Hotărârea nr. 606/2007

Hotărârea 606/2007 - Aprobarea Studiului de fundamentare întocmit în vederea concesionării administrării parcărilor publice în municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fundamentare întocmit în vederea concesionării administrării parcărilor publice în municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre, privind aprobarea Studiului de fundamentare întocmit în vederea concesionării administrării parcărilor publice în municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 76174/20.09.2007 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea Studiului de fundamentare, întocmit în vederea concesionării administrării parcărilor publice în municipiul Cluj-Napoca;

în conformitate cu prevederile nr. HGR nr. 71/2007 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și OUG nr. 34/2006 modificată și aprobată prin Legea nr. 337/2006 privind achizițiile publice, rectificată;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Studiul de fundamentare întocmit în vederea concesionării administrării parcărilor publice în municipiul Cluj-Napoca, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă concesionarea administrării parcărilor publice pe o durată de 10 ani de la încheierea contractului.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Anexă la Hotărârea nr. 606/2007

Cluj - Napoca

Studiu de fundamentare a deciziei de concesionare a administrării parcărilor publice cu plată din Municipiul Cluj Napoca

2007

 • I Situația actuală

Cadrul legislativ aplicabil

OUG 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

HGR 71/2007 - normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de servicii din OUG 34/2006

OG 195/2002 republicată - privind circulația pe drumurile publice

Regulament de aplicare a OG 195/2002 republicată

SR 1848-7/2004 - standard român de semnalizare și marcaje

HCL 136/2005 - privind Regulamentul de exploatare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Cluj Napoca

Auditul cu Nr. 72509/103/06.09.2007 realizat de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Cluj Napoca

Contractul nr. 400/15.12.1997 - contract în participațiune cu SC Valcon Grup SRL

OG 2/2001 - privind regimul contravențiilor

Legea 571/2003 privind Codul fiscal și Codul de Procedură Fiscală

OUG 28/1999 - privind obligația agenților economic de a utiliza aparate electronice fiscale HG 147/1992 - regimul juridic privind activitatea de blocare și ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public

OG 20/1992 și OG 104/1999 - privind activitatea de metrologie Studiul de Circulație la nivelul Municipiului Cluj Napoca

Prin HCL nr. 136/2005 s-a aprobat regulamentul de exploatare a domeniului public destinat parcărilor publice cu plată din municipiul Cluj Napoca, act normativ prin care s-au stabilit următoarele:

raporturile juridice dintre consiliul local - administratorul serviciului -conducărtorii auto.

rețeaua stradală supusă regimului de staționare cu plată

zonele tarifare, tarife și metode de taxare

controlul, constatarea și sancționarea ncîndeplinirii obligațiilor/contravențiilor încasarea taxei de parcare cu ora se face în prezent prin trei modalități:

parcometre electronice individuale

distribuitoare electronice de tichete

tichete distribuite în rețeaua comercială a municipiului

Situația locurilor de parcare

Situația locurilor de parcare este reglementată prin HCL 136/2005 prin care s-a instituit regimul de plată a staționărilor pe un număr de 48 străzi, însumând 2748 locuri de parcare. Aceste sunt parcări publice de tip stradal pentru a căror evidențiere s-au realizat marcaje și s-au instalat indicatoare rutiere specifice.

Situația serviciului de administrare

Așa cum rezultă din controlul de audit efectuat la SC Valcon Grup SRL. sub nr. 72509/103/06.09.2007. modul de administrare actual al serviciului este deficitar, conducând la realizarea de venituri modeste către bugetul local. Enumerăm din deficiențele constatate:

proasta întreținere (servisare) a parcometrelor individuale. Există un număr foarte mare de aparate defecte, fapt ce nu permite utilizatorului efectuarea plăților rețeaua de distribuție a tichetelor este insuficientă și slab aprovizionată, fapt ce conduce la diminuarea veniturilor și disconfortul utilizatorului care este determinat să caute tichete la alte puncte de distribuție

lipsa totală a controlului fiscal asupra veniturilor realizate prin încasarea parcării prin parcometre individuale

controlul exercitat de agenții societății în parcări este total insuficient ca frecvență, nu acoperă toate străzile avute în administrare și se încheie la ora 16-17 în timp ce programul de taxare stabilit prin HCL se încheie la ora 20.

- organizarea biroului de relații cu publicul al societății nu se ridică la cerințele unui spațiu cu asemenea destinație

Societatea Valcon Grup înregistrează la data de 30.06.2007 datorii la bugetul de stat în cuantum de 1.022.56(1 RON, fiind în procedură de executare silită încă din anul 2003.

Din punct de vedere economic disproporția dintre debitul către bugetul de stat și cifra de afaceri încadrează societatea în situația de insolvență.

 • II Parametri specifici rezultați din studiul de circulație

Distribuția diurnă a intensității fluxului rutier

Graficul distribuției in timp a intensității traficului arc o durata standard, cu un vârf de dimineața si altul in primele ore ale dupaamiezii. existând o atenuare inainte de masa si una dupaamiaza-seara. In mod logic, acestor perioade de calmare a traficului vor corespunde orele de aglomerare a parcărilor si a staționarilor, după cum urmeaza:

orele 5.00- 8.30 - circulație cu intensitate maxima

orele 8.30-13.00 - grad maxim de umplere a parcărilor din zona centrala

orele 13.00-15.00 - circulație intensa

orele 15.00-16.00- utilizarea parcărilor din zonele de reședință

I Situația actuală

Cadrul legislativ aplicabil

OUG 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

HGR 71/2007 - normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor dc concesiune de lucrări publice și a contractelor de servicii din OUG 34/2006

OG 195/2002 republicată - privind circulația pe drumurile publice

Regulament de aplicare a OG 195/2002 republicată

SR 1848-7/2004 - standard român de semnalizare și marcaje

HCL 136/2005 - privind Regulamentul de exploatare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Cluj Napoca

Auditul cu Nr. 72509/103/06.09.2007 realizat de serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Cluj Napoca

