Hotărârea nr. 620/2007

Hotărârea 620/2007 - Rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007. pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 86361 din 18.10.2007 al Direcției economice și Referatul nr. 83931 din 12.10.2007 al Direcției tehnice, prin care se propune rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007 pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate, cu suma de 8.952.058 lei conform anexelor 1. 2, 3, 4, 5 și ,6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Bugetul general al municipiului Cluj-Napoca se rectifică de la suma de 764.094.964 lei, la suma de 773.047.022 lei.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului.


Nr. 620 din 30 octombrie 2007 ( Hotărârea a fost adoptată cu

22 voturi )

Municipiul Cluj-Napoca


Anexa 1 la Hotărârea nr.620/2007

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2007

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE

iei

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

A

Venituri - total, din care :

0001

574.661.450

12.772.058

587.433.508

Venituri proprii

4802

422.004.460

166.394

422.170.854

I.

Venituri curente

0002

472.428.628

7.806.694

480.235.322

A.

Venituri fiscale

0003

441.113.902

7.756.694

448.870.596

Al.

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital

0004

230.111.956

6.166.394

236.278.350

1.

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice

0005

10.030.400

6.000.000

16.030.400

2.

Impozit pe venit, profit, și câștiguri din capital de ,’a persoane fizice

0006

220.081.556

166.394

220.247.950

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

219.219.556

0

219.219.556

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

862.000

166.394

1.028.394

3.

Alte imozite pe venit, profit și câștiguri din capital

007

0

0

0

A2.

Impozit pe salarii restanțe din anii precedenți

0602

200.000

0

200.000

A3.

Impozite și taxe pe proprietate

0009

56.075.000

0

56.075.000

Impozite și taxe pe proprietate

07.02

56.075.000

0

56.075.000

-Impozit și taxă pe clădiri

07.02.01

35.260.000

0

35.260.000

-Impozit și taxă pe ternuri

07.02.02

5.305.000

0

5.305.000

-Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbre

07.02.03

15.500.000

0

15.500.000

-Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

10.000

0

10.000

A4

Impozite și taxe pe bunuri și servicii

0010

154.578.946

1.190.300

155.769.246

1.

Sume defalcate din T.V.A.

1102

134.726.990

190.000

134.916.990

Sume defalcate din T.V.A.pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor

Sume defalcate din T.V.A. pentru

11.02.02

122.887.990

o

122.887.990

sistem.centraliz. de producere și distribuție energie termică

11.02.04

11.500.000

0

11.500.000

Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri

11.02.05

0

190.000

190.000

Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

339.000

0

339.000

Nr.

crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

2.

Alte impozite și laxe generale pe bunuri și servicii taxe hoteliere

12.02

1.100.200

1.000.000

2.100.200

3.

Taxe pe servicii specifice

15.02

444.960

0

444.960

4.

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activități

16.02

18.306.796

300

18.307.096

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

11.035.000

0

11.035.000

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.03

7.267.692

0

7.267.692

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

2

16.02.50

4.104

300

4.404

A6

Alte impozite și taxe fiscale

(HI 11

148.000

400.000

548.000

C.

Venituri nefiscale

0012

31.314.726

50.000

31.364.726

CI.

Venituri din proprietate

0013

19.884.161

0

19.884.161

Venituri din proprietate

30.02

19.884.161

0

19.884.161

-Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene

30.02.01

55.860

0

55.860

-Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenți

30.02.03

600.000

0

600.000

-Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

18.928.301

0

18.928.301

- Venituri din dividende

30.02.08

300.000

0

300.000

C2.

Vânzări de bunuri și servicii

0014

11.430.565

50.000

11.480.565

1.

7enituri din prestări servicii și alte activități

33.02

499.765

50.000

549.765

2.

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02

2.551.000

0

2.551.000

3.

Amenzi, penalități și confiscări

35.02

6.254.800

0

6.254.800

4.

Diverse venituri

36.02

2.045.000

0

2.045.000

5.

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

80.000

0

80.000

II

Venituri din capital

0015

84.302.822

-7.450.300

76.852.522

IV

Subvenții

____________________________________1_____________________ ■ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

0017

17.930.000

12.415.664

30.345.664

Subvenții de la bugetul de stat

- Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor

42.02

16.910.000

12.915.664

29.825.664

de locuit

- Finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților

42.02.12

648.000

0

648.000

de învățământ preuniversitar

- Subvenții pentru compensarea creșterilor

42.02.14

10.212.000

350.000

10.562.000

neprivizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

5.900.000

11.612.000

17.512.000

  • - Sprijin financiar la constituirea familiei

  • - Subvenții pentru acordarea ajutorului

42.02.33

100.000

800.000

900.000

pt.încălzirea locuinței

42.02.34

0

3.664

3.664

- Subvenții trusou nou nascuti

42.02.36

50.000

150.000

200.000

Subvenții de la alte administrații

43.02

1.020.000

-500.000

520.000

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanațarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

1.020.000

-500.000

520.000

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

B

Cheltuieli - total, din care :

50021

574.661.450

12.772.058

587.433.508

1.

Cap. 51.02 - Autorități publice

51.02

84.588.824

-2.000.000

82.588.824

- cheltuieli de personal

10

20.000.000

-2.000.000

18.000.000

bunuri și servicii

20

49.043.824

300.000

49.343.824

alte transferuri

55

1.315.000

-300.000

1.015.000

- cheltuieli de capital

70

14.230.000

0

14.230.000

2.

