Hotărârea nr. 626/2007

Hotărârea 626/2007 - Prelungirea contractului de asociere nr. 140 din 03.08.2000, pentru spatiu cu altă destinatie în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 16.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de asociere nr. 140 din 03.08.2000. pentru spațiul cu altă

destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 16

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 140 din 03.08.2000, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 16, deținut de SC EUROMAR SRL - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea Ioan Florea, Vasile Florin Stamatian. Mircea Cosmin Petric, Ștefan Florea Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 1284 din 20.09.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr 140 din 03.08.2000, deținut de SC EUROMAR SRL, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 16, în suprafață de 27,00 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea contractului de asociere nr. 140 din 03.08.2000, deținut de SC EUROMAR SRL. privind spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 16, în suprafață de 27 mp., cu o cotă de asociere de 3000 lei/lună indexabilă cu rata inflației, având destinația de agenție de turism.

Art.2 - Termenul asocierii este până la soluționarea revendicării, dar nu mai mult de doi ani de la data adoptării hotărârii. Contractul încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 626 din 30 octombrie 2007 ( Hotărârea a fost adoptată

cu 22 voturi)