Hotărârea nr. 610/2007

Hotărârea 610/2007 - Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Piata Avram Iancu”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții

“Reabilitare Piața Avram Iancu”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reabilitare Piața Avram Iancu” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 76355 din 20.09.2007 al Direcției tehnice privind propunerea de aprobare a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de „Reabilitare Piața Avram Iancu”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare Piața Avram Iancu ", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanțarea Studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic va fi făcută din credit si buget local pe anul 2007, Cap. 67.02 subcap. C, Poz. 1.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 610 din 25 Septembrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)Președinte de ședință, Ing. Horea Ioan FloreaCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexa la Hotărârea nr. 610/ 2007

CARACTERISTICILE PRINCIPALE Șl INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII "Reabilitare Piața Avram Iancu ”

TITULAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

-Valoarea totală a investiției conform devizului general inclusiv TVA este:

7.973.307.68 LEI (2.365.966.6 euro)

Din care C+M (faraTVA)               5.071.187.38 LEI (1.504.803,3 euro)

Studiul de fezabilitate cuprinde:

Documente. Ridicări topografice

Raport de expertiză tehnică la fântâna arteziană

Studiul geotehnic

Partea scrisă, Memorii, Devize arhitectură și rezistență

Descrierea Piese desenate: Detalii structură pietonală; Descrierea arhitecturală a fântânii-alternarea jocurilor de apă cu lumini: Iluminat Catedrala Ortodoxă și Teatru Național;

Lucrările propuse a se executa pentru Reabilitarea Pieței Avram Iancu sunt următoarele:

  • 1.  Modernizare fântână arteziană (restructurarea bazinului prin adaptarea unei noi soluții, înlocuirea întregii instalații pentru jocurile de apă. electropompe, conducte de legătură, diuze, realizarea iluminatului pe timp de noapte, joc de lumini și culori cu tehnologie modernă tip LED și FIBRĂ OPTICĂ, modem muzică, jeturi de apă alternate cu joc de lumini, în patru culori, pe fond de muzică, refacerea instalațiilor de apă. canalizare și electrice).

  • 2.  Modernizarea iluminatului urban și arhitectural din piața Avram Iancu. care cuprinde iluminatul pieței ca ansamblu, a statuii Avram Iancu. iluminatul clădirii Catedralei Ortodoxe, a Teatrului Național, prin iluminarea punctuală a elementelor arhitecturale deosebite a celor două clădiri, utilizând tehnologie modernă tip LED și FIBRĂ OPTICĂ), cu corpuri de iluminat de dimensiuni reduse, astfel, iluminatul clădirilor poate fi conectat la iluminatul public.

  • 3. Reabilitarea suprafeței circulabile a pieței: pavarea aleilor pietonale cu calupuri piatră naturală, prin păstrarea arhitecturii actuale. Pentru pavare alei pietonale și platforma din jurul fântânii se vor folosi pavaje de culoare naturală, cu nuanțe de culori. în care se decalează fibră optică de iluminat. Se propune un reflector care „ împrăștie” pe spațiul verde, lumini în diferite forme, după anotimp;

Se propune și înlocuirea actualului mobilier, bănci refăcute după un tipar al băncilor care vor masca Costul estimativ al investiției acestui obiectiv, propusă pentru aprobarea în Consiliul local este de 7.973.307,68 lei cu TVA (sumă care conține și organizarea de șantier).

cutiile cu instalațiile electrice.

Predarea PT și PAC — 45 de zile de la aprobarea SF în Consiliul local al MunicipiuluȚQ^-jTapodi^ termen de predare POE + DDE - 15 zile de la predarea fazei anterioare de proiectare / ~ p x\"Durata totală de proiectare: 90 de zile                                         /    /            \


Valoarea fără organizare de șantier: 7.332.245,69 lei cu TVA din care C+M = 5.071.187,38 lei cu TVA (valoare fără utilaje)

Durata estimată de realizare a investiției 4 luni și două săptămâni.

Sursa de finanțare a investiției : bugetul de stat și bugetul local

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu Studiul de fezabilitate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL privind cheltuielile necesare realizării investiției: „REABILITARE PIAȚA AVRAM IANCU”

in RON/ mii Euro la cursul: 1 Eu=3,3232 Ron din 06.09.2007

nr. crt.....

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (inclusiv tva)

total

din care supusa procedurii de achiziție publica

RON

EURO

RON

EURO

2.

3.

4.

5.

6.

PARTEA I                                  I

I

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

UZ

Obținerea terenului

-

I

1.2.

Amenajarea terenului

1 352 274.35

406 919.34

1 352 274.35

406 919.34

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

_

-

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea

12 000

,   3610.97.

12 000

1   3610.97

1 utilităților necesare obiectivului

1 ■■ .....•  î

1

i

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

13.1.

Studii de teren

26 100.41 .

7 854

-

,J-2

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

2 000

601.83

3.3.

Proiectare si engineering

187 266.59

56 351.28

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție publica

-

__h .v‘

-

3.5.

Consultanta

3.6.

Asistenta tehnica

8 000

i               ■ • •

■ ii m     __''   "

t.-.X'.. '

CAPITOLUL 4.

Cheltuieli pentru investiția de baza

>'iv

'2f ■]1 ’•

Constrtictirsi iitsfalatii ' ’*

3 682 258.65

1.-108 046.05

3 682 258.65-

1108 046.05

’niF!! iin

..Ti/

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

2 261 058.31

680 385.86

2 261 058.31

680 385.86

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

-

-

-

-

4.5.

Dotări

36 654.38

11 029.84

36 654.38

11 029.84

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

  • 5.1.1. lucrări de construcții

  • 5.1.2. cheltuieli conexe organizării șantierului

152 135.62

45 779.85

152 135.62

45 779.85

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

  • 5.2.1. comisioane, taxe si cote legale

  • 5.2.2. costul creditului

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

253 559.37

76 299.76

253 559.37

76 299.76

I

I

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru darea in exploatare

1

6.1.     Pregătirea personalului de

exploatare

_        i

i

6.2.     Probe tehnologice

_

TOTAL

7 973 307.68

2 399 286.13

7 973 307.68

2 399 286.13 |

Din care C+M

5 071 187.38

1 525 995.23

5 071 187.38

1 525 995.23 ■

PARTEA a Il-a

i                                                                                                                                                                                                                                                                                                       __

Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investiție

-

-

i

PARTEA a IlI-a

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producție

’ -

-

-

TOTAL GENERAL

7 973 307.68

2 399 286.13

7 973 307.68

2 399 286.13.

Din care C+M ; ■ i    A7

W1T8%^

1 525 995.23;

5 071 187.38

1 525 995.23.