Cap. 54.02 - Alte serv, publice generale

54.02

3.375.000

-1.000.000

2.375.000

- cheltuieli de personal

10

2.380.000

-1.000.000

1.380.000

- bunuri și servicii

20

895.000

0

895.000

fonduri de rezervă

50

100.000

0

100.000

operațiuni financiare din care, pe subcapitole:

79

0

0

0

Fond de rezervă bugetară

54.02.05

100.000

0

100.000

Fond pt. garantarea împrumut.

54.02.07

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidentă

54.02.10

1.925.000

0

1.925.000

persoanelor

Alte servicii publice generale

54.02.50

1.350.000

-1.000.000

350.000

3.

Cap. 55.02 - Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (dobânzi, comisioane și alte costuri privind împrumuturile)

55.02

6.820.000

-1.000.000

5.820.000

4.

Cap.56.02 Transferuri cu caracter general între

56.02

60.000

0

60.000

diferite nivele ale administrației transferuri între unități ale administrației

51

60.000

0

60.000

publice

din care, pe subcapitole:

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

560209

60.000

0

60.000

5.

Cap. 61.02 - Ordine publică și siguranță națională

61.02

9.314.905

-1.000.000

8.314.905

- cheltuieli de personal

10

6.350.000

-1.000.000

5.350.000

- bunuri și servicii

20

2.399.905

0

2.399.905

- cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

565.000

0

565.000

Poliția comunitară

61020304

8.249.905

-1.000.000

7.249.905

Protecție civilă

610205

1.065.000

0

1.065.000

6.

Cap. 65.02 - învățământ

65.02

172.563.542

400.000

172.963.542

cheltuieli de personal

10

117.677.000

50.000

117.727.000

bunuri și servicii

20

39.618.800

250.000

39.868.800

asistență socială - transport elevi

57

2.305.742

0

2.305.742

alte cheltuieli - burse

59

360.000

0

360.000

cheltuieli de capital

70

12.602.000

100.000

12.702.000

7.

Cap. 66.02 - Sănătate

66.02

1.955.200

0

1.955.200

bunuri și servicii

20

1.455.200

0

1.455.200

asistență socială

57

0

0

0

cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

500.000

0

500.000

Spitale

66020601

1.955.200

0

1.955.200

Alte instituții si acțiuni sanitare

66025050

0

0

0

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

8.

Cap. 67.02 - Cultură, recreere și religie

67.02

30.214.200

-764.857

29.449.343

- cheltuieli de personal

10

1.200.000

0

1.200.000

- bunuri și servicii

20

25.613.200

-764.857

24.848.343

transferuri între unități ale administrației

51

350.000

0

350.000

publice

cheltuieli de capital

70

3.051.000

0

3.051.000

din care, pe subcapitole:

67020306

350.000

0

350.000

Case de cultură

67020503

26.813.200

-764.857

26.048.343

întreținere zone verzi Alte servicii culturale

670250

3.051.000

0

3.051.000

9.

Cap. 68.02 - Asigurări și asistență socială

68.02

34.885.779

-1.545.000

33.340.779

cheltuieli de personal

10

15.885.980

0

15.885.980

bunuri și servicii

20

9.776.470

- 275.000

9.501.470

- transferuri între unități ale administrației publice

51

1.300.000

0

1.300.000

alte transferuri

55

340.489

0

340.489

asistență socială

57

6.582.840

-1.570.000

5.012.840

cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

1.000.000

300.000

1.300.000

Asistentă socială în caz de invaliditate

68020502

16.068.920

0

16.068.920

Asistentă socială pt.familie și copii

680206

3.456.000

-1.570.000

1.886.000

Creșe

680211

6.889.120

0

6.889.120

Aiutor social

68021501

414.100

0

414.100

Cantine de ajutor social

68021502

7.053.150

0

7.053.150

Alte chelt.în domeniul asie, și asist.soc.

680250

1.004.489

25.000

1.029.489

10.

Cap. 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

41.575.000

7.379.915

48.954.915

bunuri și servicii

20

21.335.000

-870.085

20.464.915

subvenții

40

0

500.000

500.000

cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

20.240.000

7.750.000

27.990.000

Locuințe

70020301

7.037.000

6.000.000

13.037.000

Iluminat public

700206

10.000.000

0

10.000.000

Alte servicii

700250

24.538.000

1.379.915

25.917.915

11.

Cap. 74.02 - Protecția mediului

74.02

25.355.000

0

25.355.000

bunuri și servicii

20

24.200.000

0

24.200.000

cheltuieli de capital

70

1.155.000

0

1.155.000

12.

Cap. 81.02 - Combustibili și energie

81.02

48.113.000

11.612.000

59.725.000

subvenții

40

35.900.000

11.612.000

47.512.000

- transferuri între unități ale administrației

51

0

0

0

publice

alte transferuri

55

12.213.000

0

12.213.000

Q ?

• •

Denumire indicatori

cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

13.

Cap. 84.02 - Transporturi

84.02

115.841.000

690.000

116.531.000

- bunuri și servicii

20

80.455.000

690.000

81.145.000

subvenții

40

14.881.000

0

14.881.000

alte transferuri

55

13.885.000

0

13.885.000

cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

6.620.000

6.620.000

Transport în comun

84020302

28.766.000

0

28.766.000

Străzi

84020303

87.075.000

690.000

87.765.000

DIRECTOR ECONOMIC,

ec.OLIMPIA MOIGRĂ^AN*ȘEF SERVICIU BUGET,

ȘI CHELTUIELI BUGETARE, ec. ȘTEFANIA MĂDĂRAȘBUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2007

- lei -

Nr. crt.

