Hotărârea nr. 601/2007

Hotărârea 601/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire locuintă colectivă D+P+E+M cu 3 apartamente zona „Dincolo de Becas”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință colectivă D+P+E+M cu 3 apartamente zona “Dincolo de Becaș”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire locuință colectivă D+P+E+M cu 3 apartamente, în zona “Dincolo de Becaș”, beneficiar; Marian Septimiu - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 68551 din 04.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru construire locuință colectivă D+P+E+M cu 3 apartamente, în zona “Dincolo de Becaș”, beneficiar: Marian Septimiu;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 29801/8824 din 21.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru construire locuință colectivă

D+P+E+M cu 3 apartamente, în zona “Dincolo de Becaș”. beneficiar; Marian Septimiu, prin care se reglementează condițiile urbanistice de ocupare a terenului și organizarea incintei pentru realizarea unei locuințe colective cu 3 apartamente. Se asigură acces auto și parcarea în incintă.

Se propun POT-35 % și CUT= 0,9. UTR= L3a.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 29801/8824 din 21.06.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr. 601 din 25 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)CONTRASEMNEAZĂ: