Hotărârea nr. 623/2007

Hotărârea 623/2007 - Rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale regiei Autonome de Transport Urban Călători Cluj-Napoca si regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 ale Regiei Autonome de Transport Urban Călători Cluj-Napoca și Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 ale Regiei Autonome de Transport Urban Călători Cluj-Napoca și Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 85558 din 17.10.2007 al Direcției economice prin care se propune rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 ale Regiei Autonome de Transport Urban Călători Cluj-Napoca și Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2007 ale Regiei Autonome de Transport Urban Călători Cluj-Napoca și Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă de Transport Urban Călători Cluj-Napoca, Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Nr.623 din 30 octombrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)


^ecretarul municipiului / jr. Aurora Țărmure

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT URBAN CALATORI CLUJ-N A POC AB-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 128-130

Tel. 0264-430917,Fax 0264-430931 www.ratuc.ro, email: ratuc@mail.rdscj.ro

NR 4625/03.09.2007

Anexa 1 la Hotărârea nr.623/2007

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI. RECTIFICAT,

PE ANUL 2007

-RON-

INDICATORI

Rd

Prevederi BVC Inițial 2007

Realizați 7 luni 2007

Estimări

01.08.2007-

31.12.2007

Prevederi

BVC

Rectificat

2007

1

2

3

4

5

6

I.VENITURI TOTALE,

Din care : (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)

01

86.144.000

50.703.026

38.298.974

89.002.000

1.Venituri din exploatare, din care : (0,3+0,44-0,6)

02

86.114.000

50.677.056

38.294.944

88.972.000

a) Venituri din activitatea de baza

CB

57.766.000

34.897.566

26.654.434

61.552.000

b) Venituri din alte activități

04

8.392.000

4.560.846

3.561.154

8.122.000

c) Alte venituri din exploatare

05

-

-

-

d)Venituri din surse bugetare, din care: (07-11’)

06

- subvenții pe produse și activități

07

- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarifținclusiv TVA) de la CLC

08

-TVA aferent subvenției

09

-prime acordate de la bugetul statului

10

- alte sume primite de la bugetul local (amortizment)

II

- venituri din subvenții pt. invest. Aferente dobânzii datorate

ir

e) Venituri din fonduri speciale

12

2.Venituri financiare

13

3.Venituri extraordinare

14

II.CHELTUIELI TOTALE,

(rd.l6+rd.45+rd.46)din care:

15

1.Cheltuieli pentru exploatare-total din

16

care:

a) Cheltuieli materiale(602+605+611)

17

b) Cheltuieli cu personalul, din care

rd. 19+20+21 +22+23+24+25+26

18

- salarii brute (641)

19

- contribuții la asigurările sociale de stat (6451) 19,5%

20

- ajutor de șomaj (6452) 2%

21

19.956.000

1 1.218.644

8.079.356

19.298.000

-

-

-

-

14.881.000

8.601.829

6.279.171

14.881.000

-2.376.000

-1.373.401

-1.002.599

-2.376.000

-

-

-

-

5.351.000

3.124.145

2.241.855

5.366.000

2.100.000

866.071

560.929

1.427.000

-

-

-

-

30.000

25.970

4.030

30.000

-

-

-

85.944.000

50.044.508

38.757.492

88.802.000

83.755.000

49.104.694

37.857.306

86.962.000

25.788.000

14.805.325

11.153.675

25.959.000

47.271.000

27.878.356

21.853.644

49.732.000

34.098.000

20.177.722

15.822.278

36.000.000

6.649.000

3.903.523

3.116.477

7.020.000

682.000

400.460

319.540

720.000

- contribuție la asigurările sociale

pt.sănătate, conform OUG 88/2006 6% (ct.6453)

22

2.046.000

1.207.375

952.625

2.160.000

-fond pt. accident de muncă și boli profesionale(FAB)(6455) 1,2%

23

390.000

233.628

198.372

432.000

Contribuțiile la fondul pt.persoane cu handicap L448/2006, (ct.63568H)

24

185.000

72.286

91.714

164.000

Fond pentru creanțe

salariale(L200)0,25% (ct.6456)

24'

85.000

50.217

39.783

90.000

FNUSS 0,85%- ct.6454

25

290.000

175.218

130.782

306.000

-alte chelt.cu personalul, din care:

26

2.848.000

1.657.927

1.182.073

2.840.000

> Colaboratori , onorarii(621,din ct.622)

27

62.000

49.198

34.802

84.000

> Chelt. deplasare, detașare, transfer(625)

28

50.000

29.367

22.633

52.000

> Alte chelt.cu munca vie

29

4.000

721

3.279

4.000

> Tichete de masă (ct.642 T)