Denumire indicatori

Cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

I

VENITURI IOT ALE

000110

12.150.000

1.985.000

14.135.000

1.

Venituri curente

0010

11.800.000

1.985.000

13.785.000

2.

Subvenții pt.instituții publice

4310

350.000

0

350.000

II

CHELTUIELI TOTALE

5010

12.150.000

1.985.000

14.135.000

1.

învățământ

6540

11.650.000

1.985.000

13.635.000

2.

Cultură, recreere și religie

6710

500.000

0

500.000

- Casa Municipală de Cultură

67100306

500.000

0

500.000PROIECTUL BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

RECTIFICAT PE ANUL 2007

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE

- lei -

Nr.

crt.

Denumire indicatori

Cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

I

CREDITE INTERNE

5007

84.178.000

-6.000.000

78.178.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

84.178.000

-6.000.000

78.178.000

ACTIVE NEFINANCIARE

71

84.178.000

-6.000.000

78.178.000

1.

AUTORITĂȚI PUBLICE

5107

6.265.000

0

6.265.000

Active nefinanciare

71

6.265.000

0

6.265.000

2.

CULTURĂ, RECREERE

6707

1.250.000

0

1.250.000

Active nefinanciare

71

1.250.000

0

1.250.000

'-3-

LOCUINȚE,   SERVICII   ȘI

DEZVOLTARE PUBLICĂ

7007

29.785.000

-6.000.000

23.785.000

Active nefmanciare

71

29.785.000

-6.000.000

23.785.000

4.

TRANSPORTURI, din care:

8407

46.878.000

0

46.878.000

Active nefinanciare

71

46.878..000

0

46.878.000

DIRECTOR ECONOMIC,!


PROIECTUL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE RECTIFICAT PE ANUL 2007

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE Șl ALINEATE

DIRECTOR ECONOMIC»

" W- lei -

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

I

VENITURI TOTALE

000108

11.503.709

0

11.503.709

Donații din străinătate

4408

0

0

0

De la guverne străine

440802

11.503.709

0

11.503.709

II

CHELTUIELI TOTALE

5008

11.503.709

0

11.503.709

Autorități publice

5108

10.255.947

0

10.255.947

Asigurări și asistență socială

6808

1.247.762

0

1.247.762

PROIECTUL VENITURILOR Șl CHELTUIELILOR EVIDENȚIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL RECTIFICATE PE ANUL 2(107

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE,TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE

- lei -

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget rectificat 2007

Influente

Buget rectificat

2007

I

VENITURI TOTAL

000111

81.601.805

195.000

81.796.805

1

Taxe speciale

361106

1.555.000

0

1.555.000

2

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

361108

2.625.000

0

2.625.000

3

Fond de rulment

361110

76.121.805

0

76.121.805

4

Alte venituri

361150

1.300.000

195.000

1.495.000

II

CHELTUIELI TOTALE

50.11

81.601.805

195.000

81.796.805

1

AUTORITĂȚI PUBLICE

51.11

3.113.000

195.000

3.308.000

- bunuri și servicii

20

100.000

195.000

295.000

- active nefmanciare

71

3.013.000

o

3.013.000

2

ÎNVĂȚĂMÂNT

65.11

1.642.000

0

1.642.000

-active nefinanciare

N

1.642.000

0

1.642.000

3

CULTURĂ. RECREERE

67.11

484.000

0

484.000

-active nefinanciare

71

484.000

0

484.000

4

LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ

70.11

18.396.805

0

18.396.805

- bunuri și servicii

20

0

0

- active nefinanciare

71

18.396.805

0

18.396.805

5

PROTECȚIA MEDIULUI

74.11

200.000

0

200.000

- bunuri și servicii

20

0

0

0

- active nefinanciare

71

200.000

0

200.000

6

TRANSPORT

84.11

57.766.000

0

57.766.000

- bunuri și servicii

20

0

0

0

- active nefinanciare

71

57.766.000

0

57.766.000

DIRECTOR ECONOMIC,


ec.OLIMPIA MOIGRĂDCONSILIUL LOCAL AL

Anexa 6 la llotararca nr. 620/2007


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

PENTRU ANUL 2007


MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nr.83931/445/12.10.2007

o.oo|

1

Parking si birouri primărie

8313.00

8,313 00]

ooo|

ooo]

2,263 00|

o ool

0 00

6.050.00

0 00

execuție

str Moților nr 3-7

I

L

..J.....

1

I15.oo|INV.            mii ici

Nominalizarea pe obiective de investiții

prevederi 2007

Total

din care:

Observații

Total alte surse constituite potrivit legii

Taxa apa

Taxa salubritate

Alte surse

Buget de stat

Ordonanța 19/1994 HG 505/1998

Credite

Bugetul local

0

2

3

4

5

6

8

9

10

II

IUI Al. GLNLKAI.

