Hotărârea nr. 617/2007

Hotărârea 617/2007 - Prelungirea contractului de închiriere pentru „locuinta socială” situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 47, ap. 5, pentru d-na. Ferco Livia.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOC A

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului dc închiriere pentru “locuința socială” situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 47. ap. 5. pentru d-na. FERCO LIV1A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractactului de închiriere pentru "locuința socială” situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Traian nr. 47. ap. 5 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Postolache Nicoleta. Tudor Radu Pușcaș. Alexandru Cordoș. Mihai Sandu și Somogyi Gvula;

Analizând Referatul nr. 2050 din 19.09.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de închiriere pentru “locuința socială” situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Traian nr. 47. ap. 5. pentru d-na. FERCO LIV1A;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. "c" și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă prelungirea contractului de închiriere pentru "locuința socială” situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Traian nr. 47. ap. 5. până la soluționarea revendicării imobilului, dar nu mai mult de un an de la data adoptării hotărârii, pentru d-na. FERCO LIV1A.

Art.2 Contractul de închiriere încetează de drept la predarea locuinței către revendicator.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.Nr. 617 din 25 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)