30

2.730.000

1.578.641

1.121.359

2.700.000

c) Chelt.de exploatare privind amortizarea si provizioanele (681)

31

7.860.000

4.669.905

3.410.095

8.080.000

d) Chelt.social culturale c.f.Legii bugetului(6458)

32

419.000

207.733

272.267

480.000

e)Cheltuieli de protocol(6231)

33

30.000

13.509

22.491

36.000

f) Cheltuieli de reclamă si publicitate(6232)

34

20.000

-

10.000

10.000

g) Cheltuieli cu sponsorizarea (ct.6582C)

35

12.000

4.607

7.393

12.000

36

1

i) Alte cheltuieli, de exploatare:

603,604,607,608.612.613,614,624.626, 628,635,6581,6583,6588), din care: __

  • - redevența din concesionarea bunurilor

publice, ct.612_________

  • - taxe teren (6351)  ________

  • - fond pentru protecția mediului

(ct.63568 C)___

-alte impozite,taxe si varsaminte asimilate ct 6354,6350,6357

-impozit clădiri (6352)_____

-taxă mijloc de transport(6353)__

-cotizație URTP (62808 c)

-conțiibuția de 0, l%din venit (6355)__

-alte cheltuieli______ ______

  • 2. Cheltuieli financiare (665,666,667)

  • 3. Cheltuieli extraordinare (671) __

111REZUITAT B RUT-profit

(pierdere)

  • IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE

POTRIVIT LEGII, din care :

2.355.000

1.525.259

1.127.741

2.653.000

21.000

32.596

23.404

56.000

5.000

3.626

4.374

8.000

13.000

6.277

5.723

12.000

192.000

138.429

98.571

237.000

88.000

46.379

46.621

93.000

18.000

8.487

9.513

18.000

15.000

9.494

7.506

17.000

72.000

43.423

31.577

75.000

1.931.000

1.236.548

900.452

2.137.000

2.189.000

939.814

900.186

1.840.000

-

-

200.000

658.518

........

-458.518

200.000

10.000

-

10.000


- fond de rezervă 5% din profitul brut

  • V. ACOPERIREA PIRDERILOR

DIN ANII PRECEDENT!______

  • VI. IMPOZIT PE PROFIT


VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:

52

a) Rezerve legale

53

b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

51

c) Alte rezerve constituite ca surse de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări de active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit

55

d) Alte repartizări prevăzute de lege

56

e) Până la 10% pt. participarea salariatilor la profit (rd.52 x 10%)

57

f) Min. 50% vârsăminte la buget local, în cazul regiilor autonome (rd.52 -rd.53) : 2

58

g) profitul nerepartizat pe destinațiile prev. la lit. a-f (rd.52 - rd.53 - rd.57 -rd.58)

59

VIII. SI JRSE DE FINANȚARE A IN\ ESnniLOR,din care :

60

1. Surse proprii

61

2.Alocații de la buget

62

3. Credite bancare

63

- interne

64

- externe

65

4. Alte surse

66

IX. CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII, din care :

67

169.600

-

-

169.600

10.000

-

-

10.000

-

-

-

-

-

-

-

16.960

-

16.960

79.800

79.800

62.840

62.840

18.827.000

10.370.226

8.214.774

18.585.000

4.942.000

3.596.190

1.103.810

4.700.000

13.885.000

6.774.036

7.110.964

13.885.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.827.000

7.858.766

10.726.234

18.585.000

1. Investiții, inclusiv investiții in curs la finele anului

68

2. Rambursări rate aferente creditelor pt. investiții :

69

- interne

7D

- externe

71

X. REZERVE, din care :

72

1. Rezerve legale

73

2. Rezerve statutare

74

3. Alte rezerve

75

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

76

1. Venituri totale

77

2. Costuri aferente volumului de activitate

78

3. Nr. prognozat de personal la finele anului

79

4. Nr. mediu personal total, din care

80

81

82

5. Fond de salarii, din care

83

84

85

86

87

c) fond de salarii aferent pers, angajat pe baza de contract individual de muncă

88

6. Câștigul mediu lunar pe salariat

89

1 1.827.000

1.985.255

6.099.745

8.085.000

7.000.000

5.873.511

4.626.489

10.500.000

7.000.000

5.873.511

4.626.489

10.500.000

10.000

1C-CCO

10.000

10:000

86.144.000

50.703.026

38.298.974

89.002.000

85.944.000

50.044.508

38.757.492

88.802.000

1.750

1.750

1.750

1.715

1.799

1.750

34.098.000

20.177.722

15.822.278

36.000.000

33.962.000

20.082.553

15.778.574

35.861.127

1.624

1.680

1.759

1.714

7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanâ) (rd 77/rd 79)-în preturi curente

