Hotărârea nr. 600/2007

Hotărârea 600/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire ansamblu de locuinte colective D+P+2E, str. Eugen Ionescu f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire ansamblu de locuințe colective D+P+2E str. Eugen lonesco f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru ansamblu de locuințe colective D+P+2E, str. Eugen lonesco f.n - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 61261 din 18.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu de locuințe colective D+P+2E, str. Eugen lonesco f.n, beneficiari: Vidrean Simion și Vidrean Cristian;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 61261/9030 din 15.08.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu de locuințe colective D+P+2E, str. Eugen lonesco f.n, beneficiari: Vidrean Simion și Vidrean Cristian, prin care se reglementează condițiile urbanistice de ocupare a terenului și organizarea incintei, regimul de aliniere retras la 6,0 m. de la traseul regularizat al str. Eugen lonesco și 5.0 m. de la celelalte limitele ale parcelei pentru realizarea locuințelor propuse. Se asigură acces auto și parcarea în incintă, în garajele din demisol și parcarea de la sol. Se propun POT=35 % și CUT= 0,9. UTR= L3c.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 61261/9030 din 15.08.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr. 600 din 25 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)