Hotărârea nr. 619/2007

Hotărârea 619/2007 - Încheierea unui act aditional la contractul de concesionare nr. 54671/05.08.2005 (prelungirea termenului de realizare a constructiei).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 54671/05.08.2005

(prelungirea termenului de realizare a construcției)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extrardinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 54671/05.08.2005 (prelungirea termenului de realizare a construcției) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 53189 din 17.09.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 54671/05.08.2005 (prelungirea termenului de realizare a construcției);

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, art. 39 al. 2 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 54671/05.08.2005, în condițiile prevăzute de Cap. IV, art. 10., pct.lO.c.2. din contract, încheiat în baza Hotărârilor nr. 174/2005 și nr.316/2005, precum și a licitației publice din data de 20 iulie 2005, în vederea realizării unor blocuri de locuințe, în sensul prelungirii cu un an a termenului de începere a executării lucrărilor autorizate, cu data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.