Hotărârea nr. 638/2007

Hotărârea 638/2007 - Modificarea si completarea Hotărârii nr. 530/2000 (concesionarea unui teren – modificare nr. topo. si insusire documentatie cadastrală).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 530/2000 (concesionarea unui teren -modificare nr. topo. și însușire documentație cadastrală)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 530/2000 (concesionarea unui teren - modificare nr. topo. și însușire documentație cadastrală) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 78892 din 08.10.2007 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 530/2000 (concesionarea unui teren - modificare nr. topo. și însușire documentație cadastrală);

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art.l. al Hotărârii nr. 530/2000, în sensul modificării numărului topo. din 3562/1/1 în 3562/1/2/2, conform documentației cadastrale pentru concesionarea terenului.

Art.II. Se însușește Documentația cadastrală pentru concesionare, terenul ce face obiectul concesiunii urmând a fi înscris în C.F. NOU, cu nr. topo. 3562/1/2/2, în suprafață de 28,75 mp.

Documentația cadastrală pentru concesionarea terenului face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.


Nr. 638 din 30 octombrie 2007 ( Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

■st -TOPO CEy.A\"sRi


Anexă la Hotărârea Nr. 638/2007


Autorizația seria B nr. 479

CONTACT:

BIROU : tel/fax : 0264-561553

Adm. Ing. Nicolae Cenan tel. 0745-691974 ; 0788-167575

Ing. Ciprian Lujerdean tel. 0745-504603 ; 0788-167576

FOAIE DE PREZENTARE

DENUMIRE PROIECT :

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI

DELIMITARE A IMOBILULUI DOCUMENTAȚIE PENTRU DEZLIPIRE STR. VOLTAIRE NR. 16

CLUJ-NAPOCA

BENEFICIAR :

CONSILIUL LOCAL AL MUN.

CLUJ - NAPOCA

STR.MOȚILOR NR. 1-3


BORDEROU DE PIESE

A. PIESE SCRISE

 • 1.  Cererea de solicitare informații și convenție

 • 2.  Cererea de recepție a documentației pentru dezlipire

 • 3.  Foaie de prezentare

 • 4.  Borderou de piese

 • 5. Memoriu tehnic

 • 6.  Declarație pe proprie răspundere cu privire la înstrăinarea și identificarea imobilului măsurat

 • 7. Extras de cane funciară pentru informare

 • 8.  Tabel de mișcare parcelară ;

 • 9.  Descrierea lucrărilor topografice și geodezice

 • 10. Fisa de măsurători prin metode clasice

 • 11. Calculul suprafețelor

 • 12. Dovada plății tarifelor pentru recepție și înscriere în cartea funciară

B. PIESE DESENATE

 • 1.  Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire scara 1:200

 • 2.  Planuri de amplasament și delimitare pentru fiecare imobil care rezulta din dezlipire scara 1:200

 • 3.  Plan de incadrare in zona scara 1:5000

3. Descrierile topografice ale punctelor noi din rețeaua de îndesire și ridicare

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării : - Plan de amplasament și delimitare a imobilului

având în caietul de evidența nr.  .

UJ


 • 2. Beneficiarul lucrării : CONSILIUL LOCAL AL MUN. CLUJ — NAPOCA cu sediul în mun. CLUJ - NAPOCA , str. MOȚILOR nr. 1 - 3 , jud. CLUJ . Executantul lucrării : S.C. TOPO - CENAN S.R.L. , având certificatul de autorizare seria B , nr. 479 .

 • 4. Obiectivul lucrării : PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI situat în mun. CLUJ - NAPOCA , str. VOLTAIRE nr. 16 , jud. CLUJ .

 • 5. Scopul lucrării : Documentație pentru dezlipire .

 • 6. Amplasamentul corpului de proprietate : Terenul este situat în mun. CLUJ -NAPOCA , str. VOLTAIRE nr. 16 , jud. CLUJ .

 • 7. Situația juridică a corpului de proprietate : Dovada deținerii corpului de proprietate se face cu :

- Extras C.F. Nr. 21377

Nr. Topo : 3562/1/2 în suprafață de 182 mp.

 • 8. Operațiuni topo - cadastrale : Pentru legarea în rețea s-a folosit punctul de coordonate cunoscute 900 , orientat pe punctul de coordonate cunoscute 901 , din care am determinat coordonatele punctelor 804,803 , 802,801 și 800 prin metoda drumuirii.

Din această stație am ridicat toate punctele radiate necesare întocmirii planului . Calculul punctelor și a suprafeței au fost efectuate analitic.

Sistemul de proiecție folosit “stereo 70 “.


Nr. Cerere

67927/06.09.2007


ANCPI


ACEȘTIA SATIONALĂ bl. r A U A » 1 k L Al ri-kLICITATL IMOklLI «IA

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA CLUJ

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

CARTEA FUNCIARA nr: 21377

Comuna.' Oraș' Municipiu

CLUJ


A. Partea l-a

Nr.crt.

Nr. Top

Descrierea imobihului

Suprafața mp

Observații

3

3562/1/2

Teren in str.Voltaire nr.16

182

B. Partea a ll-a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

Observații

2

_

STATUL ROMAN in folosința si adm.Sfatului Popular al Or.Cluj încheiere nr.6234/1959

C. Partea a III- a

Nr.crt.

