Hotărârea nr. 635/2007

Hotărârea 635/2007 - Includerea suprafetei de 55,92 mp, obiect al contractului de închiriere nr. 2368/2002, în contractul nr. 2327/2001, detinut de SC. Amedia SRL în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 45.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind includerea suprafeței de 55,92 mp., obiect al contractului de închiriere nr. 2368/2002, în contractul nr. 2327/2001. deținut de SC Amedia SRL în municipiul Cluj-Napoca str. Iuliu Maniu nr.45.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind includerea suprafeței de 55,92 mp., obiect al contractului de închiriere nr. 2368/2002, în contractul nr. 2327/2001 deținut de SC Amedia SRL. utilizat cu destinația de laborator medical - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Ștefan Florea Dimitriu. Horea loan Florea. Pâlfi Carol, Vasile Florin Stamatian și Mircea Cosmin Petric;

Analizând Referatul nr. 1300 din 01.10.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune includerea suprafeței de 55.92 mp, obiect al contractului de închiriere nr. 2368/2002 în contractul nr. 2327/2001. deținut de SC Amedia SRL. utilizat cu destinația de laborator medical;

Reținînd avizul Comisiei mixte, precum și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă includerea suprafeței de 55,92 mp., obiect al contractului de închiriere nr. 2368/2002, în contractul nr. 2327/2001. deținut de SC Amedia SRL în municipiul Cluj-Napoca str. Iuliu Maniu nr. 45 și utilizat cu destinația de laborator medical.

ART.2 - începând cu data adoptării hotărârii, contractul de închiriere nr. 2368/27.02.2002 își încetează valabilitatea, rămânând valabil numai contractul de închiriere nr. 2327/27.12.2001 al cărui termen de valabilitate este până la data de 04.03.2008 și care însumează suprafața de 86,22 mp.

ART.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 635 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)