Hotărârea nr. 625/2007

Hotărârea 625/2007 - Prelungirea contractului de asociere nr. 156 din 21.09.2000, pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Universitătii nr. 2.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de asociere nr. 156 din 21.09.2000. pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Universității nr. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 156 din 21.09.2000, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Universității nr. 2, deținut de SC HELEN BEAUTY SRL - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea Ioan Florea. Vasile Florin Stamatian. Mircca Cosmin Petric. Ștefan Florca Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 1285 din 20.09.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr. 156 din 21.09.2000, deținut de SC HELEN BEAUTY SRL, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Universității nr. 2, în suprafață de 62,25mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea contractului de asociere nr. 156 din 21.09.2000, deținut de SC HELEN BEAUTY SRL, privind spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Universității nr. 2, în suprafață de 62,25 mp., cu o cotă de asociere de 4850 lei/lună indexabilă cu rata inflației, având destinația de cafe-bar. jocuri de noroc și jocuri mecanice.

Art.2 - Termenul asocierii este până la soluționarea revendicării, dar nu mai mult de doi ani de la data adoptării hotărârii. Contractul încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar

de stat și Direcția economică


Nr. 625 din 30 octombrie 2007 ( Hotărârea a fost adoptată

cu 22 voturi)