Hotărârea nr. 618/2007

Hotărârea 618/2007 - Prelungirea contractului de închiriere pentru „locuinta socială” situată în municipiul Cluj-Napoca, str. St. O. Iosif nr. 6, ap. 11, pentru d-na. Sfait Adriana Simona.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de închiriere pentru “locuința socială" situată în municipiul Cluj-Napoca. str. St. O. Iosif nr. 6. ap. 11. pentru d-na. ȘFAIȚ ADRIANA SIMONA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractactului de închiriere pentru "locuința socială" situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Șt. O. Iosif nr. 6, ap. 11 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Postolache Nicoleta. Tudor Radu Pușcaș. Alexandru C'ordoș. Mihai Sandu și Somogyi Gyula:

Analizând Referatul nr. 2048 din 19.09.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de închiriere pentru "locuința socială" situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Șt. O. Iosif nr. 6. ap. 11, pentru d-na. ȘFAIȚ ADRIANA SIMONA;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind Nonnele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996:

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. “c" și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Sc aprobă prelungirea contractului de închiriere pentru "locuința socială" situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Șt. O. Iosif nr. 6. ap. 11. pentru d-na. ȘFAIȚ ADRIANA SIMONA pe o perioadă de un an de la data adoptării hotărârii.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 618 din 25 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)