253,890.00

181,539.00

342.00

150.00

79,509.00

21,860.00

1,500.00

78,178.00

72351.00

A

Ut RARI

IN CONTINUARE

115,239.00

100,684.00

342.00

150.00

35353.00

11,536.00]       1.500.00]       51,803.00

14,555.00

B

LUCRĂRI NOI

78,586.00

62,421.001          0.00|        0.00

32.242.00j     7,874.00

0.00

22305.00

16,165.00

C

ACHI/J I11 DE BUNURI

SI ALTE CHELTUIELI

60,065.00

18,434.00

0.00

0.001      11,914.00

2,45O.OO|           0.00

4,070.00

41,631.00

51.02

XTTOim VI1---------------------------

23.508.00

9.278.01)]

0.00

0.001

3,013.00

0.00

6.00

6.265.00

14.230.00

PUBLICE SI ACȚIUNI GENERALE

1

L

A |Lucrări in continuare

8313.00|        8313.00Ț

0,001 o.oo|

2,263.00

0.001

0.00|       6,050.0of

1.865.001

o.oo| o.oo|

o.oo|

o.oo|

0.00|          115.00|

1.750.001

1

Modernizare spatii clădire str Moților nr>

1,100.00

000

000

0 00

0 00

0 00

0 00

1.10660

execuție

2

Introducere încălzire centrala in sediuT

300.00

oool

000

0 00

0 00

0 00

0 00

000

300 00

execuție

primăriei P-ta Unim nr 1 -2

L

3

Introducere încălzire centrala in sediul

100.00

ooo!

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

100 00

execuție

primăriei de cartier Manastur

1

Introducere încălzire centrala in sediul

250.00

ooo]

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

ooo

250 00

execuție

primăriei de cartier Someseni

L

5

Construcție cu parking P-ta Unirii nr I

115.00

115 00|

ooo

ooo

0.00

ooo

ooo

11500

ooo

execuție

str 1 C Bratianu nr 13-15

1

13330.00|

)    (Concurs de soluții

100,00

o,oo|

0,001

o,oo|

0,00

0.00

0.00

0,00

100,00

proiecatre

2

SF, PI Modernizare spatii clădire str Moților nr 5

100,00

o.ool

o,oo|

0,001

0.00

0.00

0.00

0.00

100,00

proiecatfc

3

Achiziții imobile

(inclusiv terenuri, exproprieri, expertize)

8.000,00

o.ool

o.ool

o.ool

0.00

0.00

o.oo

0,00

8 000.00

execuție

4

SP.PI Introducere încălzire centrala in

100.00

o.ool

o.ool

0.00

o.ool

o.ool

o.ool

0.00

100,00

proiecatre

sediul primăriei P-ta Unirii nr 1 -2

I

L

1

1

5

sf.pi                             ---------------

40,00

o.ool

0,001

o.ool

o.ool

o.ool

o.ool

0.00

40,00

sediul primăriei de cartier Ins

... 1

1

I

1

6

SF.PI Introducere încălzire centraTam"""

40,00

o.ool

0.00

o.ool

O.ool

o.ool

o.ool

0,00

40,00

proiecatre

sediul primăriei de cartier Marasti

!

1

7

SF.P T introducere încălzire centrala in

40,00

0.00

0.00

o.ool

o.ool

0,00

0,00

0.00

40.00

proiectare

sediul primăriei de cartier Manastur

I

1

8

SF.PI Introducere încălzire centrala in

40,00

o.ool

o.ool

o.ool

o,oo|

0.00

o.ool

0.00

40.00

proiectare

sediul primăriei de cartier Someseni

—L

1

J0| execuție

10

SF.P F Consolidare clădire P-ta Uninui^^

100.00

o.ool

o.ool

o.ool

0.00

o.ool

o.ool

0.00

100.00

proiectare

inclusiv expertiza

_

î

I

11 [Consolidare clădire str Moților nr *

1.270,00

0.00

0.00

0.00

0.001 0.00

0.00

0.00

1 270.00| execuție

12

SF.PI Consolidare clădire str Moților nr 7 inclusiv expertiza

50,00

0,00

o.ooj        0.00

o.ooj         o.noj           o.oo

0.00

50.00

proiectare

13

SF.PI Construcție cu parking P-ta Unim nr 1 str 1 C Bratianu nr 13-15

100,00

100,00

0.00

0,00

o.ooj         0.00

0.00

100.00

0.00

proiectare

13

S.F ,P T Modernizarea sălilor dc de ședința ale Primaiiei(Moților nr3

100,00

0,00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

100.00

proiectare

14

Expertize terenuri

200,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

200.00

proiectare

1 15

Dotări independente

3.000,00

750,00

0,00

0,00

750,00

0.00

0,00

0,00

2 250.00

n

61,02

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

565,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

565,00


| B |I.ITRAR1 NOI

1

Amenajare rampe pe râul Someș pentru al im cu apa a autospec ( HCL 579/2001 )

