"

PLAN DE SITUAȚIE

B. SITUAȚIA PROPUSA: (SITUAȚIA DUPĂ CONCESIONARE)

Scara: 1: 500

TABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR

CORPUL DE PROPRIETATE: TEREN IN S I R. VICTOR BABES, NR. 19

A. SI U A 1 IA ACI l AI A:

NR. CF.

NR. TOPO.

NR. CAD.

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAF.

(in.p.)

PROPRIETARI

168974

852/1/2/1

2257/1

Teren in str. Victor Babes, nr. 19.

1.948

Drept ele proprietate, in favoarea:

Statul Roman in administrarea operativa a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.

B. SITUAȚIA PROPUSA:

NR. CF.

NR. TOPO.

NR. CAD.

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAF.

(m.p.)

PROPRIETARI

168974

852/1/2/1/1

2257/1/1

Teren in str. Victor

Babes, nr. 19.

1.938

Drept de proprietate, in favoarea:

Statul Roman in administrarea operativa a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.

NOU

852/1/2/1/2

2257/1/2

Teren in str. Victor

Babes, nr. 19.

10

Drept de proprietate, in favoarea:

Statul Roman in administrarea operativa a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Drept de concesionare pe o perioada de 49 de ani, in favoarea:

SUCIU IOAN si soția SUC1U CEZAREANA.

TOTAL

1.948