Hotărârea nr. 629/2007

Hotărârea 629/2007 - Transcrierea unui contract de închiriere.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind transcrierea unui contract de închiriere

Consiliu! local al municipiului Cluj- Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transcrierea contractului de închiriere nr. 2158/2001 de pe Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Cluj pe S.C. Vânătorul și Pescarul S.R.L. - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea loan Florea, Vasile Florin Stamatian, Mircea Cosmin Petric, Ștefan Florea Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 1272 din 19.09.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune transcrierea contractului de închiriere nr. 2158/2001 de pe Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Cluj pe S.C. Vânătorul și Pescarul S.R.L., pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 8 ;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă transcrierea contractului de închiriere nr. 2158/2001 de pe Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Cluj pe S.C. Vânătorul și Pescarul S.R.L., pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiu! Cluj-Napoca. B-dul 21 Decembrie 1989 nr.8.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.

secretarul municipiului, r. Aurora/Mrmure

Nr. 629 din octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)