280,00

o.ool

o.ool

1

0.00

o.ool

o.ool

0.00

280.00

execuție

1 c

ACHI/J III

285,00

o,oo|

o,oo|

o,oo|

0,00

0,001

0,001

0,00

285,00

1

1

F. F* I Amenajare rampe pe râul Someș pentru alim cu apa a autospecialelor

35,00

o.ool

o.ool

o.ool

0.00

o.ooj

o.ool

0,00

35.00

proiectare

Dotări independente

250,00

0,00|

o,oo|

o,oo|

0,00

o.oo|

o.oo|

0,00

250,00

1

65,02

INVATAMANT

14344,00

11354,00

0,00

0,00

1.642,00

9.712,00

0,00

0,00

2.990.00

A

LUCRĂRI

IN CONTINUARE

830.00

800,00

o.ool         o.ool           0.00

800,001 0,00

0,00|             30.00

1

Grădiniță nr 74-Modernizare sistem de mcalzire-amplasamcnt str Zorilor nr 36

25,00

o.ool         ăoo

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

25.00

execuție

2

Școala nr 10- Compartimentare mansarda

300,00

300,00

0,00

0,00

0.00

300,00

0.00

0.00

0.00

execuție

3

Grădiniță nr 42- Mansardare si extindere

500,00

500,00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0,00

0.00

execuție

4

Extindere liceu Romul Ladea

5,00

o.ool           0^00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

5.00

execuție

B

LUCRĂRI NOI

9.997,00

8.352,00

0,00

0,(10

1.242,00

7.110,00

0,00

0,00

1 645.00

1

Grădiniță nr 74-modemizare sistem încălzire amplasament str Pasteur

70,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

70.00

execuție

2

Grup Școlar A Borza-modemizare centrala termica

75,00

o.ool          d/jo

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

75.00

execuție

3

Colegiu iehmc energetic-modemizare centrala termica

500,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

execuție

4

Colegiu Iehmc de Iransporturi 1 ransilvania modernizare centrala termica

700,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

700,00

execuție

5

Construire grădiniță cartier Gruia

875,00

725,00

0.00

0.03

0,00

725.00

0.00

0,00

150,00

execuție

6

Construire grădiniță cartier central amplasament str Moților nr 135

875,00

725.00

0.00

0.00

0.00

725,00

0.00

0,00

150.00

execuție

7

Mansardare Liceu coregrafie

1.842.00

1.842,00

0.00

0.03

1 242.00

600,00

0,00

0,00

0,00

execuție

8

Școala loan Bob - supraetejare si extindere-

400,00

400,00

0,00

0.00

0.00

-100,00

0,00

0,00

0,00

execuție

9

Școala Emil Isac

Mansardare clădire

150,00

150,00

0,00

0.00

0.00

150.00

0,00

0.00

execuție

10

Grădiniță nr 1 construire se^Tu”™" ( Grădiniță nr 9 )

320,00

320,001          0.00

0,00

0,0)

320.00

0,00

0,00

0,00

execuție

11

Grădiniță nr 32 -Sediu nou

340,00

340.00

0,00

0.00

0.1X1

_

340.00

0,00

0.00

0.00

execuție

12

Campus tehnic preuniversitar

2.500,00

2500,00|

0,00

0.00

2 500,00

0,00

0.00

0,00

execuție

13

Colegiul tehnic 1 rânsîTvănuT"“

1350,00

1 35O.OOJ

0,00

0.00

0.00

1 350,00

0.00

0.00

0.00

execuție

C

ÂL'll CHELTUIELI UE

INVESTIȚII

3.517,00

2.2O2,OO|

0,00

0,00

400,00

1.802,00

0,00

0,00

1315,00

1

SE. PT Colegiu Tehnic Energetic

110.00

o.ool

0,00

o,oc

0,00

0.00

0.00

0.00

110,00

proiectare

modernizare centrala termica

L

2

Expertize cladn iscoT^™

50,00

o.ool          0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

50,00

proiectare

3

Expertize centrale termice

50,00

0,00|          0/X)

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

50,00

proiectare

4

SE. P I Grădiniță nr 32 -Sediu nou

60.00

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0.00

0.00

proiectare

5

S E, P I Grădiniță nr 74-Modernizare sistem incalzire-amplasament str Pasteur

45.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

45,00

proiectare

6

S E. P I Grădiniță nr 55 -Mansardare clădire

50,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

50.00

proiectare

7

S.E.P 1 Modernizare centrala termica Liceu informatica Tiberiu Popoviciu

50,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

50.00

proiectare

8

Grup Școlar Unirea-consolidare casa scarn

115,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115,00

execuție

9

S F. P I Grup Școlar Unirea-consoTîcîăr^^" casa scani

35,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

35,00

proiectare

IO

S F, P T Grup Școlar A Borza-modemizare centrala termica

45,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

45.00

proiectare

11

SF. PT Școala Al v voevod-acopenre terasa

15,00

0,001 0,00

0.00

6,00

0.00

0.00

0,00

15.00

proiectare

12

SF.P 1 Mansardare clădire Liceu Apaczai Janos

50,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

proiectare

13

S.F, P I- Școala hmil Isac-municipiul Cluj-N Mansardare clădire

100,00

100,001 0.00

0.00

0,00

100.00

0.00

0,00

0.00

proiectare

14

S F. P 1 - Liceul E Pora Mansardare clădire

45,00

o.ool

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

45.00

proiectare

15

SF.PI Școala Generala Horea, mun Cluj-N mansardare

50.00

o.ool

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

50.00

proiectare

16

SF.P 1 - Consolidare versant la Grup Școlar Aurel Vlaicu

80,00

o.ool

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

80.00

proiectare

17

SF.P I - Extindere clădire Liceu Mihai Eminescu

70,00

o.ool

0.00

O.CO

0.00

0.00

0,00

0.00

70.00

proiectare

18

SF.P 1 - Construire grădiniță cartier central

75,00

75.001

0.00

0,00

0,00

75.00

0.00

0.00

0,00

proiectare

19

SF.P I - Construire grădiniță cartier Gruia

75,00

75.001

0.00

0,00

0,00

75,00

0.00

0.00

0.00

proiectare

20

SF. PI Colegiu Iehnic de Transporturi Transilvania modernizare centrala termica

125,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

125,00

proiectare

21

S F. P 1 - Consolidare sala spoit Liceu G Sincai

100.00

100.00

0.00

0,03

100.00

0.00

0,00

0,00

0.00

proiectare

22

Consolidare sala de sport Liceu G Sincai

300,00

300,00

0.00

0,00

300,00

0.00

0.00

0.00

0.00

proiectare

23

Expertiza. S F . P I Școala loan Bob

100,00

100,00

0.00

0,00

0.00

100,00

0,00

0.00

0,00

proiectare

24

Consolidare (. olegiul economic Iulian Pop

600.00

600.00^ 0,00

0.00

0.00

6OO.(H)

