Hotărârea nr. 622/2007

Hotărârea 622/2007 - Aprobarea preturilor de productie pentru energia termică produsă în centrale termice si livrată populatiei si agentilor economici de către RAT Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea prețurilor de producție pentru energia termică produsă în centrale termice și livrată populației și agenților economici de către RAT Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor de producție pentru energia termică produsă în centrale termice și livrată populației și agenților economici de către RAT Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 79867 din 24.10.2007 al Direcției economice prin care se propune aprobarea prețurilor de producție pentru energia termică produsă în centrale termice și livrată populației și agenților economici de către RAT Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 325/2006, O.G. nr.36/2006 și Ordinul nr. 66/2007;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 4 lit "a" și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă, începând cu 1 octombrie 2007, prețurile de producție pentru energia termică produsă în centrale termice și livrată populației și agenților economici de către RAT Cluj-Napoca, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca.

PREȘEDINTE I)E ȘEDINȚĂ, ing. Horea loan Florea’jy Secretarul mumifflpiului

>/ Jr. Aurora jrcwmure

Nr. 622 din 30 octombrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr. 622/2007


CLU.I-NAPOCA

TABEL

cu prețurile de producție pentru energia termică produsă în centrale termice și livrată populației și agenților economici de către de către RAT Cluj-Napoca

CATEGORII DE PREȚURI

PREȚURI ÎNCEPÂND CU 01.10.2007 ( nu conțin TVA)

Lei/gcal

Preț pentru energie termică produsă în CT de cvartal, cu acciză

249,73

Preț pentru energie termică produsă în CT de cvartal, fără acciză

245,04

Preț pentru energie termică produsă în CT de zonă, cu acciză

204,30

Preț pentru energie termică produsă în CT de zonă fără acciză

199,99

Prețul local mediu pentru energia termică produsă, transportată, distribuită și furnizată către agenți economici, cu acciză

259,01

1F SERVICIU