Hotărârea nr. 608/2007

Hotărârea 608/2007 - Suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli si plata sumei de 75.000,97 lei în baza SC. nr. 300/C/2006 a Tribunalului Comercial Cluj si a D.C. nr. 104/2006 a Curtii de Apel Cluj, sumă datorată către SC. Columna Import-Export SRL Cluj-Napoca cu privire la care municipiul Cluj-Napoca are calitatea de tert poprit conform adreselor de înfiintare a propririi nr. 67861/17.08.2007 de la Agentia Natională de Administrare Fiscală si 66048 din Dos. exec. nr. 696/2004 si 412/2005 de la B.E.J. Stolean Romeo Marius.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata suinei de 75.000,97 RON, în baza S.C.nr.300/C/2006 a Tribunalului Comercial Cluj și a D.C.nr. 104/2006 a Curții de Apel Cluj, sumă datorată către s.C. columna importexport s.r.l. cluj-napoca,

cu privire la care Municipiul Cluj-Napoca are calitatea de terț poprit conform adreselor de înființare a popririi nr. 67861/17.08.2007 de la Agenția Națională de Administrare Fiscală și 66048 din Dos. exec. nr. 696 / 2004 și 412 / 2005 de ia B.E.J. Stolnean Romeo Marius

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata sumei de 75.000.97 RON, în baza Sentinței Comerciale nr. 300 / C / 2006 a Tribunalului Comercial Cluj și a Deciziei Civile nr. 104 / 2006 a Curții de Apel Cluj, sumă datorată către s.C. columna IMPORT-EXPORT s.r.l. CLUJ-NAPOCA. cu privire la care Municipiul Cluj-Napoca are calitatea de terț poprit conform adreselor de înființare a popririi nr. 67861/17.08.2007 de la Agenția Națională de Administrare Fiscală și 66048 din Dos. exec. nr. 696 / 2004 și 412 / 2005 de la B.E.J. Stolnean Romeo Marius - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 241 / 41 din 20.09.2007 al Direcției economice cu privire la plata sumei de 75.000,97 RON. reprezentând spor de valoare (71.514.17 RON). onorariu expert (875 RON), taxă de timbru și timbru judiciar (2.611,80 RON). în baza Sentinței Comerciale nr. 300 / C / 2006 a Tribunalului Comercial Cluj și a Deciziei Civile nr. 104 / 2006 a Curții de Apel Cluj, sumă datorată către S.C. COLUMNA import export s.r.l. cluj-napoca, cu privire la care Municipiul Cluj-Napoca are calitatea de terț poprit conform adresei de înființare a popririi nr. 67861/17.08.2007 de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (până la concurența sumei de 208.679 RON, reprezentând obligații fiscale datorate de S.C. COLUMNA IMPORT-EXPORT S.R.L. - 7T/4, impozit, CAS, CASS} și adresei de înființare a popririi nr. 66048 din Dos. exec. nr. 696 / 2004 și 412 / 2005 de la B.E.J. Stolnean Romeo Marius (până la concurența sumei de 102.525,41 RON, reprezentând chirie neachitată de către S.C. COLUMNA IMPORT-EXPORT S.R.L. pentru spațiul închiriat de la R.A.D.P. CLUJ-NAPOCA, plus actualizări, cheltuieli de judecată și de executare)',

Reținând prevederile art. 274. 452-461 și 563 din Codul dc procedură civilă și ale art. 135-150 și 170 din Ordonanța Guvernului nr. 92 / 2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata către Agenția Națională de Administrare Fiscală, a sumei de 75.000,97 RON. în baza Sentinței Comerciale nr. 300 / C / 2006 a Tribunalului Comercial Cluj și a Deciziei Civile nr. 104 / 2006 a Curții de Apel Cluj, sumă datorată către s.C columna import-export s.r.l. cluj-napoca, cu privire la care Municipiul Cluj-Napoca are calitatea de terț poprit conform adresei de înființare a popririi nr. 67861 /17.08.2007 de la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.


Nr. 608 din 25 septembrie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)