0.00

0.00

0.00

proiectare


25

Consolidare C olcgiul telecomunicații Augustin Maior

400,00

400,00|          0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0.00

proiectare

26

SF.PT-Gradinita nr 1 construire sediu ( Grădiniță nr 9 )

100,00

100,00

0,00

0.00

0.00

100,00

0,00

0,00

0.00

proiectare

27

S I- ,P.'1 Campus tehnic preuniversitar

150,00

150.00

0,00

0.00

0,00

150.00

0.00

0,00

0.00

proiectare

28

S.F..P 1 Colegiul tehnic transilvania

142,00

142,00

0,00

0.00

0.00

142,00

0,00

0,00

0.00

proiectare

29

SF, FI Grădiniță nr 16- Modernizare canalizare

25,00

O.OOl           (XOO

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

25.00

proiectare

30

SF.PT Grădiniță nr 74-Modemizare sistem de incalzire-amplasament str Zorilor nr 36

5,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

5.00

proiectate

31  |1><)IAKI INDEPENDENIL                   |       300,00

0.00|           0.00|         0.00|           0,00|          0,00|           0.00|            0.00|             300,00|

66,02

SANAIATE

500,00

0,00

0,00

O.OOl           0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

B

LI ( RARI NOI

170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 70,00
1

Modernizare si extindere spatii la

170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00

execuție

Spitalul Clinic Municipal
c

ACHIZIȚII UE BUNURI-------------------

330,00

0.00

---------IHW|----------------IOT

--------Oij---------nrr

--------TJOT
1

S F , P T Modernizare si extindere spâtîHâ

130,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

130,00

proiectare

Spitalul Clinic Municipal


~2—poiAitr67,02

CULTURA, RLCREERE SI RELH.'IE---------

4.785,00

1.734,00

0,00|         O.lldj         484,00|         0,00

0,00|        1.250,00

3.051.00


B

LUCRĂRI NOI-------------------------

3.310,00

1.250,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

1.150,00

2.060,00

I

Const. clădire pentru Filarmonica de stat Cluj-Napoca

500.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

500.00

execuție

2

Reabilitare si redare in circuitul cultural si turistic al Bastionului Croitorilor

600,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

execuție

4

Amenajare patinoar artificial mobil

100,00

0,00

0.00

0.30

0.00

0,00

0.00

0.00

100.00

execuție

5

Modernizare sala cinematograf Republica

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

execuție

6

Construire complex de agrement Aqua

10,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

IO.O(

execuție

7

Reabilitare monumente Matei Corvin. Mihai Viteazu

250.00

100.00

0,00

0,00

100.00

0,00

0,00

0,00

150.00

execuție

C.

ALTE CHELTUIELI DE

INVESTIT! 1

1.475.00

484.00

0,00

0,00

384,00

0,00

0,00

100,00

991,00

1

S F. P T Reabilitare P-ta Avram lancu

275,00

100,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

100.00

175.00

proiectare

2

SF. PT Construire clădire pentru Filarmonica de stat Cluj

700.00

384,00

0.00

0,00

384,00

0,00

0.00

0.00

316.00

proiectare

3

SF. PT Reabilitare monumente Matei Corvin. Mihai Viteazu

100,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

100.00

proiectare

4

SF.PT Amenajare patinoar artificial mobil

50.00|             0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

50.00

proiectare

5

SF.PTRcabihtare si redare in circuitul cultural si turistica! Bastionului Croitorilor

100,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1 OO.O^Iproicctare

6

Expertize monumente

50,00

o.ool           0.00

o.co

0.00

0,00

0,00

0,00

SO.Oujproiectare                   |

7

SF.PT Modernizare sala cinematograf Republica

100,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

100.00

proiectare

8

SF.PT Construire complex de agrement Aqua

50,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

50,00

proiectare

9

SF.PT Muzeul de speologic

5O,Oo|

0,00

0,00

0,03

0.00

0,00

0,00

0,00

50.no [proiectare

| 68,02 JASIGL'KAKl SI ASISltM A SOCIALA          |      1300,00)            0,00|         0,00|        0,0 >|         0,00|        0,0o|         0.00|          0,00|         1300,00|

C AN 11NA Dh AJU1 OK SOC. 1 Al> SI CRESF,

1300,00

(MM)]

0,00

<UM|

o.oo|         o.oo|           0,00

o,oo|

1300,00
I—c—jAL'HIZI 111-----------------------

1300,OO|

0,001

o,oo|

o,oo|

o,oo|

0.00|

0,0111

o,oo|

1.3o6,ooT

1    | Dotări independente cantina

:        i.ooo,oo|

0.00|

0.00|

o.oo|

o,oo|

o,oo|

o.oo |

o,oo|

2    | Dotări independente crcse

100,00)

