Hotărârea nr. 602/2007

Hotărârea 602/2007 - Aprobarea P.U.Z. Ansamblu multifunctional, Calea Floresti nr. 56.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Ansamblu multifuncțional, Calea Florești nr. 56

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Ansamblu multifuncțional. Calea Florești nr. 56 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 52079 din 14.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Ansamblu multifuncțional, Calea Florești nr. 56, beneficiară: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 52079/9070 din 30.08.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 36 pct.5 lit.”c", 39 al.2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Ansamblu multifuncțional. Calea Florești nr. 56, beneficiară: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară.

Prin P.U.Z. se stabilesc reglementările urbanistice și zonificarea funcțională pentru terenul studiat, respectiv unitățile teritoriale de referință;

UTR CM1 - respectă în totalitate prevederile regulamentului P.U.G.

UTR CM 1/18 - subzonă mixtă cu clădiri având regim de construire discontinuu cu înălțimi maxime P+18E inserate în cadrul unor ansambluri existente. POT max. 30%, CUT max. 3,5. Se stabilește regulamentul de construire detaliat pentru UTR CM 1/18.

UTR Vla/m - grădină de cartier, scuar în ansamblul rezidențial.

UTR TI - respectă în totalitate prevederile regulamentului P.U.G.

Se va asigura staționarea autovehicolelor conform normelor, în afara circulației publice.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 52079/9070 din 30.08.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.