Hotărârea nr. 633/2007

Hotărârea 633/2007 - Prelungirea contractului de asociere pentru spatiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Baritiu nr. 2.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de asociere pentru spațiul situat în

municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Barițiu nr. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de asociere - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Ștefan Dimitriu, Florin Stamatian, Horea Florea. Pălfi Carol și Mircea Petric;

Analând Referatul nr. 1274 din 20.09.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr. 166/26.10.2000 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Gheorghe Barițiu nr. 2, deținut de S.C. Foto Globus Servcom SRL;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă prelungirea contractului de asociere nr. 166/26.10.2000 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Barițiu nr. 2, deținut S.C. Foto Globus Servcom SRL, pentru o cotă de asociere lunară de 1650 lei, indexabilă cu rata inflației.

ART.2 - Durata asocierii este până la soluționarea revendicării imobilului, dar nu mai mult de doi ani de la data adoptării prezentei hotărâri. Contractul încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator.

ARTA - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.

Nr. 633 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

■ȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ, . Hore# loan ea