Hotărârea nr. 613/2007

Hotărârea 613/2007 - Prelungirea contractului de închiriere pentru „locuinta socială” situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Tulcea nr. 9, ap. 16, pentru dl. Cocis Vasile.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de închiriere pentru “locuința de serviciu” situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Tulcea nr. 9. ap. 16. pentru d-1. COC1Ș VASILE

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractactului de închiriere pentru "locuința de serviciu” situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Tulcea nr. 9. ap. 16 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Postolache Nicoleta, Tudor Radu Pușcaș. Alexandru C'ordoș. Mihai Sandu și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 2046 din 19.09.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de închiriere pentru "locuința de serviciu” situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Tulcea nr. 9. ap. 16. pentru d-1. COCIȘ VASILE;

Reținând prevederile H.G. nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. "c” și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă prelungirea contractului de închiriere pentru "locuința de serviciu” situată în municipiul Cluj-Napoca. str. Tulcea nr. 9, ap. 16. pentru d-1. COCIȘ VASILE pe o perioadă de un an de la data adoptării prezentei hotărârii.

Art.2 în cazul în care chiriașul se adresează instanțelor de judecată cu solicitarea de a cumpăra locuința aflată sub incidența prezentei hotărâri. încetează de drept contractul de închiriere pentru acea locuință .

Contractul de închiriere încetează de drept la data încetării contractului de muncă sau la încetarea raporturilor de serviciu în cazul funcționarului public, conform Legii nr. 188/1999 modificată .”

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 613 din 25 septembrie 2007 (Hotărârrea a fost adoptată cu 25 voturi)