Hotărârea nr. 604/2007

Hotărârea 604/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire două locuinte cuplate P+M, str. Colonia Borhanci f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire două locuințe cuplate P+M str. Colonia Borhanci f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire două locuințe unifamiliale cuplate P+M, str. Colonia Borhanci f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 73076 din 19.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire două locuințe unifamiliale cuplate P+M, str. Colonia Borhanci f.n., beneficiari: Cioltea Mihai și Păcurar Laurențiu;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 18156/8888 din 05.07.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 Iit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire două locuințe unifamiliale cuplate P+M, str. Colonia Borhanci f.n., beneficiari: Cioltea Mihai și Păcurar Laurențiu, prin care se reglementează condițiile urbanistice de ocupare a terenului și organizarea incintei, regimul de aliniere la 6,0 m. de la limita dinspre stradă a parcelei și 3,25 față de limitele laterale, regimul de construire cuplat și regimul de înălțime P+M. Se asigură acces auto și parcarea în incintă.

POT=26 % și CUT= 0,51. UTR= CB.3.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 18156/8888 din 05.07.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 604 din 25 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)