o.ooj

o.oo|

o,oo|

o,oo|

o,oo|

o,oo|
3

SF. PI. expertiza. Construire cresa Aleea Herculane nr 13

200,00

0.00

0.00

0.00

0,00

o.oo

0.00

proiectare

70,02

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

70.171,00

42.829,00

0,00

0,00

16.896,00

648,00

1.500,00

23.785.00

27342,00

A

Ltlt'HAKI IN CUNIINLAUL

39363,00

26.151,00

0,00

0.00

7.216,00

0,00

1.500,00

17.435,00

13.212,00

niMȚiriTT, LOCAL

39363.00

26.151,00

0,00

0,00

7.216.00

0.00

1.500,00

17.435.00

13.212,00

1

.Amenajare, redimensionare piața publica Flora

1.649,00

1 619.00

0,00

0,00

1 619.00

0.00

6,66

0,00

30.00

execuție

2

Amenajare, redimensionare piața publîc^^™

Zorilor

729,00

729.00

0,00

0.00

729.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

execuție

3

.Amenajare, redimensionare piața piîbTica Hermes

2333,00

1 793.00

0,00

1.793,00

0.00

0.00

0.00

540,00

execuție

4

Ansamblu de locuințe str Timișului Blajului - Rodnei

34.652.00

22.010,00

0.00

0.00

3.075,00

0.00

1 500.00

1 7 435.00

12 642.00

execuție

1 B

LTCRAHI NOI—

6.040,00

4.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.700,00

1340,00

1

l.34n,no|yosmin i.înrxr

4.700,00|

1

Modernizarea si extinderea iluminatului

5.000.00

4 700,001

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

4 700.00

300.00

execuție

public (H C L 362/2001 . H C L 217/2002)

12

Reabilitare termica clădiri multletâjâî^"

100,00

o.ooj           0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

166.66

execuție

3

Incubator de afaceri in municipiul Cluj - Napoca

80,00

o.ool          0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

80.00

execuție

4

Rampa handicapați

250,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

250.00

execuție

5

Centrul de informare turistica si infochioscuri

400,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

400.00

execuție


6

Casctarc parau Calvaria si amenajare parc ari

60,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

60,00

execuție

7

L I E Blocuri locuințe str I aberei

100,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

100,00

execuție

8

Extindere centru intretinere si tratare câini

50,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

50.00

execuție

C

ACHIZIȚII DE BUNURI

24.768,00

11.978,00|

0,00

0,00

9.680,00

648,00

0,00

1.650,00

12.790,00

CONSILIUL LOCAL

24.768.00

ll.978,00|

0,00

0,00

9.680,00

648,00

0,00

1.650,00

12.790,00

|Harta municipiului Cluj- Napoca

930.00

00°l

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

930,«)|l’'o><?ctare

2

Reactualizare secțiuni harta municipiului

500.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

proiectare

3

PUZ - PUD pentru modificare

3.000,00

2 000.001

0,00

0.00

2 000,00

0.00

0.00

0,00

1 000.00

proiectare

studii de urbanism si studiu de circulație

4

Reactualizare PUG

900,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

900.00

proiectare

5

Expertiza imobile fond de stat

100,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

100.00

proiectare

II

Consolidare terenuri in zonele care prezintă pericol de alunecare

1.500,00

1 ooo.ooj

0.00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

500.00|cxecut,c

12

Sb.PI Consolidare terenuri in zone care prezintă pericol de alunecare

300,00

o.oo|

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

3o6.66|pfoiectare

13

8 k P I Ansamblu de locuințe str I imisuTu^" Blajului - Rodnei

250,00

25O.OO|          0.00

0.00

0,00

6.00

0.00

250.00

"""^\00|proicctare

14

SF.PT Caseta: e parau ( alvana si amenaj parcari

1.000,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

1 000.00|prolecta,c

15

SF.P 1 .PUD.PUZ-Construire blocuri locuințe destinate închirierii

200,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

200,00|proiectare

16

SF.P 1 .PUD.PUZ- LI E blocuri locuințe str Taberei

95,00

0,00

0.00

o.co

0,00

0.00

0.00

0,00

95.00|Pro,ectare

17

S F, P 1 Centm de vârstnici

50,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

50,00|proiectare

18

S F. P T Adăpost temporar pentru victimele violentei in familie

50,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

50,00[proiectare

19

8 F . P 1 - Reabilitare termica clădiri

648,00

648,001          0.00

0.03

0,00

648,00

0.00

0.00

0.00|proiectare

20

SF.PT Extindere centru intretinere si tratare câini

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

J

100.00 proiectare

21

S F ,P T Rampe handicapați

5.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00               5.00

1

proiectare6

Consolidare si reabilitare imobile Fond de stat

100,00

o.ool

0,00

0.00

0,00

6.00

0.00

0.00

100.00

execuție

H C L 243/1998 . H C L 34/19987

Dotări urPăne™"

13.430,00

6 680,00

0,00

6 680,00

0.00

0.00

0.00

6 750,008

Concurs soluții

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

10.00|pro’cctare

9

Achiziții corpuri si elemente de iluminat public

500,00

500,00

0,00

o.co

0.00

0.00

0.00

500.00

o,oo|

10

S F, P T Modernizare iluminat public

1.000,00

900.00

0,00

o.co

0.00

0.00

0,00

900.00

lOO.OOjproiectare
22

Audit sistem de iluminat

100,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00 100,00

1

proiectare74,02

PHOI'Kfl'lA MEDIULUI--------------------

1355.00

200,00

0,00l       150.06

50,00|         0,00

0,00

0,00

1.155,00

A


200,001

1

Amenajare puncte gospoSârest^"

600.00

150,00

0,00

150.00

0.00

0.00

0,00

0.00

450.00

execuție

HCL 195/1997 . HCL 555/2001


2

Închidere si pasivizare rampă^î^Tcseuri

Pata Rat

100,00

50.00

0,00

0,00

50,00

0.00

0.00

0.00

50.00

execuție


I Modernizare puncte gospodărești200.00

0.00|

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

execuție

200,00

o.ooj

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

execuție
6

1.010,00

1 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 010.00

0.00

execuție

7

610,00

610,00

| 0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

610.00

0,00

execuție

8

Modernizare strada luliu Maniu

446,00

446.001          0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

446,00

0.00

execuție

9

Modernizare strada Bolyai

146,00

146.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

146.00

0.00

execuție

10

Modernizare strada HennanTn^crtTî™™

188,00

188.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

188.00

0.00

execuție

11

Modernizare Aleea Padin

614,00

614.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

614,00

0.00

execuție

12

Modernizare str Șiretului

560,00

560.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

560,00

0.00

execuție

13

Modernizare str Bucegi

2.862,00

2 862.001 0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

2 862,00

0,00

execuție

Modernizare pod str Scortarilor

15,Oo|              I5.00|           0,00|         0.00|           0.00|         0.00