Contractul nr. 400/15.12.1997 - contract în participațiune cu SC Valcon Grup SRL

OG 2/2001 - privind regimul contravențiilor

Legea 571/2003 privind Codul fiscal și Codul de Procedură Fiscală

OUG 28/1999 - privind obligația agenților economic de a utiliza aparate electronice fiscale HG 147/1992 - regimul juridic privind activitatea de blocare și ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public

OG 20/1992 și OG 104/1999 - privind activitatea de metrologie Studiul de Circulație la nivelul Municipiului Cluj Napoca

Prin HCL nr. 136/2005 s-a aprobat regulamentul de exploatare a domeniului public destinat parcărilor publice cu plată din municipiul Cluj Napoca, act normativ prin care s-au stabilit următoarele:

raporturile juridice dintre consiliul local - administratorul serviciului -conducărtorii auto.

rețeaua stradală supusă regimului de staționare cu plată

zonele tarifare, tarife și metode de taxare

controlul, constatarea și sancționarea neîndeplinirii obligațiilor/contravențiilor încasarea taxei de parcare cu ora se face în prezent prin trei modalități:

parcometre electronice individuale

distribuitoare electronice de tichete

tichetc distribuite în rețeaua comercială a municipiului

Situația locurilor de parcare

Situația locurilor de parcare este reglementată prin HCL 136/2005 prin care s-a instituit regimul de plată a staționărilor pe un număr de 48 străzi, însumând 2748 locuri de parcare. Aceste sunt parcări publice de tip stradal pentru a căror evidențiere s-au realizat marcaje și s-au instalat indicatoare rutiere specifice.

Poziționarea locurilor de parcare în raport cu partea carosabilă

Poziționarea locurilor de parcare în raport cu partea carosabilă respectiv zona pietonală, va avea în vedere următoarele reglementări:

lățimea benzii de staționare trebuie să fie limitată astfel încât să permită existența a una-două benzi de rulare cu lățimea minimă de 3 m. (vezi lîg.l)

acolo unde lățimea trotuarului este mai mare de 3,5 m și fluxul pietonal este normal se poate realiza o zonă de staționare auto pe trotuar paralel cu bordura. Astfel zona de staționare se va delimita de zona de trafic pietonal prin marcaj rutier (linie continuă) executată la 2 m distanță paralel cu bordura. Lățimea de 1,5 m rămasă pe trotuar permite traficului pietonal circulația în ambele sensuri, (vezi fig.2)

pe străzile laterale secundare cu trafic pietonal redus, fără unități comerciale, unde trotuarele au în general lățimi sub 2m se poate reglementa staționarea autovehiculelor parțial pe carosabil parțial pe trotuar, prin realizarea aceluiași marcaj (linie continuă) aplicat de această dată la min. 0,8 m de aliniamentul imobilelor. Se asigură astfel traficul pietonal într-un singur sens, (vezi fig. 3).

Gabaritul locurilor de parcare:

 • - în cazul parcărilor longitudinale (paralel cu trotuarul) zona de staționare va avea 2 m lățime și 6 m lungime

 • - în cazul parcărilor perpendicular pe bordură. 2,5 m lățime și 5 m lungime

 • - în cazul parcărilor oblice, cu unghiul de înclinare față dc bordură 30°, 45°și 60°, vezi figura 4.

  Figura 1


  Figura 2

După cum se observă din graficul de mai sus, staționarea la destinație este în strânsă legătură cu programul de funcționare a instituțiilor publice și a agenților economici ce își desfășoară activitatea în aria de exploatare a parcărilor publice cu plată.

Distribuția anuală a staționărilor pe rețeaua stradală din zona tarifară I

După cum se poate observa din curba graficului, gradul maxim de ocupare a parcărilor din zona tarifară I este de 62 % cu o medie anuală de 51,5 %.

După cum se poate observa din curba graficului, gradul maxim de ocupare a parcărilor din zona tarifară II este de 51,5 % cu o medie anuală de 35,5 %.

III Recomandări de ordin tehnic

Pe baza concluziilor rezultate din auditul efectuat la Sc Valcon Grup Srl, a recomandărilor studiului de circulație și a documentării efectuate de serviciul de specialitate din cadrul primăriei se impun reglementări și condiții de calificare în caietul de sarcini care va sta la baza licitației publice privind concesionarea administrării parcărilor publice cu plată, reglementări care să elimine în viitor deficiențele constatate.

Reglementări privind locurile de parcare

 • 1. Se recomandă inventarierea exactă a locurilor de parcare:

realizarea de planșe de detaliu sc 1:500, cu includerea marcajului de staționare și a indicatoarelor de parcare. Planșele vor fi realizate ținând cont de poziționarea locurilor de parcare în raport cu partea carosabilă, respectiv partea pietonală recomandate de studiul de circulație.

predarea acestora pe bază de proces verbal către concedent reglementarea semnalizării rutiere în vecinătatea parcărilor: zone de interdicție a staționării, stații bus. taxi. etc.

 • 2. întreținerea permanentă a semnalizării acestora

 • - executarea anual a marcajelor rutiere potrivit stas SR 1848-7/2004 - standard român de semnalizare și marcaje

 • - instalarea și întreținerea indicatoarelor cu plată

 • 3. Stabilirea obligațiilor privind salubrizarea

Datorită amplasamentului la marginea carosabilului (la bordură) locurile de parcare acumulează în general rezidurile rezultate prin măturarea trotuarelor de către agenții economici sau propritarii imobilelor și rezidurile îndepărtate de mijloacele mecanice de curățenie de pe căile de rulare auto. în aceste condiții administratorul parcărilor este pus în situația de a îndepărta și gunoiul care nu provine din zona de staționare auto.

Pentru a evita eventuale litigii recomandăm ca salubrizarea locurilor de parcare să fie făcută de aceeași societate care execută și salubrizarea stradală cu obligativitatea administratorului parcării de a încheia un contract dc salubrizare cu acesta.

