Hotărârea nr. 603/2007

Hotărârea 603/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a P.U.D. pentru ansamblu rezidential, comert si birouri – str. Eugen Ionesco.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu rezidențial, comerț și birouri - str. Eugen Ionesco

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu rezidențial, comerț și birouri - str. Eugen Ionesco - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 68064 din 28.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu rezidențial, comerț și birouri - str. Eugen Ionesco, beneficiar: S.C. Abaris Group Imobiliare S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 68064/9027 din 22.08.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al.2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu - ansamblu rezidențial, comerț și birouri - str. Eugen Ionesco, beneficiar: S.C. Abaris Group Imobiliare S.R.L..

Prin P.U.Z. se stabilește încadrarea funcțională UTR CM1 - zona mixtă cu clădiri având regim de construire cuplat sau izolat, cu înălțimi maxime P+10E, cu indici de ocupare teren POT=31,3% și CUT=2,14 ADC/mp. teren.

Prin P.U.D. se detaliază amplasarea pe parcelă a clădirilor de servicii, comerț și locuințe, cu regim de înălțime S+P+3E, S+P+6E+etaj retras și S+P+8E, cu asigurarea distanței până ia limita parcelei H/2 din înălțimea la cornișă.

Accesul se realizează din str. Eugen Ionesco și Calea Turzii, pe o alee de acces auto și pietonal. Parcarea se rezolvă în garajul din subsol (aprox. 700 locuri). Indicii de ocupare a terenului; POT = 31,3%, CUT = 2,14 ADC/mp. UTR=CM1

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 68064/9027 din 22.08.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr. 603 din 25 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)