90

49.225

50.858

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanâ) (rd 77/rd 79)-în preturi comparabile : 1,045

91

47.105

48.668

9. Productivit. muncii pe total pers, mediu (căi. / salariati)

92

72.401

78.456

10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

cheltuieli totale x 1000 venituri totale

9B

997.68

997.75
Director Economic, ec.Ioah Rusu'<i economic : R.A.D.P. CLUJ

ANEXA 2 la Hotarirea nr. 623/2007                lei

PROIECTUL BUGETUL ACTMTATII GENERALE RECTIFICAT - 2007

Cod ol

Indicatori

Nr.

rd.

realizat in anul

2.006

Preved.an

2007 Total

din care

T r i m e s t r u

1

II

III

IV

1

2

4

5

6

7

8

1. VENITURI TOTALE: (rd. 02+ 13+ 14)

01

11 632 975

15 498 175

2 278 601

4 868 365

5 098 382

3 252 827

1. Venituri din exploatare

(rd.03 + 07 + 10)

02

11 564 762

15 428 115

2 26) 086

4 850 850

5 080 867

3 235 312

a) Venituri din activitatea de bază (rd.04 + 05 +06)

03

8 559 755

11 842 974

1 490 315

4 079 307

4 309 068

1 964 284

- producția vândută

(ct.701+702+703+704+705+706+708)

04

5.532.047

7 700 000

1 040 701

2 743 394

2 828 303

1 087 602

- venituri din vânzarea mărfurilor

(ct.707)

05

544.750

641 200

98 927

234 540

195 830

111 903

- producția stocată (ct.711 +/--)

06

2.482.958

3 501 774

350 687

1 101 373

1 284 935

764 779

b) Venituri din alte activități (rd.08 +09)

07

3 005 007

3 085 141

770 771

771 543

771 799

771 028

- producția imobilizată (ct.721+ 722)

08

5.007

5 141

771

1 543

1 799

1 028

- alte venituri din exploatare si proviz. (ct.754+758 + 7812+7813+7814)

09

3.000.000

3 080 000

770 000

770 000

770 000

770 000

c) Venituri din surse bugetare (ct.741) (rd.ll + 12)

10

0

500 000

0

0

0

500 000

- venituri din subvenții de exploatare aferente acopririi deficitului

11

500 000

500 000

- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri (ct.7417)

12

0

2. Venituri financiare

(ct.7611+7612+7613+7614+7615

+7616+762+763 + 764+765+766

+ 767+768 +786)

13

68.213

70 060

17515

17 515

17515

17 515

3. Venituri extraordinare (ct.771)

14

0

11. CHELTUIELI TOTALE (rd. 16 +39 + 40 )

15

11 610 178

15 995 277

3 682 792

4 119 833

4 149 833

4 042 819

1. Cheltuieli pentru exploatare -total (rd. 17+26 +28+34 +37)

16

10 737 810

15 099 277

3 458 792

3 895 833

3 925 833

3 818 819

a) Cheltuieli materiale (rd. 18 la 21 )

17

4811 103

8 363 657

1 781 787

2 208 328

2 238 328

2 135 214

- cheltuieli privind materiile prime și materiale consumabile (ct.601 + 602)

18

2.698.673

5 864 775

1 219 764

1 550 658

1 580 658

1 513 695

- cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

433.351

362 095

66 765

103 528

103 528

88 274

- energie, combustibil etc.(ct.6O5)

20

564.777

990 922

297 277

198 184

198 184

297 277

- alte cheltuieli directe

(ct.603+604+606+608+611+612

+613+614+621+622+624+ 625 + 626+627+628 ), din care :

21

1.114.302

1 145 865

197 981

355 958

355 958

235 968

( - lichele de masa (ct.642) )

22

62.933

264 000

66 000

66 000

66 000

66 000

(- redevenea din concesionarea bunurilor publice (ct.612))

23

0

0

0

0

0

0

(- cheltuieli de protocol (ct.623))

24

1.152

/ 184

178

355

355

296

(- cheltuieli de reclamă și publicitate (ct.623)   )

25

4.083

4 196

630

1 258

1 258

1 050

Kgentul economic : R.A.D.P. CLUJ

Cod 01

ANEXA Nr. 1                                     lei

PROIECTUL BUGETUL ACTIVITATII GENERALE RECTIFICAT - 2007

Indicatori

Nr.

rd.