Reglementări privind modul de încasare a taxei de parcare

Modul de încasare a taxei de parcare trebuie să fie accesibil și la îndemâna utilizatorului înțelegând prin aceasta că utilizarea instrumentelor de plată trebuie să fie facilă, pe înțelesul tuturor. în al doilea rând accesarea instrumentelor de plată să nu necesite deplasări mari ale utilizatorului între locul de parcare și locul de amplasare a instrumentului de plată. Studiul apreciează că timpul rezonabil pe care un utilizator trebuie să-l aloce pentru parcurgerea operațiunilor de plată a taxei de parcare este dc 3 minute. Ținând cont de viteza medic de deplasare a unui individ (5 km/’oră) rezultă că distanța maximă între locul de parcarea și instrumentul dc plată este de 100 ni înțelegând că în intervalul de 3 minute precizat această distanță trebuie parcursă dus-întors.

Considerăm că acesta este un element fundamental în definirea calității serviciului, motiv pentru care recomandăm cuprinderea lui ca și criteriu de evaluare a ofertelor.

Totodată instrumentele de plată trebuie:

 • - să respecte reglementările de ordin fiscal (să elibereze dovada efectuării plății)

 • - să respecte reglementările de ordin metrologic. în baza OG 20/1992 și OG 104/1999

 • - să aibă după caz documente de proprietate intelectuală sau industrială

 • - să aibă după caz agrementele tehnice prevăzute de legislația în vigoare

 • - să fie servisate în maximum două ore de la constatarea defecțiunii

Recomandăm de asemenea ca ofertantul să fie limitat la cel mult două metode de încasare a taxei cu ora pentru a nu crea confuzia în rândul utilizatorilor.

Reglementări privind controlul și sancționarea autovehiculelor în parcare

Controlul

Calitatea actului de verificare a autovehiculelor în legătură cu achitarea taxei de parcare garantează buna desfășurare a activității și rezultatele financiare.

Calitatea actului de control poate li măsurată prin :

 • - frecvența verificărilor în teren și repartizarea lor în raport cu gradul de ocupare și de reocupare a zonelor de parcare

 • - conștiinciozitatea agenților de control

 • - dotarea tehnică aflată asupra agentului de control

 • - timpul necesar agentului de control pentru procesarea unei situații de staționarea neregulamentară

 • - timpul necesar personalului deservant de la birou pentru procesarea datelor culese din teren de către agenții constatatori

Studiul a scos în evidență existența a patru tipuri de parcări din punct de vedere al modului și gradului de ocupare:

 • A. parcări cu grad mare de ocupare caracterizate prin rulaj scăzut (staționări de lungă durată și în consecință nr. de plecări din parcare scăzut). Definim rulajul scăzut un număr mai mic de 10 autovehicule/oră ce părăsesc locul de parcare la 100 de locuri.

 • B. Parcări cu grad mare de ocupare și rulaj normal (mai mare de 10 autovehicule/oră7100 locuri)

 • C. Parcări cu grad mic de ocupare și rulaj scăzut

 • D. Parcări cu grad mic de ocupare și rulaj scăzut

Organizarea și frecvența controlului în teren, respectiv a traseelor de patrulare, trebuie coroborat cu încadrarea în tipul de parcare. Recomandăm ca organizarea controlului să asigure următoarele frecvențe:

Tipul parcării

Interval orar

nr. verificări în intervalul orar

A

8-16

6

16-20

3

B

8-16

8

16-20

4

C

8-16

4

16-20

2

1)

8-16

5

16-20

3

Sancționarea

Eficiența actului de control constă în sancționarea autovehiculelor parcate neregulamentar în baza I1CL 136/2005. Potrivit regulamentului agenții constatatori vor întocmi procese verbale de constatare în baza cărora serviciul abilitat din cadrul primăriei va încheia procese verbale de constatare a contravenției aplicând sancțiunea contravențională.

în baza acestei prevederi din regulament, recomandăm includerea în caietul de sarcini a obligației administratorului de a trasmite săptămânal, pe suport digital, baza de date cu autovehiculele parcate neregulamentar pentru a ușura munca serviciului abilitat din cadrul primăriei.

Experiența acumulată de serviciul parcări din cadrul primăriei relevă faptul că există un procent de apox. 25 % de cazuri în care proprietarul autovehiculului de drept nu este una și aceeași persoană cu proprietarul de fapt, motiv pentru care sancționarea acestora prin procedura de mai sus nu este posibilă. Recomandăm pentru depășirea acestei situații includerea în Regulamentul de exploatare a parcărilor a procedurii de blocare și după caz ridicare a autovehiculelor care acumulează mai mult de 3 note de constatare emise și neachitate.

Pe cale de consecință, caietul de sarcini trebuie să conțină prevederi privind dotarea ofertantului cu mijloace de imobilizare a autovehiculelor și infrastructura necesară.

Reglemetări privind modul de organizare și dotare a biroului de relații cu publicul

Calitatea serviciului este determinată și de modul de organizare a biroului de relații cu publicul. în acest sens calitatea este influențată de :

starea generală a spațiului destinat relației cu publicul viteza de servire a cetățeanului și amabilitatea personalului de serviciu aparatura din dotare (birotică) orarul de funcționare

Recomandăm în acest sens următoarele:

asigurarea a cel puțin 2 spații de relații cu publicul amplasate în interiorul arealului cu regim de taxare astfel încât să existe o acoperire teritorială rațională care să conducă la o repartizare echilibrată a clienților / punct de lucru.

spațiile să fie situate la parter, bine semnalizate, cu suprafață de primire a publicului de minim 20 mp. finisaje la pardoseală și pereți salubre. Acestea vor avea în dotare mobilier specific tip ghișeu cu minim 2 posturi de deservire, locuri de așteptare și grup sanitar.

posturile de deservire vor fi dotate cu calculatoare de ultimă generație, cu procesoare dual core. 1 gb Ram. HDD 160/200 gb, placă video 256 mbram dedicată, și inscriptoare dvd-rw

Programul de relații cu publicul trebuie să acopere în mare parte intervalul orar de taxare al parcărilor. Recomandăm orarul 8-18 luni-vineri și 9-13 sâmbătă.

