Hotărârea nr. 630/2007

Hotărârea 630/2007 - Prelungirea contractului de asociere nr. 154 din 15.09.2000 pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 1.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de asociere nr. 154 din 15.09.2000. pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Onisifor Ghibu nr. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 154 din 15.09.2000 , pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 1. deținut de Bonea Laurian - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horia loan Florea, Vasile Florin Stamatian. Mircea Cosmin Petric, Ștefan Florea Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 1328 din 25.09.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr. 154 din 15.09.2000, deținut de Bonea Laurian. pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 1. în suprafață de 71,88 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea contractului de asociere nr. 154 din 15.09.2000, deținut de Bonea Laurian, privind spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 1, în suprafață de 71,88 mp., cu o cotă de asociere de 165 lei/lună indexabilă cu rata inflației, având destinația de atelier creație și pivniță.

Art.2 - Termenul asocierii este până la vânzarea spațiului în baza Legii nr. 550/2002, dar nu mai mult de doi ani de la data adoptării hotărârii. Contractul încetează de drept la momentul vânzării spațiului.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.

Nr. 630 din 30 octombrie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)ȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ, tag. Horea'Tx^r^Bwrea


cipiului,

m u re