Hotărârea nr. 599/2007

Hotărârea 599/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru extindere si modificare P.U.D. ansamblu de locuinte colective str. Teodor Mihali nr. 39-41 si str. Intre Lacuri nr. 10-16-18.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru extindere și modificare P.U.D. ansamblu de locuințe colective str. Teodor Mihali nr. 39-41 și str. între Lacuri nr. 10-16-18.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru extindere și modificare P.U.D. ansamblu de locuințe colective pe str. Teodor Mihali nr. 39-41 și str. între Lacuri nr. 10-16-18 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 46460 din 19.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru extindere și modificare P.U.D. ansamblu de locuințe colective pe str. Teodor Mihali nr. 39-41 și str. între Lacuri nr. 10-16-1 8, beneficiar; Bob Dorin George;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 46460/9052 din 30.08.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru extindere și modificare P.U.D. ansamblu de locuințe colective pe str. Teodor Mihali nr. 39-41 și str. între Lacuri nr. 10-16-18, beneficiar; Bob Dorin George, prin care se propune extinderea și modificarea reglementărilor de construire propuse în P.U.D. aprobat anterior. Accesul se menține din str. Teodor Mihali și str. între Lacuri. Se mențin funcțiunile de locuințe, comerț și servicii. Se asigură acces auto și parcarea în incintă, în subsolul clădirilor și la sol. Amplasarea construcțiilor se face la distanță min. H cornișă/2 de toate limitele de proprietate, excepție făcând două porțiuni la sud și est de blocul 2, pentru care se prezintă acordul vecinilor. între clădiri se păstrează o distanță egală cu înălțimea construcțiilor iar spre stradă se menține alinierea de 6,0 m. Construcțiile propuse vor avea regim de înălțime S+D+P+6E+M (bloc 2), S+P+6E+M (bloc 3) și S+P+2E+M (bloc 4).

POT= 34,7 % și CUT= 2,2 ADC/mp. teren. UTR= CM2.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 46460/9052 din 30.08.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr. 599 din 25 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)