realizat in anul

2,006

Preved.an 2007 Total

din care

T r i m e s

t r u

1

II

III

IV

1

2

4

5

6

7

8

b) Impozite. taxe și vărsâminle asimilate (ci.635). din care

26

72.432

75 600

12 000

22 500

22 500

18 600

- transferuri sau subvenții

27

0

0

0

0

O

Ic) Cheltuieli cu personalul

(rd.22a+22b+22c+22d+22e)

28

5 505 964

6 166 020

1 541 505

1 54) 505

1 54 1 505

1 541 505

- salarii brute (cl.641)

29

3,755.009

4 755 008

1 188 752

1 188 752

1 188 752

1 188 752

- contribuția unitati la asigurările sociale

(ci.6451)

30

998,552

654 396

163 599

163 599

163 599

163 599

- contribuția unitali pentru ajutorul de .șomaj (ct.6452)

31

118.875

95 100

23 775

23 775

23 775

23 775

- contribuția angajatorului ia asigurările sociale de sanatate (ct.6453)

32

285.300

285 300

71 325

71 325

71 325

71 325

cheltuieli fond garantare a creanțelor salariate

33

11 888

2 972

2 972

2 972

2 972

chetuieli cu fond handicapați

34

16 000

4 000

4 000

4 000

4 000

- alte cheltuieli privind asigurările si proiecția sociale (ct.6458)

35

348,228

348 328

87 082

87 082

87 082

87 082

d) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele (ct.681) (rd.23a + 23b)

36

213 000

284 000

71 000

71 000

71 000

71 000

- cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor (ct.6811)

37

213.000

284 000

71 000

71 000

71 000

”1 000

- alte cheltuieli privind provizioanele

( ct.6812+6813+6814+686)

38

0

et Alte cheltuieli de exploatare

( ct.654-658). din care :

39

135.311

210 000

52 500

52 500

52 500

52 500

- cheil 'leii de școlarizare

40

160 000

40 000

40 000

40 000

40 000

2. Cheltuieli financiare

( ct.663+664-t-665+666 + 667+668—686)

41

872.368

896 000

224 000

224 000

224 000

224 000

3. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

42

0

111 REZULTAT BRUT - profil (pierdere)

43

on 707

- 497 102

- 1 404 19)

748 532

948 549

- 789 992

IV. FOND DE REZERVĂ

44

V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE

STABILITE POTRIVIT LEGII

45

0

0

0

0

0

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR

DIN ANII PRECEDENȚI

46

22.797

0

0

0

VII. IMPOZIT PE PROFIT (ct.69))

47

Alte elemente care nu apar mai sus

( ci 698)

48

0

VIII PROFITUL DE REPARTIZAT, (ct. 129)                     din care:

49

0

0

0

0

0

1. Fondul de participare a salariaților la profit, din care:

50

0

0

0

0

0

- cota managerului la regii autonome

51

0

0

0

0

0

2. Vărsăminte la buget din profitul net al regiilorautonome și al institutelor naționale de cercetare-dezvoltare

52

0

0

0

3. Surse proprii de finanțare, din care:

53

0

0

0

0

0

- cota de participare la profit a administratorilor

54

0

0

0

0

0

4. Alte repartizări prevăzute de lege (denumirea și baza legală), din care:

55

0

0

0

- cota managerului la societățile comerciale

56

0

0

0

0

0

- dividende cuvenite statului - F.P.S.

57

0

0

0

0

0

- dividende cuvenite altor acționari

58

0

0

0

0

0

Agentul economic : R.A.D.P. CLUJ

Cod 01

ANEXA Nr 1                                     lei

PROIECTUL BUGETUL ACTIVITATII GENERALE RECTIFICAT - 2007

Indicatori

Nr.

rd

realizat in anul

2.006

Preved.an 2007 Total

din care

T r i m e s t r u

I

II

III

IV

I

2

4

5

6

7

8

IX SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

59

3 SOI 000

l. Surse proprii

60

615.000

2. Alocații de ia buget

61

3.186.000

3. Credite bancare:

62

0

0

0

0

0

- inierne

63

0

0

0

0

0

- externe

64

0

0

0

0

0

4. Alte surse

65

0

0

0

0

0

X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

66

645 000

1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

67

615.000

0

2. Rambursări de rate aferente creditelor

68

30.000

576 000

144 000

144 000

144 000

144 000

- inierne

69

0

0

0

0

0

- externe

70

0

0

0

0

0

XL REZERVE, din care:

71

0

0

0

0

0

I. Rezerve legale

72

0

11. Rezerve statutare

73

0

0

0

0

0

III. Alte rezerve (denumirea și baza legală)

74

0

0

0

0

0