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

Nu sunt.

Certific că prezentul extras corespunde intru totul cu pozițiile în vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară poate fi utilizat, conform cererii, la informare

și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.

S-a achitat tariful de 20 lei prin chit 0006751 707.....pentru serviciul de publicitate imobiliară cu cod 11P7EXI

Red.TN


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA SCARA 1:5000

L-34-48-C-U-4-IVSCARA 1:200


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

S=182mp

Str. Voltaire nr. 16 , Clu.j-Napoca


jCartea


Funciara nr.


21377


uat | CluJ-Napoca


586390                                                           586390
Situația actuala

Situația viitoare

(înainte de dezlipire)

|(dupa dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

z&p

182

CC

Teren in str. Voltaire

nr. 16          /

153.25

CC

Teren in str. Voltaire nr 16

Al ll

28.75

CC

Teren in str Voltaire

nr. 16

LL

Total

182

. I

182

111 A

. ,

Executant, <

..... . y

1

—■ - r..  • OL

,‘UIV!' •- " "

<■ r■ z

SC TOItO OEN'AN S R L.

Aut:B479.

. . ...

• ;          .1 i

1

•• -r'i ' ”

M 'r7 •’

. 1 -

c

. S " •

feăta1 TI b -

Io7

..

186355PLAN DE AMPLASAMFN1 SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:200


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

S-154mp

Str. Voltame nr. 1G , Ciuj-Nupoco


|Cartea Funciara nr, | CT NOU NR.            j UAT |      Cluj-Nopoca
1! Dale rcientoare la constructi

Cod constr

Suprafața construita la sol tinp)

Valoare de impozitare (Ici)

Mențiuni

1 ota)

INVENTAR DE COORDONA I L

. : 1?:

Sistem de proiecție "S TEREO 70'

Pct

E(mi

N(nn

Executant

29

393319 1343

586380 9055

S.C.TOPCtCENANS.RL.

35

393320 159

586378 47

Aut 13479

36

393330 394

586382 738

z

18

393333.3581

586375 4211

Data 11 09.20(17-^=^-

19

393334 7339

586372 0251

___

37

393333 756

586371 621

Se con Firma suprafața din măsurători si

20

393334 6046

586369 5714

Introducerea imobilului m baza dc date

38

393332 524

586368 679

40

393333 555

586366 283

42

393331 04

586365 105

.... ...

46

393332 683

586361 712

47

393335.278

586362 802

48

393334 241

586364 946

49

393341 35

586367 998

. ..... z

27

393337 7846

586377 7373

28

393334 2218

586386.9065

30

393323 227

586382.4959

Suprafața totala masurata9 I54mp

Suprafața din

.. _ ...

act=!53.25mpPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:200


Nr. cadastral

| Suprafața masurata

Adresa imobilului

S=28np

Str. Voltaire nr. 16

Clu.j-Napoca

Funciara nr.CE NDU NR.


uat | Cluj-No.poca586355                            586355


A. Date referitoare la teren

Valoare de

Nr parcela

Categoria

Suprafața

impoz.it arc

Mențiuni

de folosința

(mp)

(lei)

1

CC

28

Delimitat de clădire la N si V

Total

28

B Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

Total


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție "STEREO 70"

Pct

E(m)

N(m)

Executant

38

393332.524

586368.679

. S C. TOPO CENAN S.R.L.

39

393331.789

586368.364

Aut. B479

41

393332.709

586366.234

r~’- ’’•*

43

393328 629

586364.414

Data T 1.09,2007    '

44

393327.636

586366 582

45

393325.542

586365.684

Se confirma suprafața din măsurători si

2

393328 0355

586359.7588

Introducerea imobilului in baza de date

46

393332.683

586361.712

42

393331.04

586365 105

40

393333.555

586366 283

Suprafața totala masurata= 28mp

..... .

Suprafața din

act=28.75mp

I

te u 1 utAi'illw Imobiliara CiulMorar Maria

subingirJeET*


oi


TABE1. CU MIȘCAREA PARCELELOR -TERITORIUL MUN. CLUJ - N APOCA

SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr.

CF

Număr

Descriere imobil

Supr. mp.

Proprietari

Ser.

cad.

topo.

21377

A+3

IL

3562/1/2

Teren în str. Voltaire nr. 16

182

B2. Statul Român

în folosința și administrarea Sfatului Popular al orașului Cluj încheiere nr.6234/1959

TOTAL SUPRAFAȚĂ

182

SITUAȚIA PROPUSĂ DUPĂ DEZLIPIRE


Nr.

CF

Număr

Descriere imobil

Supr. mp.

Proprietari

Ser.

cad.

topo.

CF

NOU

A+l

a ..

3562/1/2/1

Teren în str. Voltaire nr. 16

153.25

Dreptul de proprietate în favoarea :

CF

NOU

A+l

3562/1/2/2

Teren în str. Voltaire nr. 16

28.75

Statului Român

în folosința și administrarea

Sfatului Popular al orașului Cluj

TOTAL SUPRAFAȚĂ

182

__

„X.

ÎNTOCMIT


S.C. TOPO -CENAN

AUT. B 479