Hotărârea nr. 632/2007

Hotărârea 632/2007 - Prelungirea contractului de asociere nr. 141 din 03.08.2000 pentru spatiu cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 74.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

Hotărâre

privind prelungirea contractului de asociere nr. 141 din 03.08.2000. pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Horea nr. 74

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 141 din 03.08.2000, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 74, deținut de SC ZAREA SRL - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Florea Ioan Florea, Vasile Florin Stamatian, Mircea Cosmin Pctric. Ștefan Florea Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 1283 din 20.09.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr. 141 din 03.08.2000, deținut de SC ZAREA SRL, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 74, în suprafață de 34,17 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea contractului de asociere nr. 141 din 03.08.2000. deținut de SC ZAREA SRL. privind spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 74, în suprafață de 34,17 mp., cu o cotă de asociere de 900 lei/lună indexabilă cu rata inflației, având destinația de magazin nealimentar.

Art.2 - Termenul asocierii este până la soluționarea revendicării, dar nu mai mult de doi ani de la data adoptării hotărârii. Contractul încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar

de stat și Direcția economică.


Nr. 632 din 30 octombrie 2007 ( Hotărârea a fost adoptată