Hotărârea nr. 634/2007

Hotărârea 634/2007 - Prelungirea contractului de asociere nr. 165 din 26.10.2000, pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Npoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 51, detinut de Panta Virginia.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE privind prelungirea contraetului de asociere nr. 165 din 26.10.2000. pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 51. deținut de Panta Virginia

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 165 din 26.10.2000. pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 51, deținut de Panta Virginia - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea Ioan Florea. Vasile Florin Stamatian, Mircea Cosmin Petric, Ștefan Florca Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 1353 din data de 01.10.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr. 165 din 26.10.2000, deținut de Panta Virginia, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 51, în suprafață de 12,90 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea contractului de asociere nr. 165 din 26.10.2000, deținut de Panta Virginia. privind spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 51, în suprafață de 12,90 mp., cu o cotă de asociere de 350 lei/lună indexabilă cu rata inflației, având destinația de magazin nealimentar.

Art.2 - Termenul asocierii este până la soluționarea revendicării imobilului, dar nu mai mult de doi ani de la data adoptării hotărârii. Contractul încetează de drept la momentul restituirii spațiului către revendicator.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 634 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)