Hotărârea nr. 609/2007

Hotărârea 609/2007 - Acordarea subventiei în sumă de 500.000 lei Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, pentru achitarea obligatiilor către bugetul general consolidat al statului, a ratelor scadente la creditul anagajat de la B.C.R.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind acordarea subvenției în sumă de 500.000 lei Regiei Autonome

a Domeniului Public Cluj-Napoca, pentru achitarea obligațiilor către bugetul general consolidat al statului, a ratelor scadente la creditul angajat de la B.C.R.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea subvenției în sumă de 500.000 lei Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca. pentru achitarea obligațiilor către bugetul general consolidat al statului, a ratelor scadente la creditul angajat de la B.C.R. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 76480 din 20.09.2007 al Direcției economice prin care se propune acordarea subvenției în sumă de 500.000 lei Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru achitarea obligațiilor către bugetul general consolidat al statului, a ratelor scadente la creditul angajat de la B.C.R.;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și ale Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă acordarea subvenției în sumă de 500.000 lei Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, pentru achitarea obligațiilor către bugetul general consolidat al statului, a ratelor scadente la creditul angajat de la B.C.R.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca și Direcția economică.Nr. 609 din 25 septembrie ( Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)