Reglementări privind gestionarea activității.

Gestionarea activității cuprinde următoarele segmente:

 • a) gestionarea activității de control a agenților în teren

evidența notelor de constatare eliberate și returnale de agenți monitorizarea modului de acoperire al traseului stabilit pentru fiecare agent și calitatea actului de control

arhivarea notelor de constatare și a imaginilor realizate în teren

 • b)    gestionarea instrumentelor de plată

verificarea și întreținerea aparaturii electronice de taxare

sesizarea și intervenția rapidă în caz dc defecțiuni distribuția tichetelor de parcare în rețeaua comercială (evidența și urmărirea stocurilor)

 • c)     gestionarea bazei de date specifice activității

Elaborarea unui soft specializat care să cuprindă următoarele module:

 • -   evidența notelor de constatare (emise, achitate, neachitate, înaintate către primărie)

analiza activității agenților constatatori (nr. dc note de constatare eliberate, analiza orelor și locului unde au fost eliberate)

 • -   evidența tichetelor de parcare (evidența intrărilor și ieșirilor, stocurile și încasările pe puncte de distribuție)

evidența abonamentelor (baza de date cu elementele de identificare ale abonaților și perioada de validitate)

 • -  evidența activitate blocaje auto (baza de date cu rău platnici, evidența autovehicule blocate și eliberate)

 • -   evidența casierie

 • -   raportări (situații sintetice și analize sectoriale)

Propuneri privind rețeaua stradală în regim de parcare cu plată

Situația actuală

nr

zona

strada

nr. parcari

1

1

B-dul Eroilor

95

2

1

Memorandumului

14

3

1

P-ta Unirii

273

4

1

Regele Ferdinand

8

5

1

Aleea învățătorului

22

6

1

Argeș

17

7

1

Avram lancu

30

8

1

Baba Novac

53

9

1

Bolyai Janos

9

10

1

Clinicilor

71

11

21 Decembrie

127

12

1

E.de Martonne

20

13

1

Emil Isac

46

14

1

Emil Zola

42

15

1

G-ral Traian Mosoiu

156

16

1

G.Baritiu

33

17

1

Herman Oberth

25Zona de tarifare 11


18

KH

Horea zonal

64

19

I.C.Bratianu

135

20

luliu Maniu

65

21

Kogalniceanu

122

22

Patitia Rubin

47

23

P-ta M.Viteazu

101

24

P-ta Opera Maghiara

34

25

,         K.

str. Universității

37

26

Brassai Samuel

47

27

Cotita

16

28

David Ferencz

16

29

1

Dorobanților

1 (finanțe)

138

30

Pavel Roșea

27

31

P-ta Cipariu

31

32

Tipografiei

18

33

St.O.losif

12

34

Horea zona2

176

35

Cardinal luliu Hosu

143

36

Croitorilor

26

37

Dobrogeanu

Gherea

38

38

Dorobanților 2

115

39

Forța re tei

12

40

Gaal Gabor

13

41

IM.Klein

30

42

Mihai Eminescu

48

43

Petofi Sandor

31

44

Pitești

17

45

Ploiești

81

46

Potaissa

17

47

Samuel Micu

29

48

Sindicatelor

24

total parcari zona I

1948

total parcari zona II

800

Total parcari =

2748

Propuneri de noi loeuri de parcare

nr

zona

strada

nr. parcari

1

1

luliu Hateganu

14

2

1

Octavin Petrovici

63

3

1

F.D.Roswelt

18

4

4

1

Virgil Fulicea

25

5

1

Sextil Puscariu

6Zona de tarifare II


6

Pta.Muzeului

8

7

Victor Deleu

25

8

Catedrala Catolica

68

9

Andrei Saguna

46

10

kovacs DezsoțA lancu)

8

11

lașilor

22

12

balcescu

33

13

Cosbuc

63

14

republicii

82

15

I.Creanga

18

16

V.Alexandri

17

17

st autobuz cipariu-gang

18

18

V.Babes

31

total zona I propuse          282

total zona II propuse           284

Total parcari propuse =   565

Locuri de parcare zona 1 :

 • -  existente - 1948

propuse -282

 • -  TOTAL - 2230

Locuri de parcare zona II :

existente - 800

 • -  propuse - 284

 • -  TOTAL - 1084

TOTAL LOCURI DE PARCARE -3314

în planșa anexată s-a reprezentat dispunerea în teren a rețelei stradale aflate și propuse în regim de taxare cu plată.

Sinteza recomandărilor tehnice

Analizând toți factorii direct și indirect implicați în gestionarea acestui serviciu și coroborîndu-i cu prevederile legale din Codul de procedură Fiscală. Codul Fiscal. OUG 34/2006 și HGR 71/2007 putem sintetiza ca recomandări pentru caietul de sarcini:

 • A. recomandări care să se regăsească în condițiile minime de calificare

 • B. recomandări care să se regăsească în condițiile generale tehnice

 • C. recomandări care să se regăsească în criteriile de evaluare

Prin aceste recomandări autoritatea contractantă este protejată de eventuali parteneri care nu au puterea financiară de a absorbi și investi într-un astfel de serviciu, care nu au un know-how-ul necesar în domeniu și care nu au experiență în administrarea acestui tip de serviciu.

