Hotărârea nr. 598/2007

Hotărârea 598/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire clădire de birouri P+E si hale parter str. Orăstie f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire clădire de birouri P+E și hale parter str. Orăștie f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire clădire de birouri P+E și hale parter pe str. Orăștie f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 75232 din 19.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru construire clădire de birouri P+E și hale parter pe str. Orăștie f.n., beneficiar: Gădălean Emil;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 57316/9035 din 15.08.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru construire clădire de birouri P+E

și hale parter pe str. Orăștie f.n., beneficiar: Gădălean Emil prin care se reglementează condițiile urbanistice de amplasare, de ocupare a terenului și organizarea incintei pentru realizareaa clădirilor propuse. Se asigură acces auto și parcarea în incintă, rampe de încărcare-descărcare și spații de manevră pentru mașini mari dar și locuri de parcare pentru autoturisme. Amplasarea construcțiilor se face la min. 6,0 m. de toate limitele de proprietate. Construcțiile propuse vor avea regim de înălțime P+E și P (max. 6,0 m. la cornișă).

POT= 44,1 % și CUT= 0,55 ADC/mp. teren. UTR= A4.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.

57316/9035 din 15.08.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 598 din 25 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)