Hotărârea nr. 607/2007

Hotărârea 607/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire locuinte colective S+P+2E, str. Coastei f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuințe colective S+P+2E str. Coastei f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuințe colective S+P+2E, str. Coastei f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 57317 din 19.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe colective S+P+2E, str. Coastei f.n., beneficiară: S.C. Tomșa Import Export S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 57317/9036 din 15.08.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe colective S+P+2E, str.

Coastei f.n., beneficiară: S.C. Tomșa Import Export S.R.L., prin care se reglementează condițiile urbanistice de ocupare a terenului și organizarea incintei, regimul de aliniere la 5,0 m. de la toate limitele de proprietate și de înălțime S+P+2E. Se asigură acces auto și parcarea în incintă. în garaje și la sol. Se vor asigura locuri de parcare cel puțin în echivalent cu numărul total de apartamente edificate. Se propun POT=30 % și CUT= 0.9. Reglementările propuse în P.U.Z. corespund cu UTR= CM2.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 57317/9036 din 15.08.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 607 din 25 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)