 • A. Recomandări care să se regăsească în condițiile minime de calificare

Fiecare candidat/ofertant trebuie să facă dovada că îndeplinește cerințele minime de calificare: Aceste cerințe sunt:

 • •  obiectul principal dc activitate, al ofertantului pe ultimii 5 ani de activitate să fie 6321 COD CAEN - alte activități conexe transporturilor terestre

 • •  să aibe cel puțin 5 ani de experiență în domeniu prin administrarea directă și fără întrerupere a parcărilor publice cu plată

 • •  să dețină certificarea managementului calității ISO 9001 sau echivalent pentru următoarele activități : ADMINISTRARE PARCĂRI PUBLICE

 • •  să dețină dreptul de proprietate intelectuală asupra mijloacelor dc taxare propuse în oferta tehnică (tichete de parcare, vignete)

 • •  să fie proprietarul sau titularul de drept cu privire la softul folosit în exploatarea parcărilor, iar softul să fie produs și comercializat de către o societate de profil atestată ISO în acest domeniu “design, producție șî întreținere pentru rețele de calculatoare și soft

 • •  ofertantul/candidatul care propune taxarea parcărilor pe sistem electronic, trebuie să prezinte avizul metrologic al aparaturii folosite

 • •  sistemele propuse trebuie să fie omologate fiscal

 • •  să facă dovada veniturilor realizate din administrarea parcărilor. Se va prezenta în acest sens bilanțul pe anul 2006 și o declarație pe proprie răspundere în care vor fi defalcate veniturile din prestări servicii (cont 704).

 • B. Recomandări care să se regăsească în condițiile generale tehnice

 • a)  referitor la spațiile de parcare

 • -  marcaje rutiere potrivit SR 1848-7/2004

indicatoare «P cu plata », instalate la cel mult 50 m unul față de altul

 • b) referitor la punctele de distribuție a tichetelor dc parcare

 • -   să se asigure o rețea de distribuție astfel încât distanța de la locul de staționare la punctul de achiziție a instrumentului de plată să nu fie mai mare de 100 m.

să semnalizele locația punctelor de distribuție

 • c)  referitor la aparatura electronică de taxare

să se asigure că distanța de la locul de parcare la aparatul de taxare să nu fie mai mare de 100 m

să semnalizeze locația aparatelor de taxat

să asigure service-ul în maxim 24 ore

să aibă avizul metrologic

să fie înregistrate fiscal

 • d) referitor la sisteme dc plată prin telefonie mobilă

- să fie conforme cu prevederile fiscale în vigoare

 • e) referitor la mijloacele tehnice folosite pentru controlul în teren

 • - să poată înregistra situațiile neregulamentare într-o bază de date electronică, inclusiv cu proba video

- să poată accesa baza de date generală cu privire la situația unui autovehicul în raport cu normele regulamentului de exploatare

 • f) referitor la mijloacele coercitive de urmărire a rău-platnicilor

 • - să asigure metode eficiente de constrângere fără implicarea directă și financiară a autorității contractante

 • g) referitor la biroul de relații cu publicul

 • - să asigure cel puțin două spații de relații cu publicul situate la parter, în zona de exploatare, suficient de mare pentru destinația de relații cu publicul

 • - să dimensioneze nr. de operatori la ghișeul de relații cu publicul, astfel încât să se evite aglomerări

 • - să fie dotat cu hardware performant care să permită efectuarea operațiunilor cât mai repede și în condiții de securitate a datelor (calculatoare de ultimă generație, cu procesoare dual core, 1 gb Ram. HDD 160/200 gb. placă video 256 mbram dedicată, și inscriptoare dvd-rw)

Prevederi privind dotarea ofertantului cu mijloace de imobilizare a autovehiculelor și infrastructura necesară.

Recomandăm de asemenea ca ofertantul să fie limitat la cel mult două metode de încasare a taxei cu ora pentru a nu crea confuzia în rândul utilizatorilor.

 • C. Recomandări care să se regăsească în criteriile dc evaluare

Deoarece este vorba de o concesiune de servicii propunem ca, clasificarea ofertelor -punctajul final, să se facă în ordinea descrescătoare a punctajelor aplicând criteriul dc evaluare: “cea mai avantajoasa oferta economica'', respectând factorii de evaluare si ponderile indicate in continuare.

Formula punctajului total pentru oferta (n) este :

 • 1. nivelul calitativ tehnic si funcțional al soluțiilor tehnice propuse 40 puncte din care :

1.1 mijloace si metode de incasare a taxei de parcare 10 puncte din care :

 • 1.1.1  3 puncte pentru forme de incasare a taxei de parcare : cu aparatura eletronica. cu tichete de parcare sau alte sisteme electronice de plată. Nu se acceptă ceasuri de taxare montate pentru fiecare loc de parcare.

 • 1.1.2  3 puncte pentru metoda de plată care nu necesita alocarea unui timp mai mare de 3 min. și deplasări mai mari de 100 m din partea utilizatorului.

 • 1.1.3  2 punct pentru mijloacele de plată care sunt ușor de utilizat/înțeles pentru toate categoriile dc utilizatori

 • 1.1.4  2 puncte pentru instalarea de aparatura de taxare pe domeniul public care nu agreseaza aspectul urbanistic. în acest sens nu se acceptă ceasuri de taxare montate pentru fiecare loc dc parcare, și echipamente care prin aspectul/gabaritul lor nu corespund.

 • 1.2 mijloace de control in teren (prezentarea sistemului de urmărire și control în teren) 10 puncte

 • 1.3  măsurile coercitive pe care le propune ofertantul/candidatul pentru recuperarea debitelor de la utilizatorii auto rău platnici. Descrierea procedurilor. 10 puncte

 • 1.4 prezentarea metodei de gestionare a parcărilor și a organigramei 10 puncte

 • - prezentarea în amănunt a aparaturii utilizată cu demonstrație practică. Aparatura trebuie însoțită de documentație tehnică, certificate de calitate, agrement tehnic, contract de service, dovada înregistrării fiscale și aviz metrologic.

