Hotărârea nr. 627/2007

Hotărârea 627/2007 - Prelungirea unor contracte de închiriere cu un an, conform anexelor.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind prelungirea unor contracte de închiriere cu un an, conform anexelor.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea loan Florea, Vasile Florin Stamatian. Mircea Cosmin Petric, Ștefan Florea Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 1325 din 25.09.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune prelungirea unor contracte de închiriere, conform anexelor 1 și II;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație, conform anexelor I și II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Durata închirierii este de un an ori până la soluționarea revendicării sau până la vânzarea spațiului în baza Legii nr. 550/2002, dar nu mai mult de doi ani de la data adoptării hotărârii. Contractele încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator, respectiv la data vânzării spațiului în baza Legii nr. 550/2002, pentru spațiile aflate în acestă situație.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Secretarul Jr. Aurora


Nr. 627 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Anexa 1 la 1 lotărârea nr.627/2007

NR. CRI'.

TITULAR CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

ADRESA SPAȚIULUI

DATA EXPIRĂRII CONTRACTULUI

TERMEN

DATA AVIZ

COMISIE

MIXTA

1.

Societatea Avram lancu

str.Dorobanților nr. 70

11.07.2007

1 an

19.09.2007

2.

Uniunea Creștina din Romania

str. Dorobanților nr. 70

11.07.2007

1 an

19.09.2007

3.

Academia Romana -

Centrul de Studii

Transilvane

str. Dorobanților nr. 70

11.07.2007

1 an

19.09.2007

4.

Parohia Reformată

str. Minerilor nr. 55

18.04.1999

lan

19.09.2007

5.

Fundația S. Toduță

str. S. Toduță nr. 13

23.05.2007

1 an

19.09.2007

6.

Societatea Femeilor

B-dul Eroilor nr. 1

23.09.2006

1 an

19.09.2007

7.

Fundația Pro Christianus

B-dul Eroilor nr. 20

01.08.2007

1 an

19.09.2007

8.

Fundația Academia Civică

str. I.M. Klein nr. 23

09.03.2005

1 an

19.09.2007

DIRECTOR,

ȘTEFAN IA FERENCZ


____       SEF BIROU,

DANIEE tlMPEAN

Anexa II la Hotărârea nr.627/2007

NR.

CRT.

TITULAR CONTRACT DE

ÎNCHIRIERE

ADRESA SPAȚIULUI

CHIRIA CONFORM

HCL 672/2004

TERMEN

SUPRAFAȚA

1.

Societatea Avram lancu

str. Dorobanților nr. 70

111,75

1 an

195,18

2.

Uniunea Creștina din Romania

str. Dorobanților nr.70

134.15

1 an

249.02

3.

Academia Romana -

Centrul de Studii

Transilvane

str. Dorobanților nr.70

128,4

1 an

228,39

4.

Parohia Reformată

str. Minerilor nr. 55

9,22

lan

39,3

5.

Fundația S. Toduță

str. S. Toduță nr. 13

30,6

1 an

122.47

6.

Societatea Femeilor

B-dul Eroilor nr. 1

6.64

1 an

26,56

7.

Fundația Pro Christianus

B-dul Eroilor nr. 20

26,25

1 an

105

8.

Fundația Academia Civică

str. I.M. Klein nr. 23

12,66

1 an

50,64