Hotărârea nr. 636/2007

Hotărârea 636/2007 - Suportarea din bugetul local a costurilor de transport pentru personalul didactic din unitătile din invătămantul preuniversitar de stat care nu dispune de locuintă în localitatea unde are postul.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind suportarea din bugetul local a costurilor de transport

pentru personalul didactic din unitățile din învățământul preuniversitar de stat

care nu dispune de locuință în localitatea unde are postul

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind suportarea din bugetul local a costurilor de transport pentru personalul didactic din unitățile din învățământul preuniversitar de stat care nu dispune de locuință în localitatea unde are postul - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 85786/414/17.10.2007 al Direcției economice, prin care se propune suportarea din bugetul local a costurilor de transport pentru personalul didactic din unitățile din învățământul preuniversitar de stat care nu dispune de locuință în localitatea unde are postul;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și Legea nr. 108/19 aprilie 2007 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 6 lit b și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă suportarea din bugetul local a costurilor de transport pentru personalul didactic din unitățile din învățământul de stat care nu dispune de locuință în localitatea unde are postul. Sumele respective vor fi cuprinse în bugetul fiecărei unități de învățământ.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și unitățile din învățământul preuniversitar de stat.


Nr. 636 din 30 octombrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată

cu 22 voturi)