 • -  prezentarea softului folosit și a funcțiilor de care dispune. Se solicită ca aplicația informatică să conțină minim următoarele module:

 • - date generale

 • - abonamente

 • - sancționați

raportări

P nivelul calitativ tehnic si functional=P mijloace si metode de incasare a taxei de parcare + P mijloace de control in teren+P măsurile coercitive+P prezentarea metodei de gestionare a parcărilor și a organigramei

 • 2. termenul de realizare a investiției exprimat in zile calendaristice de la data intrării in vigoare a contractului de concesiune 20 de puncte

P termenul de realizare a investitiei_n= termenul de realizare a investitiei minim ofertat/ termenul de realizare a investitiei_ofertat_n*20

 • 3. propunerea financiara (redeventa) 100 de puncte, din care:

  • 3.1  valoarea redeventei pentru zona tarifara I exprimata in lei/loc de parcare/an; valoarea redeventei minima ce poate fi ofertată este de 330 lei/loc/an

  • 3.2  valoarea redeventei pentru zona tarifara II exprimata in lei/loc de parcare/an; valoarea redeventei minima ce poate fi ofertată este de 12 lei/loc/an

Punctajul aferent propunerii financiare se calculează astfel

Pvaloare redeventazona I_n= Pvaloare redeventa_zona I_ofertat_n/ Pvaloare redeventa_zona 1 maxim ofertat* 100

Pvaloare redeventa_zona II_n= Pvaloare redeventa_zona II_ofertat_n/ Pvaloare redeventa_zona Ilmaxim ofertat* 100

Ppropunere financiara_n= Pvaloare redeventa zona I_n*98%+ Pvaloare redeventa_zona Il_n*2% (maxim 100 puncte)

Punctajul total al ofertei se calculează astfel:

P total oferta_n=P nivelul calitativ tehnic si functional+P termenul de realizare a investitiei n + Ppropunere linanciara n (maxim 160 de puncte)

 • IV Fundamentarea prețului de pornire a licitației

Principiul de calcul

Evaluarea prețului de pornire a licitației trebuie să țină cont de următoarele criterii: 1 .analiza veniturilor obținute de Valcon grup în 2006 și sem.I 2007

 • 2. analiza veniturilor obținute din administrarea parcărilor de municipii de dimensiuni și populație apropiate de municipiul Cluj Napoca

 • 3. analiza gradului de ocupare a locruirlor de parcare pe zona tarifară I și II

 • 4. analiza repartiției autovehiculelor pe tipuri de plată (cu ora. pe zi. abonați, riverani, gratuități)

 • 5. tendința în următorii ani în legătură cu rezolvarea deficitului locurilor de parcare (edificarea unor parcări etajate)

b.evoluția în timp a tarifelor de parcare

 • 7. cheltuielile de administrare estimativeși evoluția lor în timp

 • 8. repartizarea beneficiului

 • 9. flexibilitatea în timp a metodei de calcul a redevenței

1. Analiza veniturilor obținute de Valcon grup în 2006 și sem. I 2007

AN FISCAL

OBLIGAȚII CONSTITUITE CONFORM CONTRACT

PLĂȚI EFECTUATE

COTA ASOCIERE

MAJORĂRI

PENALITĂȚI

COT A ASOCIERE

MAJORĂRI

PENALITĂȚI

31/12/2005

267.578.96

4.964,76

1.797,00

267.578,96

2.839.10

1.160.90

31/12/2006

346.011.60

32,99

0,00

346.011.60

4.053,00

1.265.84

31/08/2007’

290.670.77

47,48

0.00

283.214.81

1.812.61

54932

TOTAL

904.26133

5.045.23

1.797.00

896.80537

8.704.71

2.976.06

2. Analiza veniturilor obținute din administrarea parcărilor de municipii de dimensiuni și populație apropiate de municipiul Cluj Napoca

Municipiu

Venituri în ron 2005

Venituri în ron 2006

Cluj Napoca

1.024.173

1.095.971

Oradea

1.123.720

1.472.324

Brașov

1.553.795

2.953.148

Timișoara

2.725.646

3.394.601

Situația de mai sus confirmă concluziile controlului de audit în legătură cu managementul defectuos existent în administrarea serviciului de parcări, situație care a generat pierderi la bugetul local cumulate de-a lungul anilor de ordinul zecilor de miliarde lei vechi.

 • 4. Analiza gradului de ocupare a locurilor de parcare pe zona tarifară I și II

In evaluarea gradului de ocupare s-a apelat la studiul de circulație (vezi distribuția diurnă și anuală a staționărilor pe rețeaua stradală aflată în regim de taxare Cap. II pct. 3 și 4)

Totodată s-a recurs la aprecieri directe în teren prin măsurarea gradului de ocupare în zile diferite și la ore diferite ale căror concluzii le prezentăm în tabelul de mai jos:

nr.

zona

strada

nr. locuri

auto staționate

neocupate

locuri cu ab

tichete de zi

tichete ora

fara plata

riverani

gratuitati

1

1

B-dul Eroilor

95

49

46

7

9

16

11

4

2

2

21 Decembrie

127

65

62

10

12

21

14

5

3

O

1

Koqalniceanu

122

63

59

9

11

21

14

5

3

4

1

Brassai Samuel

47

24

23

4

4

8

5

2

1

5

:

1

Clinicilor

71

37

34

6

7

12

8

3

1

6

Cardinal luliu Hosu

143

51

92

8

9

12

15

5

2

7

Mihai Eminescu

48

17

31

3

3

4

5

2

1

8

Samuel Micu

29

10

19

2

2

2

3

1

0

grad mediu

de ocupare

grad mediu abonamente

grad mediu tichete de zi

grad mediu tichete ora

grad mediu fara plata

grad mediu

riverani

grad mediu

gratuitati

zona I

51,5%

15%

18%

33%

22%

8%

4%

zona

II

35,5%

18%

17%

24%

29%

9%

3%

Analiza în teren a scos în evidență că în parcările cu grad marc de ocupare și frecvență marc a ieșirilor și intrărilor, timpul scurs până la reocuparea unui loc de parcare este în medie între 8-12 minute. De asemenea, nr. mediu de intrări-ieșiri în intervalul 8-20, este de 15-18 autovehicule/loc de parcare. în aceste condiții rezultă o medie zilnică de neocupare / loc de parcare de 165 minute, adică aprox. 23 % din intervalul de taxare.