0.00

15.00

O.oojexecutie

15

Mod Str Maramureșului si străzi adiacente

Conform H C L 522/2000

4.974,00

4 974.001        342,00

0.00

0.00

0.00

0.00

4 632.00

0.00

execuție

|    B [Lucrări noi                                           |      55.760.00|         47.240,00|           O,0O|         0,0(>|     30.900,00|         0,00|           0.00|       I6340.0(l|           8.520,00|

|( onsilil local

52375,00

47.240,00|          0,00|        0,00|     30.900,00|         0,00|          0,U0|      16340,00|          5.135,00|

1

Reabilitare poduri conform

H C.L 5/2004 pentru 31 de obiective

3.000,00

2 900.001          0.00

0,00

1 pno.uo

0.00

0.00

1 000.00

ioo,or

execuție

2

Modernizare pasaie pietonale subterane

1.500.00

1.500.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

1 500.00

0.00

execuție

3

Implementarea managementului de trafic prin mod /ext sistemului de semaforizare actual

5.500,00

2.000.00

0.00

0.00

2 000,00

0,00

0,00

0.00

3 500,On

execuție

4

Modernizare si amenajare pietonal a Bulevardului Eroilor si P-ta Unirii

12.000,00

12 000.001 0,00

0,00

7 000.00

0,00

0.00

5 000.00

0.00

execuție

LU

700.00

600.001

0,00

0,00

600.00

(«.«)

0,00

(),(XI

100.00

execuție
6

Modernizare str Crinului

700,001           600.00

0.001 0,00

600,00 | 0,00| 0,00

o.eo

100,00

execuție

7

Modernizare .AleeaTTocTcănu™-

1.400,00

1 300.00

0,00

0,00

600.00

0,00

0.00

700.00

100.00

execuție

8

Modernizare str ^ctoruTu^™

1.400,00

1 300,00

0.00

0,00

700,00

0.00

0.00

600,00

execuție

1 ’

Modernizare str Teleorman

2.200,00

2.ioo.oo|           o.oo|         0.00

900.00

O.<w|           0,00

1 200.00

100.00

execuție

10

Modernizare str Cojocnei

1.500,00

1 400.00

0.00

0,00

700JXJ

0.00

0.00

700.00

100.00

execuție

11

Modernizare str OâmțovîteT"

1.400,00

1 300.00

0.00

0,00

600.00

0.00

0,00

700.00

100.00

execuție

12

Modernizare str I arnâvelo^™

700,00

600.00

0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

execuție

13

Modernizare str Parang

2.500,00

2 400.00

0,00

OOO.tX»

0.00

0.00

1 5(K),00

100.00

execuție

14

Modernizare str Paris

3.500,00

3 400,00

0.00

0.00

1 «00,00

0,00

0.00

1 500.00

100,00

execuție
15

Modernizare str Marasesti

1.000,00

"** 900.00J

0,00

900.00

0,00

0,00

0.00

100.no

execuție16

Reabilitare drum capat strBrancusi-

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

35.00

execuție

Colonia Borhanci17

Modernizare străzi

5.040.00

4 740,00|          0,00

0.00

2.800.00

0,00

0,00

1 940.CK)

300.00

execuție18

Garaj public subteran P-ta Mihai \ iteazu

8.300,00

8 200,00

0.00

0.00

8 200.00

0.00

0.00

0,00

100.00

execuție

[RA I I I1

Modernizare linie de tramvai si trama

2.850,00

o.ool

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

stradala

1


2

Modernizare acționare electrica la tramvaie

535,00

o.ool

0.00

o,6c

0,00

0.00

0,00

0.00

prin montare choppere


| c |achIz.iiiii>U BUNURI


2 S50,<»|««utie


5 (v [execuțieI5,(>o|

1

SF.P 1 Modernizare si amenajare pietonal

620,00

620.001

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

620.00

0.00

proiectare

a Bulevardului Eroilor si P-ta Unirii

_2

SF.P I Modernizare străzi

2.000,00

1 900.00|

0.00

0.00

4OO.O0

0.00

0,00

1 500.00

100.00

proiectare

(rest obiective)

I3

S F. P 1 Modernizare pasaje"pîetonâTe"

85,00

0.00I

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

85,00

proiectare

subterane

1—3—

SE, PI Construcție cu parEnîq”” str Ion Meșter f n

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

proiectare

5

SF.PI Proiectare, consultanta in vederea implementării managementului de trafic prin mod /ext sistemului de semaforizare actual

600,001            50,00

1

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

50,00

550.00

proiectare

6

S P F ,S F Pasaj subteran C alea Moților-B-dul2l Decembrie 1989

200,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

200,00

proiectare

7

S 1 P I Parking suprateran C artier Manastur

300,00

300.00

0.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

proiectare

8

SF. P1 Garaj public subteran P-ta Mihai

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

proiectare

Vitcazu
PRIMAR EMIL BOC


DIRECTOR TEHNIC
SEF SERVICIU