Hotărârea nr. 637/2007

Hotărârea 637/2007 - Aprobarea încetării asocierii cu SC. Emco Invest SRL.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea încetării asocierii cu S.C. EMCO INVEST S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea încetării asocierii cu S.C. EMCO INVEST S.R.L. - proiect din inițiativa consilierilor locali: Cordoș Alexandru. Dimitriu Ștefan, Dulcă Maria, Lăpușan Remus, Vușcan Gheorghe Ioan, Csoma Bottond, Irsay Miklos, Laszlo Atilla, Molnos Lajos, Pâlfi Carol, Somogyi Gyula, Petric Mircea Cosmin, Sandu Mihai;

Analizând Referatul nr. 24172/306/22.03.2007 al consilierilor inițiatori prin care se propune încetarea asocierii raportat la prevederile Hotărârii nr. 732/2004 (asocierea cu S.C. EMCO INVEST S.R.L);

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate.

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2, lil. b) și al. 4 lit. e), art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 n administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă încetarea asocierii dintre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și

S.C. EMCO INVEST S.R.L., având ca obiect terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii f.n., în suprafață de 800 mp, raportat la prevederile art. 1 din Hotărârea nr. 732/2004>

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția urbanism, Direcția economică și Direcția tehnică.

Nr. 637 din 30 octombrie 2007
(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)