Hotărârea nr. 605/2007

Hotărârea 605/2007 - Aprobarea P.U.Z. ansamblu multifunctional – birouri, servicii si locuinte colective, Calea Turzii vest.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

ansamblu multifuncțional - birouri, servicii și locuințe colective,

Calea Turzii vest

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ansamblu multifuncțional, Calea Turzii vest - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 76122 din 19.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ansamblu multifuncțional, Calea Turzii vest, beneficiară: S.C. Latino Grup S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 46460/9080 din 30.08.2007. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - ansamblu multifuncțional - birouri, servicii și locuințe colective P+20E, Calea Turzii vest, beneficiară: S.C. Latino Grup S.R.L.

Prin P.U.Z. se stabilesc reglementările urbanistice și zonificarea funcțională pentru terenul studiat, respectiv U.T.R. H = ansamblu de funcțiuni complexe, servicii, comerț, birouri, locuințe ce include și zona de protecție față de infrastructura tehnică U.T.R. V5. Se vor realiza spații verzi publice și dotări comune pentru zonă precum și infrastructura edilitară. Regimul de înălțime va fi de max. P+20E asigurându-se distanța până la limitele parcelei cel puțin egală cu jumătate din înălțimea construcțiilor la cornișă. Se va asigura staționarea autovehicolelor conform normelor, în afara circulației publice.

Se propun P.O.T. max. 45% și C.U.T. max. 4,9

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 46460/9080 din 30.08.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


ărmure


Nr. 605 din 25 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)