Hotărârea nr. 597/2007

Hotărârea 597/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire locuinte unifamiliale însiruite D+P+M, str. C. Nottara nr. 44B.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuințe unifamiliale înșiruite D+P+M str. C. Nottara nr. 44B

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire locuințe unifamiliale înșiruite D+P+M, str. C. Nottara nr. 44B - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 69987 din 14.09.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuințe unifamiliale înșiruite D+P+M, str. C. Nottara nr. 44B, beneficiari: Cenan Ilie și Popuța Ioan;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 42070/8830 din 21.06.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire locuințe unifamiliale

înșiruite D+P+M, str. C. Nottara nr. 44B, beneficiari: Cenan Ilie și Popuța Ioan, prin care se reglementează condițiile urbanistice de ocupare a terenului și organizarea incintelor pentru realizarea locuințelor familiale înșiruite pe 2 parcele alăturate. Construcțiile se amplasează la 5,0 m. de la traseul regularizat al drumului și 3,0 m de la limita laterală. în vederea autorizării se va face dezmembrarea suprafețein necesare pentru regularizarea drumului. Se asigură acces auto și parcarea în incintă, în fața clădirilor. Se propun POT=35 % și CUT= 0,9. UTR= L3c.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.

42070/8830 din 21.06.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 597 din 25 septembrie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Ing. Hqrea Ioan Florea


j<X       y? rJ Secretarul municipiului,

/â/'On.cvp'       Jr.