 • 5. Analiza repartiției autovehiculelor pe tipuri de plată (cu ora, pe zi. abonați, riverani. gratuități)

Altă concluzie a sondajelor în teren este frecvența marc a autovehiculelor cu tichete de parcare valabile pentru o zi - aprox. 18 % din utilizatori. Acest tip de taxare caracterizează parcările cu grad mare de ocupare (zona tarifară I) dar cu rulaj scăzut. Ținînd cont de tariful / zi (9 ron) rezultă că prețul încasat pe un loc de parcare ocupa de un astfel de utilizator este 0.75 ron (9 ron / 12 ore) față de 1.5 ron cât este tariful orar în zona I. Astfel prin utilizarea acestui tip de tichete se dimineuază încasările din locurile parcare ocupate cu până la 5o %.

Pentru a evidenția cât mai corect această stare de fapt, în estimarea veniturilor totale s-a evaluat ponderea locurilor ocupate de abonați, riverani, gratuități și tichete de o zi din total locuri de parcare.

S.Tendința în următorii ani în legătură cu rezolvarea deficitului locurilor de parcare

Municipalitatea are în derulare un program de edificare a unor parcări supraetajate care să rezolve deficitul de locuri de parcare. Apariția acestor parcaje va influența în sens negativ volumul încasărilor din parcările stradale cu precădere în arealul învecinat acestora. Estimarea acestor influențe este dificil de făcut, necunoscându-se regimul tarifar practicat în aceste parcaje, volumul absorbit de acestea și data la care vor fi puse în funcțiune.

 • 6. Evoluția în timp a tarifelor de parcare

Potrivit uzuanțelor anterioare tarifele de parcare se indexează anual cu indicele de inflație comunicat de CNS Cluj - capitolul servicii.

Pentru ajustarea redevenței pe parcursul derulării contractului recomandăm ca indexările să se facă în luna ianuarie a fiecărui an (dacă este cazul) cu comunicarea către primărie - serviciul parcări, urmând ca acel coeficient de indexare să se aplice și redevenței.

7. Cheltuielile de administrare estimative

Buget estimativ de cheltuieli lunare

(exceptând investiția in echipamente electronice de taxare) *

TOTAL CHELTUIELI

99.933

Cheltuieli cu formularele . note de constatare

5.800

Combustibil

3.000

Birotica, consumabile

1.000

Chirie sediu (800+400 euro)

3.900

Asigurări + impozit auto

500

Telefoane + internet + posta

3.000

Servicii prestate de terti (intretinere auto, service birotica.paza si protecție etc)

3.500

Salarii (brut 35 persoane )

35.360

Viramente aferente salariilor

10.527

Tichete de masa (35 pers x 20 zile)

5.187

Total Amortizări din care:

28.159

- Sisteme portabile de prel.baze date (18 buc)

2.069

- 9 calc + 5 imp + 2 copiat + 2 ap.num.bani+ 4 case marcat

706

- Echipament agenti ( 26 agenti x 500 lei )

1.083

- Blocatoare ( 200 buc)

19.167

- Autoutilitara Damas (3 buc)

625

- Autoturism ( 2 buc )

880

 • - Modernizare clădire ( 150 mp )

 • - Soft specializat pt gestionarea activitatii+licente

2.031

1.598

* Investiția în echipamente electronice taxare este la latitudinea ofertantului, existînd o diversitate mare de soluții tehnice cu costuri foarte diferite, motiv pentru care amortismentul pentru acestora a fost exclus din estimarea bugetului de cheltuieli pentru a nu conduce la concluzii eronate.

 • 8.  Repartizarea beneficiului

Ținând cont de aportul concesionarului în contractul de concesiune (proprietar al locurilor de parcare), de faptul că întreține pătura asfaltică (pavaje) și suportă iluminatul stradal și dezăpezirca, acestuia i se cuvine repartizarea unui procent majoritar din beneficii.

Recomandăm ca acesta să fie cuprins între 60-75 % din beneficii.

 • 9,  Flexibilitatea în timp a metodei de calcul a redevenței

Având în vedere că este un contract de lungă durată, modul de calcul a redevenței trebuie să fie raportat la elemente care nu suferă modificări pe durata contractului. Astfel, redevența se va raporta la preț/loc parcare/an, urmând ca la momentul licitației să fie înmulțit cu nr. de locuri de parcare propuse (vezi cap.III Pct. 7 )

Pe parcursul derulării contractului se vor preda sau retrage pe bază de proces verbal de predare - primire amplasamente, urmând ca redevența să fie corectată din trimestrul următor conform algoritmului descris. Totodată, anual, redevența se va indexa cu indicele de inflație (luna ianuarie) dacă au fost indexate și tarifele de parcare.

Definirea elementelor constitutive ale algoritmului de calcul

Gi - 51,5 %. pentru zona tarifară 1

Cj2 - 35,5 % pentru zona tarifară 2.

Ab - locuri ocupate de abonați

Zi - locuri ocupate de autovehicule cu tichete de o zi

Oră - locuri ocupate de autovehicule cu tichete de o oră

NC - locuri ocupate de autovehicule fără achitarea taxei

Riv - locuri ocupate de riverani

g - locuri de parcare ocupate de autovehicule cu abonamente gratuite (eliberate în baza HCL 136/2005)

Li - numărul total de locuri de parcare din zona tarifară 1

L2 - numărul total de locrui de parcare din zona tarifară 2

570 ron/loc - media abonamentului anual/loc parcare

9 ron - prețul unui tichet de o zi

 • 1,5 ron - prețul unui tichet de o oră

225 ron - valoarea unui abonament de parcare/an tip riveran

15 ron - contravaloarea unei note de constatare

7% - gradul de încasare al notelor de constatare conform auditului

286 zile - nr. de zile lucrătoare întregi (8-20) la nivelul unui an

12 ore - intervalul de taxare orar /zi lucrătoare (8-20)

Algoritmul de calcul

Așa cum rezultă din distribuția anuală a staționărilor (cap. 2 pct. 4) gradul mediu anual de ocupare al locurilor de parcare este :

 • a)  Gi - 51,5 %, pentru zona tarifară 1

 • b) G2 - 35,5 % pentru zona tarifară 2.

