Hotărârea nr. 614/2007

Hotărârea 614/2007 - Prelungirea contractului de închiriere pentru „locuinta socială” situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 17, ap. 149, pentru dl. Cocis Liviu.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPII LVI CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de închiriere pentru "locuința de serviciu” situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Bucegi nr. 17. ap. 149. pentru d-1. C'OCIȘ LIVIU

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractactului de


închiriere pentru "locuința de serviciu” situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Bucegi nr. 17. ap. 149 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Postolache Nicoleta. Tudor Radu Pușcaș. Alexandru Cordoș. Mihai Sandu și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 2045 din 19.09.2007 al Direcției fondului imobiliar de


stat, prin care se propune prelungirea contractului de închiriere pentru "locuința de serviciu” situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Bucegi nr. 17. ap. 149. pentru d-1. COC1Ș LIVIU;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. "c” și 45 din Legea nr. 215/2001 a


administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă prelungirea contractului de închiriere pentru ‘‘locuința de


serviciu” situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Bucegi nr. 17. ap. 149. pentru d-1. C'OCIȘ LIVIU pe o perioadă de un an de la data adoptării prezentei hotărâri.


Art.2 în cazul în care chiriașul se adresează instanțelor de judecată cu


solicitarea de a cumpăra locuința aflată sub incidența prezentei hotărâri. încetează de drept contractul de închiriere pentru acea locuință.


Contractul de închiriere încetează de drept la data încetării contractului de


muncă sau la încetarea raporturilor de serviciu în cazul funcționarului public, conform Legii nr. 188/1999 modificată

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Președinte de ședință. Ing. Horea Ioan Florea


Nr. 614 din 25 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)