Algoritmul de calcul pleacă de la datele statistice rezultate din teren privind structura de ocupare a locurilor de parcare din punct de vedere a tipului de plată.

Algoritmul de calcul coroborează numărul de locuri ocupate dc fiecare tip de plată cu tarifele prevăzute dc HCL 136/2005.

în cazul locurilor ocupate de autovehiculele fără formă de plată se consideră că acestea vor fi sancționate prin aplicarea notelor de constatare din care raportul de audit arată că se încasează un procent de aprox. 7 % la sediul administratorului pentru restul urmând a se întocmi procese verbale de contravenție, rezultând sume care aparțin în totalitate municipalității, deci nu pot fi luate în calculul redevenței.

Așa cum s-a arătat la capitolul IV pct. 9, se va urmări obținerea unui preț de pornire a redevenței exprimat/loc parcare/an pentru zona tarifară I respectiv zona tarifară II astfel încât prețul total al redevenței să poată fi adaptabil pe parcursul derulării contractului.

Pentru zona tarifară 1 venituri anuale

Vabonamente = Li X Cn X Ab X 570 ron/loc = 2230 X 51.5% X 15% X 570 = 98188,2 ron/an

Vzi = Li X Gi X Zi X 9 ron X 286 zile = 2230 X 51.5% X 18% X 9 X 286 = 53209,2 ron/an

Voră = Li X Gi X Ora X 1,5 ron X 12 ore X 286 zile = 2230 X 51.5% X 33% X 1,5 X 12 X 286= 1950989 ron/an

Vm = Li X Gi X Riv X 225 ron = 2230 X 51.5% X 8% X 225 = 20670.8 ron/an

Vnc = Li X Gi X NC X 15 % X 15 ron X 286 = 2230 X 51,5 % X 22 % X 7 % X 15 X 286 =

 • 75847,2 ron/an

g= 4 %

(V abonamente + Vzi + V oră + Vriv + Vnc) ----------------------------------- = 1847818,8 ron/an

1,19

Pentru zona tarifară II venituri anuale

Vabonamente = L? X Gi X Ab X 570 ron/loc = 1084 X 35.5% X 18% X 570 = 39478.2 ron/an

Vzi = L2 X G2 X Zi X 9 ron X 286 zile = 1084 X 35,5% X 17% X 9 X 286 = 168365,3 ron/an

Vora = L? X G2 X Ora X 0,75 ron X 12 ore X 286 zile = 1084 X 35.5% X 24% X 0.75 X 12 X 286 = 237709 ron/an

Vriv = L2 X G2 X Riv X 225 ron = 1084 X 35,5% X 9% X 225 = 7791.8 ron/an

Vnc = L2 X G2 X NC X 15 % X 15 ron X 286 = 1084 X 35.5 % X 29 % X 7 % X 15 X 286 = 33505 ron/an

g=3%

(Vabonamcnte + Vzi + VorS + Vriv + Vnc)


= 409117 ron/an


Venituri totale anuale estimate zona 1 + zona II = 2256935,8 ron

Cheltuieli de administrare anuale estimate = 99.933 X 12 = 1199196 ron Beneficiu brut = 1057740 ron


Repartizare beneficii către municipalitate

Propunem cota de 70 % beneficii către municipalitate, rezultând o valoare de 740418 ron/an/3314 locuri parcare.

Pentru a se asigura posibilitatea de ajustare a redevenței în raport cu numărul de locuri de parcare date în administrare și evoluția taxei de parcare, propunem:

 • a)  stabilirea redevenței/loc parcare zona I, respectiv zona II

 • b) indexarea redevenței cu același indice de inflație aplicat tarifelor de parcare

Ținând cont de faptul că, cheltuielile de adminstrare a unui loc de parcare sunt aceleași indiferent de zonă, rezultă că cuantumul acestora se calculează împărțind cheltuieli de administrare anuale la numărul total de locuri de parcare administrate, adică :

1199196 ron / (zona I 2230 locuri + zona II 1084 locuri) = 361,85 ron/loc parcare/an

Pentru stabilirea prețului de pornire a licitației/loc parcare/zonă/an se calculează beneficiul obținut /loc parcare/zonă/an și se stabilește cota de participare la beneficii a Primăriei (70 % ).

Calculul beneficiului pe zona I/loc parcare/an:

1847818,8 ron/an / 2230 = 828,61 - cheltuieli/loc parcare/an 361,85 = 466,76

Aplicăm cota de 70 % beneficii către primărie = 326,73 ron/loc parcare/an

Calculul beneficiului pe zona II/loc parcare/an:

409117 ron/an/1084 = 377,41 - cheltuieli/loc parcare/an 361,85 = 15,83

Aplicăm cota de 70 % beneficii către primărie = 11,08 ron/loc parcare/an


Sintetizând cele prezentate mai sus propunem ca prețul de pornire a licitației (redeventa) să fie:

 • a) valoare minima redeventa zona I = 330 ron/loc/an

 • b) valoare minima redeventa zona II = 12 ron/loc/an Aceste prețuri de pornire asigură un venit la bugetul local d^ minim 748908 ron/»n.


Președinte: Membri :


Rezerva


Boros Janos Sorin Apostu Virgil Poruțiu Lupea Lucia Doina Boca Mirela Marincean Raducu Neag Bogdan Ioan Nicoara Ana Crăciun Gheorghe Gabriela Cora


1 da mmm.

 • - Viceprimar; /     /     [.

 • - director DirecțiaTefinică;

 • - șef Birou Achiziții gu

 • - consilier juridic, S6rv. Juridic-

 • - Sef serviciu Evidenta Parcari;

 • - Sef serviciu Siguranța Circulați

 • - inspector specialitate, Serv. Drumuri Urbane

 • - inspector specialitate, Direcția Economica C <0

 • - inspector specialitate, Serv. Evidenta Parcari c.,0

 • - inspector, Birou Achiziții Publice

 • - Sef serviciu Drumuri Urbanencios;pagina 21